งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการเรียนรู้ รายวิชา ง 40101 เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการเรียนรู้ รายวิชา ง 40101 เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการเรียนรู้ รายวิชา ง 40101 เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน

2 เทคโนโลยีสารสนเทศ พื้นฐาน  องค์ประกอบ คอมพิวเตอร์  ระบบคอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์

3 องค์ประกอบ คอมพิวเตอร์

4 องค์ประกอบของเครื่อง คอมพิวเตอร์

5 CPU Main Board primary storage RAM RAM ROM ROM secondary storage Hard Disk Hard Disk CD/DVD Rom CD/DVD Rom

6 องค์ประกอบของเครื่อง คอมพิวเตอร์ INPUT OUTPUT

7 ระบบคอมพิวเตอร์

8 ระบบคอมพิวเตอร์

9 ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์

10 Data Communication การสื่อสารข้อมูล คือ การโอนถ่าย หรือแลกเปลี่ยนข้อมูล (Transmission) กันระหว่างต้นทางและ ปลายทางโดยผ่านทางอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์ ซึ่งต้องมีซอฟท์แวร์และ โปรแกรมที่ใช้ควบคุมการไหลของข้อมูล และ บุคลากรผู้ดำเนิน งาน จะช่วย ในการปฏิบัติ การณ์ และจัดการในส่วนต่างๆ ทั้งหมด เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลสำเร็จไปได้ ด้วยดี

11 องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์ส่งข้อมูล (Sender) และอุปกรณ์ รับข้อมูล (Receiver) อุปกรณ์ส่งข้อมูล (Sender) และอุปกรณ์ รับข้อมูล (Receiver)  แหล่งกำเนิดและรับข้อมูล (DTE)  อุปกรณ์รับส่งข้อมูล (DCE) โปรโตคอล (Protocol) โปรโตคอล (Protocol)  X.25, BSC, SHLC, HDLC และ TCP/IP เป็นต้น ข้อมูลข่าวสาร (Message) ข้อมูลข่าวสาร (Message)  เสียง (Voice), ข้อมูล (Data), ข้อความ (Text) และ ภาพ (Image) เป็นต้น สื่อกลาง (Medium) สื่อกลาง (Medium)  สายไฟ, สายเคเบิล หรือคลื่นทางอากาศ

12 องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล สื่อก ลาง ผู้รั บ ผู้ ส่ง ข่าว สาร

13 วัตถุประสงค์  เพื่อรับข้อมูลและสารสนเทศจาก แหล่งกำเนิดข้อมูล  เพื่อส่งและกระจายข้อมูลได้อย่าง รวดเร็ว  เพื่อลดเวลาการทำงาน  เพื่อการประยัดค่าใช้จ่ายในการส่ง ข่าวสาร  เพื่อช่วยขยายการดำเนินการองค์กร  เพื่อช่วยปรับปรุงการบริหารองค์กร

14 สัญญาณที่ส่งผ่านทางช่องทางการ สื่อสาร

15 เปรียบเทียบการส่งสัญญาณแบบ อนาล็อกกับดิจิตอล  สัญญาณรบกวน (Noise)  การมัลติเพล็กซ์ (Multiplex) และการดี มัลติเพล็กซ์ (Demultiplex)  ความเร็วในการส่งสัญญาณข้อมูล

16 ประเภทของการส่งสัญญาณข้อมูล  การสื่อสารแบบ ขนาน (Parallel Transmission) ส่งข้อมูลได้เร็ว แต่สามารถส่ง ได้ในระยะใกล้ๆ เท่านั้น

17 ประเภทของการส่งสัญญาณข้อมูล การสื่อสารแบบอนุกรม (Serial Transmission)  การส่งข้อมูลแบบอะซิงโครนัส (asynchronous data transmission)  การส่งข้อมูลแบบซิงโครนัส (synchronous data transmission)

18 ประเภทของช่องทางการส่งข้อมูล ประเภทของช่องทางการสื่อสารข้อมูล แบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ  แบบซิมเพล็กซ์ (Simplex)  แบบฮาฟดูเพล็กซ์ (Half Duplex)  แบบฟลูดูเพล็กซ์ (Full Duplex)

19 ประเภทของช่องทางการส่งข้อมูล แบบซิมเพล็กซ์ (Simplex)

20 ประเภทของช่องทางการส่งข้อมูล แบบฮาฟดูเพล็กซ์ (Half Duplex)

21 ประเภทของช่องทางการส่งข้อมูล แบบฟลูดูเพล็กซ์ (Full Duplex)

22 อุปกรณ์การสื่อสาร โมเด็ม (Modem)  มาจากศัพท์คำว่า “Modulator / Demodulator” ซึ่งหมายถึงอุปกรณ์ที่ทำ หน้าที่ มอดูเลตและดีมอดูเลต  Modulator เป็นการแปลงสัญญาณจากแบบ ดิจิตอลไปเป็นแบบอนาลอก  Demodulator เป็นการแปลงสัญญาณจากแบบ อนาลอกไปเป็นแบบดิจิตอล

23 ประเภทของระบบการสื่อสาร ประเภทของระบบการ สื่อสารมีหลายชนิดซึ่งอาจ จำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ  ประเภทมีสาย  ประเภทไม่มีสาย

24 ประเภทของระบบการสื่อสาร ประเภทของช่องทางการสื่อสาร ข้อมูลแบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ ประเภทของช่องทางการสื่อสาร ข้อมูลแบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable) สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable) สายเกลียวคู่ (Twisted pair Cable) สายเกลียวคู่ (Twisted pair Cable) UTP UTP STP STP เส้นใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable) เส้นใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable)

25 ประเภทของระบบการสื่อสาร

26 สถาปัตยกรรมเครือข่ายและโปรโตคอล

27 สถาปัตยกรรมเครือข่ายและโปรโตคอล

28 Topology

29 Topology

30 Topology

31 Topology

32 Topology

33 Topology

34 Network Devices


ดาวน์โหลด ppt สรุปการเรียนรู้ รายวิชา ง 40101 เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google