งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Telecom. & Data Communications

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Telecom. & Data Communications"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Telecom. & Data Communications
By Mr.Wichep Jaiboon Yonok College 

2  Agenda  การสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunications)
ประโยชน์ของการสื่อสารโทรคมนาคมที่มีต่อองค์กร การสื่อสารข้อมูล & เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Communication & Computer Network) องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล (Data Communication Component) ชนิดของสัญญาณข้อมูล ชนิดของการเชื่อมโยงการสื่อสาร

3  Agenda (con.)  ทิศทางการส่งข้อมูล
วิธีการสื่อสารข้อมูล (Data Transmission) ตัวกลางการสื่อสาร (Communication Media) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) ประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แนวโน้มของระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารข้อมูล

4 Telecommunications Telecommunications : ระบบใด ๆ ก็ตามที่ข้อมูลหรือข่าวสารสามารถถูกส่งผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ ได้ เช่น ผ่านสายโทรศัพท์ สายเคเบิล ผ่านทางอากาศ (คลื่นวิทยุ ไมโครเวฟ) ตัวอย่าง การคุยกันผ่านโทรศัพท์  Voices การเล่นเกมส์ Online ต่าง ๆ  Voices, Text, Images การส่ง  Text ฯลฯ

5 ประโยชน์ของระบบการสื่อสารโทรคมนาคมที่มีต่อองค์กร
สามารถย่นระยะเวลาการทำงาน (Compressing Time) : ทำให้ส่งผ่านข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้เร็วขึ้น ทำให้งานต่าง ๆ เสร็จเร็วยิ่งขึ้น เช่น การซื้อขายหุ้นหลาย ๆ ตัวในเวลาที่จำกัดผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเอาชนะข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ (Overcoming Geographical Restrictions) : ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ที่อยู่กระจัดกระจายกันมาอยู่รวมกันเสมือนว่าอยู่ ณ ที่เดียวกัน เช่น ร้าน 7-11 บริษัทแม่สามารถทราบยอดขายของแต่ละร้านได้ แม้กระทั้งสินค้าคงคลังของแต่ละร้านเป็นต้น

6 ประโยชน์ของระบบการสื่อสารโทรคมนาคมที่มีต่อองค์กร
การรื้อปรับโครงสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Restructuring Business Relationships) : ระบบการสื่อสารด้านการตลาดทำให้ลูกค้าติดต่อโดยตรงกับระบบ, การประมวลผลการเปลี่ยนแปลงแบบ online ทำให้ฐานข้อมูลของบริษัท Update ตลอดเวลา การร่วมมือกำหนดกลยุทธ์ (Strategic Alliances) : หลาย ๆ บริษัทร่วมกันสร้างกลยุทธ์ใหม่ ๆ เพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขัน เช่น 7-11 ร่วมมือกับบริษัทอื่น ๆ ทำ Counter Services เพื่อรับชำระค่าสินค้าและบริการ

7 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การสื่อสารข้อมูล (Data Communications) : การรับ – ส่ง โอนย้ายหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลและสารสนเทศระหว่างอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ ผ่านสื่อนำข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) : การนำเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปมาเชื่อมต่อเพื่อใช้ในการสื่อสารข้อมูล

8 องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล
ผู้ส่งข้อมูล (sender) หรืออุปกรณ์ส่งข้อมูล คือสิ่งที่ทำหน้าที่ส่งข้อมูลไปยังจุดหมายที่ต้องการ ผู้รับข้อมูล (Receiver) หรืออุปกรณ์รับข้อมูล คือสิ่งที่ทำหน้าที่รับข้อมูลที่ถูกส่งมาให้ ข้อมูล (Data) คือข้อมูลที่ถูกส่ง เช่น เสียง ข้อความ ภาพ และอื่น ๆ สื่อนำข้อมูล (Media) คือสิ่งที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการถ่ายข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โปรโตคอล (Protocol) คือกฎหรือระเบียบวิธีที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อการสื่อสารข้อมูล ให้ผู้รับและผู้ส่งเข้าใจตรงกันในสิ่งที่ส่ง

9 การสื่อสารข้อมูล Sender Receiver Protocol Media Date

10 ชนิดของสัญญาณข้อมูล สัญญาณ (Signal) จะอ้างถึงรูปแบบ (form) หรือต้นแบบ (pattern) ที่ส่งข้อมูลออกไป ตัวอย่าง รูปแบบของแสง (Light pattern) คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic wave) สามารถจำแนกได้ 2 ชนิด สัญญาณอนาลอก (analog signal) สัญญาณดิจิตอล (digital signal)


ดาวน์โหลด ppt Telecom. & Data Communications

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google