งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Multimedia และระบบ ความจริง เสมือน Virtual Reality, VR.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Multimedia และระบบ ความจริง เสมือน Virtual Reality, VR."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Multimedia และระบบ ความจริง เสมือน Virtual Reality, VR

2 หัวใจของการผลิต ระบบสื่อประสมคือ เทคโนโลยีการแปลง ข้อมูลอนาล็อกให้เป็น ข้อมูลแบบดิจิตอล เช่น ภาพ เสียง กระบวนการ ปรับแต่ง สร้างสรรค์ รูปแบบใหม่ ๆ ของ ผลงานได้แก่ ตัวอักษร ภาพถ่าย เสียง ภาพเคลื่อนไหว

3 การพัฒนารูปแบบ ของสื่อประสม ซึ่ง เป็นการบรรจุข้อมูล ไว้เป็นจำนวนมาก ให้สามารถโยง ความเกี่ยวเนื่องกัน อย่างมีความหมาย ของข้อมูล เรา เรียกว่า สื่อหลาย มิติ (Hypermedia)

4 การนำระบบสื่อ ประสมมาใช้ได้เริ่ม เมื่อต้นทศวรรษที่ 80 โดยการนำ คอมพิวเตอร์ส่วน บุคคลไปต่อพ่วงกับ เครื่องฉายสไลด์ (computer interactive slide projector)

5 จนกระทั่งทศวรรษที่ 90 ระบบสื่อประสมได้กลาย มาเป็นมาตรฐานตัวหนึ่ง ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลเช่นการพัฒนา ระบบ DVD Video Image เป็นการพัฒนา ซอฟต์แวร์สื่อประสมที่ใช้ งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

6 การพัฒนาเทคโนโลยี ประมวลผลและระบบ เครือข่ายหรือที่เรียกว่า ( Real time animation) ในระบบอินเตอร์เน็ต เป็น การที่ได้พัฒนาสื่อประ สมการแสดงผลทาง กราฟิกสามมิติและการ พัฒนาการส่งข้อมูลด้วย ความเร็วสูง

7 ระบบความจริง เสมือน คือ การใช้เทคโนโลยี ทางคอมพิวเตอร์สร้าง สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ที่ทำให้ ผู้ใช้เกิดความรู้สึกเหมือน เข้าไปอยู่ในที่ว่างสามมิติ ที่มองเห็น หรือรับรู้ สภาวะใหม่จากตำแหน่ง ต่าง ๆเป็นการตอบสนอง พฤติกรรมการสื่อสารและ รับรู้ของมนุษย์

8

9 คือ ข้อมูลในสารบบรอง สามารถขึ้นกับสารระบบ หลักได้มากกว่าหนึ่งตัว ลักษณะเช่นนี้จึงทำให้ เกิดเป็นโครงสร้างข้อมูล เครือข่าย และมีการต่อ เชื่อกันของข้อมูลได้ หลายช่องทาง

10 เป็นการวัดขนาดมิติ ช่องว่าง เวลา และ สิ่งแวดล้อมลักษณะงาน สื่อประสมจะเป็นการ แสดงความต่อเนื่องที่ กลมกลืนและสอดคล้อง วัตถุประสงค์ที่วางไว้ อย่างไม่คลาดเคลื่อน

11 เป็นลักษณะของข้อมูลที่ เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ได้แก่ ตัวอักษร ภาพ สัญลักษณ์ในการสร้างสื่อ ต้องอาศัย ข้อมูล เอกลักษณ์เพื่อการแสดง ที่สมจริง

12 คือ การสูญเสีย ข้อมูลที่ไม่อาจ นำมาเข้ากับ เกณฑ์วัดได้ หรือไม่ตรงกับ มาตรวัด

13 1. การสูญข้อมูลเชิง กาลเวลา คือ เป็นการ สูญเสียข้อมูลและ ข่าวสารที่เกิดขึ้น ในขณะดำเนินการอยู่ เช่นการบันทึกภาพ เสียง สี ภาพเคลื่อนไหว 2. การสูญเสียข้อมูล เชิงมิติ คือ การสูญเสีย ข้อมูลบางส่วนที่ถูกตัด หายออกไปขาดควาาม ต่อเนื่องข้อมูล

14 1. เครื่องมือ และอุปกรณ์ 2. โปรแกรม 3. สื่อประสม

15 1. Presentation Media 2.Object Media 3.Interactive Media

16 1.Presentation Media แบ่งเป็น 7 กลุ่ม กลุ่ม 1 คือ การ นำเสนอสื่อการ เรียนการสอนที่ ผู้เรียนสามารถ มองเห็นได้ ใน ลักษณะภาพนิ่ง เช่น ภาพ สิ่งพิมพ์ ข้อความ

17 1.Presentation Media แบ่งเป็น 7 กลุ่ม กลุ่ม 2 คือ การ นำเสนอสื่อการเรียน การสอนที่ผู้เรียน สามารถมองเห็นได้ ในลักษณะภาพนิ่งที่ ไม่มีเสียงประกอบ เช่นภาพสไลด์ ภาพ ทึบแสง

18 1.Presentation Media แบ่งเป็น 7 กลุ่ม กลุ่ม 3 คือ การ นำเสนอสื่อการ เรียนการสอนที่ ผู้เรียนสามารถได้ ยินเสียง เช่น เพลง การบรรยาย

19 1.Presentation Media แบ่งเป็น 7 กลุ่ม กลุ่ม 4 คือ การ นำเสนอสื่อการ เรียนการสอนใน ลักษณะภาพนิ่ง และเสียง เช่น ภาพประกอบ เสียงเพลง ข้อความกับเพลง ซึ่งแสดงพร้อมกัน

20 1.Presentation Media แบ่งเป็น 7 กลุ่ม กลุ่ม 5 คือ การ นำเสนอสื่อการเรียน การสอนแบบภาพยนต์ ที่มีความต่อเนื่องจนจบ บทเรียน

21 1.Presentation Media แบ่งเป็น 7 กลุ่ม กลุ่ม 6 คือ โทรทัศน์ เป็นการนำเสนอคล้าย กลุ่ม 5

22 1.Presentation Media แบ่งเป็น 7 กลุ่ม กลุ่ม 7 คือ สื่อการ เรียนการสอนแบบผสม เป็นการถ่ายทอด ความรู้ที่ต่อเนื่องและมี กระบวนการ

23 2. Object Media สื่อการเรียนการสอนประเภทนี้ใช้ เพื่อแสดงรูปร่าง ขนาด น้ำหนัก สี พื้นผิว แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 1. วัตถุทางธรรมชาติ เช่น ภาพคน สัตว์ สิ่งของ 2. วัตถุที่ได้จากการสร้างขึ้น

24 3. Interactive Media เป็นสื่อการเรียนการ สอนที่มีปฏิสัมพันธ์กัน ระหว่างผู้เรียนกับ บทเรียน เช่น บทเรียน โปรแกรม บทเรียน โมดูล

25

26


ดาวน์โหลด ppt Multimedia และระบบ ความจริง เสมือน Virtual Reality, VR.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google