งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Telecom. & Data Communications By Mr.Wichep Jaiboon Yonok College

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Telecom. & Data Communications By Mr.Wichep Jaiboon Yonok College"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Telecom. & Data Communications By Mr.Wichep Jaiboon Yonok College E-mail : wichep@yonok.ac.th wichep@yonok.ac.th http://www.isinthai.com/wichep/

2 Agenda Agenda การสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunications) ประโยชน์ของการสื่อสารโทรคมนาคมที่มีต่อ องค์กร การสื่อสารข้อมูล & เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Communication & Computer Network) องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล (Data Communication Component) ชนิดของสัญญาณข้อมูล ชนิดของการเชื่อมโยงการสื่อสาร

3 Agenda (con.) Agenda (con.) ทิศทางการส่งข้อมูล วิธีการสื่อสารข้อมูล (Data Transmission) ตัวกลางการสื่อสาร (Communication Media) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) ประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แนวโน้มของระบบโทรคมนาคมและการสื่อสาร ข้อมูล

4 Telecommunications Telecommunications : ระบบใด ๆ ก็ตามที่ข้อมูล หรือข่าวสารสามารถถูกส่งผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ ได้ เช่น ผ่านสายโทรศัพท์ สายเคเบิล ผ่านทางอากาศ ( คลื่นวิทยุ ไมโครเวฟ )  ตัวอย่าง การคุยกันผ่านโทรศัพท์  Voices การเล่นเกมส์ Online ต่าง ๆ  Voices, Text, Images การส่ง E-mail  Text ฯลฯ

5 ประโยชน์ของระบบการสื่อสาร โทรคมนาคมที่มีต่อองค์กร สามารถย่นระยะเวลาการทำงาน (Compressing Time) : ทำให้ส่งผ่านข้อมูล จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้เร็วขึ้น ทำให้งาน ต่าง ๆ เสร็จเร็วยิ่งขึ้น เช่น การซื้อขายหุ้นหลาย ๆ ตัวในเวลาที่จำกัดผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเอาชนะข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ (Overcoming Geographical Restrictions) : ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ที่อยู่ กระจัดกระจายกันมาอยู่รวมกันเสมือนว่าอยู่ ณ ที่เดียวกัน เช่น ร้าน 7-11 บริษัทแม่สามารถ ทราบยอดขายของแต่ละร้านได้ แม้กระทั้งสินค้า คงคลังของแต่ละร้านเป็นต้น

6 ประโยชน์ของระบบการสื่อสาร โทรคมนาคมที่มีต่อองค์กร การรื้อปรับโครงสร้างความสัมพันธ์ทาง ธุรกิจ (Restructuring Business Relationships) : ระบบการสื่อสารด้าน การตลาดทำให้ลูกค้าติดต่อโดยตรงกับระบบ, การประมวลผลการเปลี่ยนแปลงแบบ online ทำ ให้ฐานข้อมูลของบริษัท Update ตลอดเวลา การร่วมมือกำหนดกลยุทธ์ (Strategic Alliances) : หลาย ๆ บริษัทร่วมกันสร้างกล ยุทธ์ใหม่ ๆ เพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขัน เช่น 7-11 ร่วมมือกับบริษัทอื่น ๆ ทำ Counter Services เพื่อรับชำระค่าสินค้าและบริการ

7 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย คอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูล (Data Communications) : การรับ – ส่ง โอนย้าย หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลและสารสนเทศระหว่าง อุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ ผ่านสื่อนำข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) : การนำเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปมาเชื่อมต่อเพื่อใช้ในการสื่อสาร ข้อมูล

8 องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล ผู้ส่งข้อมูล (sender) หรืออุปกรณ์ส่งข้อมูล คือสิ่งที่ทำหน้าที่ส่งข้อมูลไปยังจุดหมายที่ ต้องการ ผู้รับข้อมูล (Receiver) หรืออุปกรณ์รับ ข้อมูล คือสิ่งที่ทำหน้าที่รับข้อมูลที่ถูกส่งมาให้ ข้อมูล (Data) คือข้อมูลที่ถูกส่ง เช่น เสียง ข้อความ ภาพ และอื่น ๆ สื่อนำข้อมูล (Media) คือสิ่งที่ทำหน้าที่เป็น ตัวกลางในการถ่ายข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีก จุดหนึ่ง โปรโตคอล (Protocol) คือกฎหรือระเบียบวิธี ที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อการสื่อสารข้อมูล ให้ผู้รับ และผู้ส่งเข้าใจตรงกันในสิ่งที่ส่ง

9 การสื่อสารข้อมูล Sender Receiver Media Date Protocol

10 ชนิดของสัญญาณข้อมูล สัญญาณ (Signal) จะอ้างถึงรูปแบบ (form) หรือต้นแบบ (pattern) ที่ส่งข้อมูลออกไป ตัวอย่าง  รูปแบบของแสง (Light pattern)  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic wave) สามารถจำแนกได้ 2 ชนิด  สัญญาณอนาลอก (analog signal)  สัญญาณดิจิตอล (digital signal)


ดาวน์โหลด ppt Telecom. & Data Communications By Mr.Wichep Jaiboon Yonok College

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google