งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล. เค้าร่างของฐานข้อมูล ในการออกแบบฐานข้อมูลใด จะต้องระบุถึงเอนทิตี้ชื่อ อะไรบ้าง และในแต่ละ เอนทิตี้ประกอบด้วยแอทริบิวต์อะไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล. เค้าร่างของฐานข้อมูล ในการออกแบบฐานข้อมูลใด จะต้องระบุถึงเอนทิตี้ชื่อ อะไรบ้าง และในแต่ละ เอนทิตี้ประกอบด้วยแอทริบิวต์อะไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล

2 เค้าร่างของฐานข้อมูล ในการออกแบบฐานข้อมูลใด จะต้องระบุถึงเอนทิตี้ชื่อ อะไรบ้าง และในแต่ละ เอนทิตี้ประกอบด้วยแอทริบิวต์อะไร รวมถึงความสัมพันธ์ ของข้อมูลใน เอนทิตี้ ที่มีอยู่ว่ามีความสัมพันธ์ในลักษณะ ใด รายละเอียดของโครงสร้าง ของฐานข้อมูลนี้เรียกว่า เค้าร่างของ ฐานข้อมูล ( Database Schema ) โดยทั่วไปเค้าร่าง ของฐานข้อมูลมักจะ ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยนัก แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างใน บางครั้ง ถ้าการเปลี่ยนแปลง ทำให้ฐานข้อมูลเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ข้อมูลจะถูกบันทึกลง ในฐานข้อมูลในขณะใด ขณะหนึ่ง เรียกว่า อินสแตนซ์ กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ เมื่อ กำหนดเค้าร่างของฐานข้อมูล จะยังไม่มีข้อมูลอยู่คือ อินสแตนซ์ว่าง จนกว่าจะมีการ บันทึกข้อมูลลง

3 สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมข้อมูลมี 3 ระดับ 1. ระดับภายนอก ระดับภายนอกหรือวิว เป็นระดับของข้อมูลที่ ประกอบด้วยภาพที่ผู้ใช้แต่ละคนมอง ข้อมูล ( View ) เค้าร่างของฐานข้อมูลระดับ นี้จะเกิดภาพและความต้องการของข้อมูลของ ผู้ใช้

4 สถาปัตยกรรม 2. ระดับแนวคิด ประกอบด้วยเค้าร่างที่อธิบายถึงฐานข้อมูลรวมว่า มีเอนทิตี้ โครงสร้าง ของข้อมูล ความสัมพันธ์ขข้อมูล กฎเกณฑ์และ ข้อจำกัดต่าง ๆ อย่างไร บ้าง ข้อมูลในระดับนี้เป็นข้อมูลที่ผ่านการ วิเคราะห์ และออกแบบฐานข้อมูล ต่าง ๆ ในระดับภายนอกสามารถเรียกใช้ข้อมูล ได้ ซึ่งผู้ใช้ทั่วไปในระดับ ภายนอก อาจจะต้องการใช้ข้อมูลที่แตกต่างกัน

5 สถาปัตยกรรม 3. ระดับภายใน ประกอบด้วยเค้าร่างที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลจริง ๆ ว่ามีโครงสร้างการจัดเก็บ รูปแบบใด รวมถึงวิธีการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ในฐานข้อมูล เพื่อดึงข้อมูลที่ ต้องการ เช่น การอินเด็กซ์ เป็นต้น ความสัมพันธ์ระหว่าง ข้อมูลระดับต่าง ๆ จะถูก จัดการโดยระบบการจัดการฐานข้อมูล ซึ่งเป็นการแปล ความหมายของข้อมูลจากระดับ หนึ่งไปยังอีกระดับหนึ่งนี้เรียกว่า การแปลส่ง

6 สถาปัตยกรรม ระดับของข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนั้นข้อมูล ดังกล่าวจะประกอบด้วยเค้าร่าง 3 ประเภท คือ 1. เค้าร่างภายใน ( Internal Schema ) เป็นเค้าร่างที่แสดงรายละเอียดถึงลักษณะการจัดเก็บ โครงสร้างของฐานข้อมูลจริง ๆ 2. เค้าร่างแนวคิด ( Conceptual Schema ) เค้าร่างแนวคิดเป็นเค้าร่างที่แสดงรายละเอียดของ ฐานข้อมูลทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นชื่อของเอนทิตี้ โครงสร้าง ของฐานข้อมูล ความสัมพันธ์ และข้อจำกัดต่าง ๆ 3. เค้าร่าง ภายนอก ( External Schema หรือ Subschema หรือ View ) เค้าร่างภายนอกเป็นเค้าร่างในระดับภายนอกที่แสดงถึง รายละเอียดของข้อมูลที่ผู้ใช้ต่าง ๆ ต้องการ

7 สถาปัตยกรรม การแบ่งระดับของข้อมูลรวมถึงการเชื่อมโยงของ ข้อมูล ล้วนแต่เป็นจุดเด่น ของฐานข้อมูล ในด้านความเป็นอิสระของ ข้อมูล ซึ่งแบ่งออกได้ เป็น 2 ประเภท คือ 1. ความเป็นอิสระของข้อมูลเชิงตรรกะ 2. ความเป็นอิสระในเชิงกายภาพ

8 ความเป็นอิสระของข้อมูลเชิง ตรรกะ 1. ความเป็นอิสระของข้อมูลเชิงตรรกะ เป็น ความอิสระของข้อมูลในระดับ แนวคิด (Conceptual ) กับระดับ ภายนอก ( External Level ) นั่นเอง หา กมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระดับแนวคิด จะ ไม่มีผลต่อเค้าร่างในระดับภายนอก หรือ โปรแกรมประยุกต์ใช้งาน หรือจะเป็นการปรับ โครงสร้าง

9 2. ความเป็นอิสระในเชิงกายภาพ เป็นความเป็น อิสระของข้อมูล ภายใน ( Internal Level ) กับระดับ แนวคิด ( Conceptual Level ) หรือ ระดับภายนอก ( External Level ) เช่นการ เพิ่มประสิทธิภาพการเรียกดู ข้อมูลให้เร็วขึ้น โดยการปรับปรุงเค้าร่าง ภายใน โดยไม่กระทบถึงเค้าร่าง แนวคิด หรือเค้าร่างภายนอก ความเป็นอิสระในเชิง กายภาพ

10 ใบงานบทที่ 2 1. ฐานข้อมูลคือ 2. สถาปัตยกรรมแบ่งออกเป็นกี่ประเภท 3. ระดับของข้อมูลในสถาปัตยกรรมแบ่งเป็นกี่ระดับ

11 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล. เค้าร่างของฐานข้อมูล ในการออกแบบฐานข้อมูลใด จะต้องระบุถึงเอนทิตี้ชื่อ อะไรบ้าง และในแต่ละ เอนทิตี้ประกอบด้วยแอทริบิวต์อะไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google