งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมฐานข้อมูลที่นิยมใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมฐานข้อมูลที่นิยมใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมฐานข้อมูลที่นิยมใช้

2 จุดประสงค์ อธิบายลักษณะของโปรแกรม จัดการฐานข้อมูลได้
บอกโปรแกรมฐานข้อมูลที่นิยม ใช้ได้

3 ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System)
หมายถึง ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรม ที่ใช้ในการจัดการข้อมูล ปัจจุบันมีระบบจัดการฐานข้อมูลหลาย โปรแกรม การศึกษาถึงลักษณะของ โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้สามารถ เลือกใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลที่เหมาะสม กับงานตรงตามความต้องการมากที่สุด

4 โปรแกรมฐานข้อมูลที่นิยมใช้
โปรแกรมฐานข้อมูล เป็นโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่ช่วยจัดการข้อมูลหรือรายการ ต่างๆ ที่อยู่ในฐานข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บ การเรียกใช้ การปรับปรุง ข้อมูล โปรแกรมฐานข้อมูล จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ซึ่ง โปรแกรมฐานข้อมูลที่นิยมใช้มีอยู่ด้วยกันหลายตัว เช่น Access, FoxPro, Clipper, dBase, FoxBASE, Oracle, DB2, SQL เป็นต้น โดยแต่ละโปรแกรมจะมีความสามารถต่างกัน บางโปรแกรมใช้ง่ายแต่ จะจำกัดขอบเขตการใช้งาน บางโปรแกรมใช้งานยากกว่า แต่จะมี ความสามารถในการทำงานมากกว่า จึงจะขอกล่าวถึงโปรแกรมฐานข้อมูลบาง โปรแกรมที่นิยมใช้กัน ได้แก่

5 1.  โปรแกรม dBase  เป็นโปรแกรม ฐานข้อมูลอีกชนิดหนึ่ง  การใช้งานจะ คล้ายกับโปรแกรม FoxPro ข้อมูลหรือ รายงานที่อยู่ในไฟล์บน dBase จะ สามารถส่งไปประมวลผลในโปรแกรม Word Processor ได้และแม้แต่โปรแกรม Excel ก็สามารถอ่านไฟล์ DBF ที่สร้างขึ้น โดยโปรแกรม dBase ได้ด้วย

6    2.  โปรแกรม  Access  นับเป็นโปรแกรมที่นิยมใช้กัน มากในขณะนี้  โดยเฉพาะในระบบฐานข้อมูลขนาด ใหญ่  สามารถสร้างแบบฟอร์มที่ต้องการจะเรียกดู ข้อมูลในฐานข้อมูลหลังจากบันทึก ข้อมูลลงใน ฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะสามารถค้นหาหรือเรียกดู ข้อมูลจากเขตข้อมูลใดก็ได้  การแสดงผลก็อาจแสดง ทางจอภาพ  หรือส่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ ได้  นอกจากนี้ Access ยังมีระบบความปลอดภัยของ ข้อมูล  โดยการกำหนดรหัสผ่านเพื่อป้องกันความ ปลอดภัยของข้อมูลในระบบได้ด้วยสำหรับ โปรแกรม Access นี้จะกล่าวถึงวิธีการใช้เบื้องต้นโดยสังเขปไว้ใน หน่วยถัดไป

7     3.  โปรแกรม FoxPro  เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลที่มี ผู้ใช้งานมากที่สุด  เนื่องจากใช้ง่ายทั้งวิธีการเรียกจาก เมนูของ FoxPro  และประยุกต์โปรแกรมขึ้นใช้ งาน  โปรแกรมที่เขียนด้วย FoxPro จะสามารถใช้กับ dBase คำสั่งและฟังก์ชั่นต่าง ๆ ใน dBase จะสามารถ ใช้งานบน FoxPro ได้นอกจากนี้ใน FoxPro ยังมี เครื่องมือช่วยในการเขียนโปรแกรม เช่น การสร้าง รายงาน โปรแกรมที่เขียนด้วย FoxPro จะสามารถ แปรเป็นไฟล์ .EXE ได้เช่นเดียวกับโปรแกรมภาษาอื่น ๆ และสามารถนำไปใช้งานกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้างของ FoxPro อยู่ใน เครื่องด้วย

8    4.  โปรแกรม SQL เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลที่มี โครงสร้างของภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน  มี ประสิทธิภาพในการทำงานสูง  สามารถทำงานที่ ซับซ้อนได้โดยใช้คำสั่งเพียงไม่กี่คำสั่ง  โปรแกรม SQL จึงเหมาะที่จะใช้กับระบบฐานข้อมูลเชิง สัมพันธ์  และเป็นภาษาหนึ่งที่มีผู้นิยมใช้กัน มาก  โดยทั่วไปโปรแกรมฐานข้อมูลของบริษัทต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น Oracle, DB2 ก็มักจะมีคำสั่ง SQL ที่ต่างจากมาตรฐานไปบ้างเพื่อให้เป็นจุดเด่น ของแต่ละโปรแกรมไป

9 Oracle ฐานข้อมูล Oracle เป็นฐานข้อมูลที่ได้รับความนิยมและมีการ ใช้งานอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ในการทำงานสูง เหมาะกับการจัดการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ที่ ต้องการความปลอดภัยและความมั่นคงในการใช้งาน การจัดการ ฐานข้อมูล Oracleให้เป็นไปอย่างถูกต้องจะช่วยให้การใช้งาน ฐานข้อมูลเป็นไปได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หน้าที่ใน การจัดการฐานข้อมูลเป็นหน้าที่หลักของผู้ดูและระบบฐานข้อมูล หรือ DBA (Database Administrator)

10 ตัวอย่างโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

11 คุณสมบัติของฐานข้อมูลที่ดี
ฐานข้อมูลที่ดีควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1.เนื้อหาน่าใจตรงกับความต้องการ 2.สมบูรณ์ (Complete) 3.เป็นปัจจุบัน (Update) 4.ถูกต้อง (Accuracy) 5.ค้นหาได้สะดวก (Retrieve or Query)


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมฐานข้อมูลที่นิยมใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google