งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การนำสายใยแก้วนำแสงมาเชื่อมต่อ หัวเชื่อมต่อที่นิยมใช้มี ดังนี้ 1. หัวเชื่วมต่อแบบ ST ผลิตขึ้นโดย บริษัท AT&T สำหรับสายใยแก้วประเภท Multi Mode Step Index.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การนำสายใยแก้วนำแสงมาเชื่อมต่อ หัวเชื่อมต่อที่นิยมใช้มี ดังนี้ 1. หัวเชื่วมต่อแบบ ST ผลิตขึ้นโดย บริษัท AT&T สำหรับสายใยแก้วประเภท Multi Mode Step Index."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การนำสายใยแก้วนำแสงมาเชื่อมต่อ หัวเชื่อมต่อที่นิยมใช้มี ดังนี้ 1. หัวเชื่วมต่อแบบ ST ผลิตขึ้นโดย บริษัท AT&T สำหรับสายใยแก้วประเภท Multi Mode Step Index และ Graded Index Multi Mode

2 2 2. หัวเชื่วมต่อแบบ FC/PC นิยมใช้ สำหรับสายใยแก้วประเภท Single Mode 3. หัวเชื่วมต่อแบบ SC นิยมใช้ใน ปัจจุบัน

3 3 4. หัวเชื่วมต่อแบบ SMF มีขนาดเล็ก และใช้งานง่าย

4 ข้อดีของใยแก้วนำแสดงคือ 1. ขนาดเล็กและน้ำหนักเบา 2. มีค่าแบนด์วิดธ์สูง ทำให้อัตรา ความเร็วในการส่งข้อมูลสูง 3. มีความทนทานต่อคลื่นรบกวน 4. การเสียกำลังของสัญญาณมีน้อย กว่าสื่อชนิดอื่น 5. สามารถติดตั้งใช้งานในอุณหภูมิที่ สูงหรือต่ำมาก ๆได้ ข้อเสีย 1. ราคาแพง 2. มีความเปราะบาง แตกหักง่าย 3. การติดตั้งต้องใช้ความชำนาญเป็น พิเศษ

5 5 2. สื่อกลางที่กำหนดเส้นทาง ไม่ได้ หรือระบบไร้สาย (Wireless System) 1. คลื่นไมโครเวฟ (Microwave 2. แสงอินฟราเรด (Infrared) 3. ระบบสื่อสารวิทยุ (Radio Link) 4. ระบบดาวเทียม (Satellite Link) 5. บลูทูธ (Bluetooth)

6 6 1. ระบบคลื่น ไมโครเวฟ

7 ลักษณะของคลื่นไมโครเวฟ - การรับ - ส่ง ใช้จานสะท้อนรูปพาลาโบลา - การส่งสัญญาณข้อมูลจะทำการส่งต่อ ๆ กัน จากสถานีหนึ่งไปยังอีกสถานีหนึ่ง เป็นทอด ๆ การส่งสัญญาณระหว่างสถานีจะเดินทางเป็น เส้นตรง - สถานีหนึ่ง ๆ ครอบคลุมพื้นที่ ในการรับสัญญาณ 30-50 กิโลเมตร - ใช้ความถี่ 2-40 GHz ในการส่งสัญญาณ ความถี่อยู่ในช่วง 2.400-2.484 GHz ไม่ต้อง เสียค่าใช้จ่าย ข้อดี 1. ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสาย 2. มีค่าแบนด์วิดธ์สูง มีผลทำให้ความเร็ว ในการส่งข้อมูลสูงด้วย ข้อเสีย 1. ถูกรบกวนจากสัญญาณภายนอกได้ ง่าย เช่น พายุ ฟ้าผ่า 2. ค่า ติดตั้งจานและเสาส่งมีราคาแพง 3. ต้องขอใช้ความถี่จากองค์กรควบคุม การสื่อสาร

8 2. แสงอินฟราเรด (Infrared) ลักษณะของแสงอินฟราเรด - ใช้ในการสื่อสารระยะใกล้ ๆ เช่นใน ห้องเดียวกัน - นิยมใช้ สื่อสารข้อมูลระหว่างสองอุปกรณ์เท่านั้น - อัตราความเร็วในการส่ง ข้อมูลไม่สูง ประมาณ 4 Mbps ข้อดี 1. ราคาถูก สามารถสะท้อนกลับ วัตถุได้ 2. ไม่ต้องขอใช้ความถี่จากองค์กรสื่อสาร ข้อเสีย 1. ไม่สามารถผ่านวัตถุทึบแสงได้ เดินทางในแนวเส้นตรง 2. ถูก รบกวนจากแสงอาทิตย์ได้ง่าย

9 3. คลื่นวิทยุ (Radio Link) ลักษณะของระบบสื่อสารวิทยุ - ระบบสื่อสารวิทยุ 1 ช่องสัญญาณ ใช้ได้กับหลาย สถานี - ใช้ความถี่ในช่วย 400-900 MHz ข้อดี 1. ใช้งานได้ไม่ต้องขอใช้คลื่นความถี่ 2. สามารถส่งสัญญาณกับสถานี เคลื่อนที่ได้ 3. มี ค่าแบนด์วิดธ์สูง อัตราการส่งข้อมูลสูง ด้วย ข้อเสีย 1. ถูกรบกวน จากสัญญาณภายนอกได้ง่าย 2. เป็นการส่งสัญญาณข้อมูลแบบ แพร่กระจาย ความ ปลอดภัยของข้อมูลต่ำ

10 10 4. ดาวเทียม (Satellit e) Up-linkDown-link มีอุปกรณ์ระบบทวน สัญญาณ (Repeater)

11 ลักษณะของระบบดาวเทียม - คล้ายกับไมโครเวฟ - การส่งสัญญาณจากภาคพื้นดินไป ยังดาวเทียม เรียกว่า อัปลิงค์ (Uplink) - การส่งสัญญาณจากดาวเทียมมายัง พื้นดิน เรียกว่า ดาวน์ลิงค์ (Downlink) - มีอุปกรณ์เรียกว่า Transponder ทำหน้าที่ รับ – ส่ง สัญญาณ และขยาย สัญญาณ ระหว่างพื้นโลกและดาวเทียม

12 ข้อดีของระบบดาวเทียม 1. สามารถส่งสัญญาณได้ใน ระยะไกล อัตราความเร็วสูง 2. ไม่มีปัญหาสายขาด 3. ค่าใช้จ่ายในการาติดตั้งไม่ขึ้นกับ ระยะทาง ข้อเสีย 1. จะเกิดความล่าช้าของสัญญาณ เรียกว่า ความหน่วยในการแพร่สัญญาณ 2. อุปกรณ์ในการติดตั้งราคาแพง 3. ถูกรบกวนจากสัญญาณภายนอก ได้ง่าย เช่น พายุ ฟ้าผ่า 4. เป็น การส่งสัญญาณข้อมูลแบบแพร่กระจาย ความรักษาความปลอดภัยต่ำ

13 5. บลูทูธ (Bluetooth) ลักษณะของบลูทธ - เป็นเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นเมื่อ ประมาณปี ค. ศ. 1998- ใช้ความถี่ ในการส่งสัญญาณ 2.5 GHz - ปัจจุบันสื่อสารได้ในระยะทางไม่ เกิน 10 เมตร - สามารถสื่อสารผ่านวัตถุทึบแสงได้ - สามารถสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ หลายอุปกรณ์ได้ ข้อดี 1. เป็นระบบที่มีมาตรฐานสามารถ นำไปใช้งานได้ทั่วโลก 2. ใช้งานได้ทั้งข้อมูล เสียง และ มัลติมีเดีย ข้อเสีย 1. เนื่องจากเป็นระบบที่สามารถ สื่อสารกับอุปกรณ์ได้หลาย อุปกรณ์จึงมีปัญหาเรื่องการชนกันของ ข้อมูล

14 หลักการพิจารณาเลือกใช้สื่อกลาง 1. ต้นทุน (Cost) 2. ความเร็ว (Speed) 3. ระยะทาง (Distance) 4. สภาพแวดล้อม (Environment) 5. ความปลอดภัยของข้อมูล (Security)

15 15 2 สื่อกลางในการส่ง ข้อมูล

16 16 ประเภทของ ระบบเครือข่าย

17 17 1. ระบบเครือข่าย เฉพาะที่ (LAN-Local Area Network)

18 18 2. ระบบเครือข่ายระหว่าง เมือง (MAN- Metropolitan Area Network)

19 19 3. ระบบเครือข่าย ระยะไกล (WAN-Wide Area Network)

20 20 4. อินเทอร์เน็ต

21 21 รูปแบบการ เชื่อมต่อของ ระบบเครือข่าย

22 22 3. การเชื่อมต่อเครือข่าย แบบวงแหวน

23 23 4. เครือข่ายแบบผสม

24 24 องค์ประกอบของ ระบบเครือข่าย 3. ตัวกลางนำ ข้อมูล 1. อุปกรณ์ ฮารด์แวร์ 2. ซอฟต์แวร์

25 25 1.1. NIC (Network Interface Card) 1. อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์

26 26 1.2 HUB

27 27 1.3 Bridge

28 28 1.4 Router


ดาวน์โหลด ppt 1 การนำสายใยแก้วนำแสงมาเชื่อมต่อ หัวเชื่อมต่อที่นิยมใช้มี ดังนี้ 1. หัวเชื่วมต่อแบบ ST ผลิตขึ้นโดย บริษัท AT&T สำหรับสายใยแก้วประเภท Multi Mode Step Index.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google