งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Network Model Signal and Data transmission. 2 Proprietary and Confidential to Accenture Data transmission Analog and Digital Signal.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Network Model Signal and Data transmission. 2 Proprietary and Confidential to Accenture Data transmission Analog and Digital Signal."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Network Model Signal and Data transmission

2 2 Proprietary and Confidential to Accenture Data transmission Analog and Digital Signal

3 3 Proprietary and Confidential to Accenture Data transmission Analog Signal and Amplitude

4 4 Proprietary and Confidential to Accenture Data transmission Period and Frequency Frequency and period are inverses of each other.

5 5 Proprietary and Confidential to Accenture Data transmission Bandwidth

6 6 Proprietary and Confidential to Accenture Data transmission Bandwidth example If a periodic signal is decomposed into five sine waves with frequencies of 100, 300, 500, 700, and 900 Hz, what is the bandwidth? B = Fh - Fl B = 900 - 100 B = 800 Hz

7 7 Proprietary and Confidential to Accenture Data transmission Bandwidth example A signal has a bandwidth of 20 Hz. The highest frequency is 60 Hz. What is the lowest frequency? B = Fh - Fl 20 = 60 - Fl Fl = 60 - 20 = 40 Hz

8 8 Proprietary and Confidential to Accenture Data transmission Bandwidth example A signal has a spectrum with frequencies between 1000 and 2000 Hz (Bandwidth of 1000 Hz). A medium can pass frequencies from 3000 to 4000 Hz (a bandwidth of 1000 Hz). Can this signal faithfully pass through this medium? Answer The answer is definitely no. Although the signal can have the same bandwidth (1000 Hz), the range does not overlap. The medium can only pass the frequencies between 3000 and 4000 Hz, the signal is totally lost.

9 9 Proprietary and Confidential to Accenture Data transmission Telephone line Bandwidth

10 10 Proprietary and Confidential to Accenture Data transmission Digital signal and Analog signal

11 11 Proprietary and Confidential to Accenture Data transmission Bit rate and Bit interval

12 12 Proprietary and Confidential to Accenture Data transmission Bandwidth example A digital signal has a bit rate of 2000 bps. What is the duration of each bit (bit interval) The bit interval is the inverse of the bit rate. Bit interval = 1/2000 s = 0.000500 s = 0.000500 x 10 6 ms = 500 ms

13 13 Proprietary and Confidential to Accenture Data transmission Summary The analog bandwidth of a medium is expressed in hertz (Hz); the digital bandwidth, in bits per second (bps).

14 14 Proprietary and Confidential to Accenture Data transmission Summary Bit rate is the number of bits per second. Baud rate is the number of signal units

15 15 Proprietary and Confidential to Accenture Data transmission Summary Baud rate is the number of signal units. Baud rate is less than or equal to the bit rate.

16 16 Proprietary and Confidential to Accenture Data transmission Example An analog signal carries 4 bits in each signal unit. If 1000 signal units are sent per second, find the baud rate and the bit rate. Baud rate = 1000 bauds per second (baud/sec) Bit rate = 1000 x 4 = 4000 bps

17 17 Proprietary and Confidential to Accenture Data transmission Analog transmission Digital/Analog Modulation Techniques 1. Amplitude – Shift Keying (ASK) 2. Frequency – Shift Keying (FSK) 3. Phase – Shift Keying (PSK) (1) + (3) – Quadrature amplitude modulation (QAM)

18 18 Proprietary and Confidential to Accenture Data transmission Amplitude – Shift Keying (ASK) คำนึงถึง Amplitude ของสัญญาณ ฉะนั้นหากส่งข้อมูลในระยะไกล เมื่อสัญญาณอ่อนลง หรือถูกรบกวน อาจทำให้เกิดการผิดพลาดขึ้นได้ มีโอกาสเกิด Error สูง เนื่องจากใช้การ Detect Amplitude ในการตัดสินข้อมูล

19 19 Proprietary and Confidential to Accenture Data transmission Frequency – Shift Keying (FSK) ใช้การเปลี่ยนแปลงความถี่ แทนค่าของข้อมูล

20 20 Proprietary and Confidential to Accenture Data transmission Phase – Shift Keying (PSK) ไม่สนใจ Amplitude ดังนั้นโอกาสในการโดนรบกวนจึงน้อยกว่าแบบ ASK ใช้การเปลี่ยนแปลงเฟสของสัญญาณ เทียบกับ Pulse ก่อนหน้าเมื่อข้อมูลมีค่า เป็น 1 0 1 1

21 21 Proprietary and Confidential to Accenture Data transmission Quadrature amplitude modulation (QAM) เป็นการผสมผสานระหว่าง ASK กับ PSK เข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถ แทนรหัสของข้อมูลได้มากขึ้น

22 22 Proprietary and Confidential to Accenture Data transmission Bit and Baud

23 23 Proprietary and Confidential to Accenture Data transmission Bit and Baud rate comparison ModulationUnitsBits/BaudBaud rateBit Rate ASK, FSK, 2-PSKBit1NN 4-PSK, 4-QAMDibit2N2N 8-PSK, 8-QAMTribit3N3N 16-QAMQuadbit4N4N 32-QAMPentabit5N5N 64-QAMHexabit6N6N 128-QAMSeptabit7N7N 256-QAMOctabit8N8N

24 24 Proprietary and Confidential to Accenture Data transmission Transmission Impairment ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการรับส่งข้อมูลที่สำคัญมี 3 ประการ  Attenuation – การสูญเสียสัญญาณ  Delay Distortion – การบิดเบือนของรูปสัญญาณ  Noise - การรบกวนสัญญาณ

25 25 Proprietary and Confidential to Accenture Data transmission Transmission Impairment  Attenuation – การสูญเสียสัญญาณ เวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ไปในสายสัญญาณ จะมีการสูญเสียพลังงาน เกิดขึ้นซึ่งโดยส่วนมากแล้ว เมื่อความถี่สูงขึ้น การสูญเสียพลังงานก็ จะมากขึ้นตามไปด้วย

26 26 Proprietary and Confidential to Accenture Data transmission Transmission Impairment  Delay Distortion – การบิดเบือนของรูปสัญญาณ คลื่นที่วิ่งไปบนสื่อ มีความเร็วแตกต่างกันในแต่ละความถี่ ฉะนั้นใน กรณีที่สัญญาณข้อมูลประกอบด้วย สัญญาณที่มีความถี่แตกต่าง กันมารวมกัน เมื่อเกิดการเหลื่อมล้ำกันในการวิ่ง จึงทำให้เกิดปัญหา รูปสัญญาณบิดเบี้ยวได้

27 27 Proprietary and Confidential to Accenture Data transmission Transmission Impairment  Noise - การรบกวนสัญญาณ –Thermal Noise –Inter-modulation Noise –Cross Talk –Impulse Noise

28 28 Proprietary and Confidential to Accenture Data transmission Transmission Impairment Thermal Noise - สัญญาณรบกวนที่เกิดจากอุณหภูมิของ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่ออุณหภูมิ สูงขึ้นจะทำให้สัญญาณรบกวนแรงขึ้น No = kT (watts/Hertz) No = Noise Power density k = Boltzmann ’ s constant = 1.3803 x 10 -23 J/Kelvin T = Temperature (Kelvin)

29 29 Proprietary and Confidential to Accenture Data transmission Transmission Impairment Inter-modulation Noise – สัญญาณรบกวนที่เกิดจากการสอดแทรก ของสัญญาณที่อยู่ในย่านใกล้เคียงกัน ตัวอย่างเช่น ในขณะที่เราฟัง วิทยุ จะพบว่าได้ยินคลื่นอื่นๆ ทั้งที่เราไม่ได้เปลี่ยนไปยังคลื่นนั้น Cross Talk เกิดในกรณีการพูดโทรศัพท์อยู่ แล้วได้ยินเสียงแทรกของคนอื่นที่ไม่ใช่ คู่สนทนาของเราแทรกเข้ามา เป็นเพราะเกิดการรบกวนของ สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากสายโทรศัพท์ ซึ่งโดยปกติจะลดทอนอำนาจ ของสนามแม่เหล็กได้โดย การบิดสายเป็นเกลียว เพื่อให้เกิดการหักล้าง กัน หรือใช้สายที่มีตะแกรงทองแดง shield ไว้โดยรอบ

30 30 Proprietary and Confidential to Accenture Data transmission Transmission Impairment Impulse Noise เกิดจาก ฟ้าร้อง หรือฟ้าฝ่า โดยที่สิ่งเหล่านี้มักมีความถี่ของ คลื่นสัญญาณอยู่ในระดับสูง (หน่วยเป็น GHz) เมื่อเทียบกับสัญญาณที่ ส่งออกมาในระดับ MHz ซึ่งต่ำกว่ามากจึงทำให้เกิดการรบกวนกันขึ้น

31 31 Proprietary and Confidential to Accenture Data transmission Analog transmission Analog/Analog Modulation Techniques 1. Amplitude Modulation (AM) 2. Frequency Modulation (FM)

32 32 Proprietary and Confidential to Accenture Data transmission Analog transmission ความหมายของคำที่เกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลในรูปแบบสัญญาณ Analog  Modulation กรรมวิธีในการรวมกันของสัญญาณ (สัญญาณพาหะ + สัญญาณข้อมูล)  Demodulation กรรมวิธีในการแยกคลื่นสัญญาณข้อมูลออกจากคลื่นสัญญาณพาหะ  Carrier Frequency สัญญาณพาหะที่ทำหน้าที่ในการนำพาข้อมูลไปยังปลายทาง

33 33 Proprietary and Confidential to Accenture Data transmission Amplitude Modulation เป็นการ Modulate สัญญาณแอนะล็อคกับ คลื่นพาหะ ซึ่งจะทำให้ ขนาดของ Amplitude เปลี่ยนแปลงไป

34 34 Proprietary and Confidential to Accenture Data transmission Frequency Modulation เป็นการ Modulate สัญญาณแอนะล็อค กับคลื่นพาหะ โดยใช้ วิธีทางความถี่ ซึ่งจะ เห็นว่า ไม่ทำให้ขนาด ของ Amplitude เปลี่ยนแปลงไป แต่จะ ใช้วิธีการเปลี่ยนความ ที่แทน

35 35 Proprietary and Confidential to Accenture Questions & Answers Q&A


ดาวน์โหลด ppt Network Model Signal and Data transmission. 2 Proprietary and Confidential to Accenture Data transmission Analog and Digital Signal.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google