งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Distributed Administration. ระบบการจัดการฐานข้อมูล แบบกระจาย ระบบการจัดการฐานข้อมูลแบบกระจาย (Distributed database management system) คือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับจัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Distributed Administration. ระบบการจัดการฐานข้อมูล แบบกระจาย ระบบการจัดการฐานข้อมูลแบบกระจาย (Distributed database management system) คือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับจัดการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Distributed Administration

2 ระบบการจัดการฐานข้อมูล แบบกระจาย ระบบการจัดการฐานข้อมูลแบบกระจาย (Distributed database management system) คือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับจัดการ ฐานข้อมูลแบบกระจาย เพื่ออำนวยความ สะดวกแก่ผู้ใช้งานในการปฎิบัติงานบน ฐานข้อมูลแบบกระจาย

3 การประมวลผลแบบกระจาย (Distributed Processing) การประมวลผลแบบกระจายนั้นคือ ฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์ (centralized database) ที่สามารถแอกเซสบนระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยข้อมูลที่เป็น ศูนย์กลาง user สามารถ access ได้บน ระบบเครือข่าย แต่นั่นไม่ได้หมายถึงว่าเป็น ระบบการจัดการฐานข้อมูลแบบกระจาย ซึ่ง สามารอธิบายและเปรียบเทียบได้

4 ระบบการจัดการฐานข้อมูลแบบ ขนาน (Parallel DBMS) ระบบการจัดการฐานข้อมูลแบบขนานคือ DBMS ที่รันบนมัลติโปรเซสเซอร์ และดิสก์ จัดเก็บข้อมูลได้ถูกออกแบบให้ Execute ใน ลักษณะคู่ขนาน ส่งผลให้ระบบทำงานมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทั้งในด้านของ scalability, reliability และ performance ซึ่งสามารถนำเครื่องคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องมาเชื่อมต่อในลักษณะคู่ขนานเป็น เครือข่ายเสมือนกับเป็นการทำงานบนเครื่อง เดียว และมีความสามารถในการประมวลผล ด้วยความเร็วเทียบเท่ากับเครื่องระดับใหญ่

5 ชนิดของระบบการจัดการ ฐานข้อมูลแบบกระจาย (Types of DDBMS) •Homogeneous DDBMS เป็นระบบการ จัดการฐานข้อมูลแบบกระจายที่ทุก ๆ ไซต์จะใช้ ผลิตภัณฑ์ DBMS เดียวกัน ทำให้รูปแบบข้อมูล ของฐานข้อมูลในแต่ละไซต์มีรูปแบบเดียวกัน ส่งผลให้การออกแบบและการจัดการมีความ สะดวกและง่าย

6 •Heterogeneous DDBMS เป็นระบบการจัดการ ฐานข้อมูลแบบกระจายที่ไซต์บางไซต์อาจจะใช้ ผลิตภัณฑ์ DBMS คนละตัวกัน วึ่งเป็นไปได้ว่าใน แต่ละไซต์หรือแต่ละสาขานั้นได้มีการพัฒนา ฐานข้อมูลไว้ใช้งานของตนเอง โดยวิธีนี้อาจทำให้ มีความแตกต่างทั้งในด้านฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ DBMS หรือความแตกต่างทั้งฮาร์ดแวร์และ DBMS ดังนั้น จึงส่งผลให้แต่ละสาขาต่างก็มี ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นมาในรูปแบบที่แตกต่างกัน ก่อให้เกิดปัญหาในด้านของการนำข้อมูลมารวมกัน (Integrated) จึงจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ เป็นตัวกลางในการแปลงข้อมูลต่าง ๆ ที่เรียกว่า getaway

7 ข้อดีและข้อเสียของ DDBMS ข้อดี • การทำงานเป็นไปแบบอิสระต่อกัน • หากข้อมูลของส่วนงานอื่นเสียหายก็ไม่ส่งผล กระทบกับส่วนงานอื่น ๆ • มีความเชื่อถือสูง • มีประสิทธิภาพสูง • ประหยัดค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับเครื่อง คอมพิวเตอร์ระดับใหญ่ • ง่ายต่อการขยาย กล่าวคือเหมาะสำหรับ หน่วยงานที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโตอยู่ ตลอดเวลาเช่น การเพิ่มไซต์หรือสาขา ซึ่งรองรับ ต่อการขยายระบบในอนาคต

8 ข้อเสีย • มีความสลับซับซ้อนกว่าแบบรวมศูนย์ • เนื่องจากระบบมีความซับซ้อนจึงมีค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการบำรุงรักษาสูง • สูญเสียการควบคุมความปลอดภัยเมื่อเทียบกับ แบบรวมศูนย์ซึ่งควบคุมง่ายกว่า รวมทั้ง ความสามารถในการนำข้อมูลจากสาขาอื่น ๆ มา ใช้งานได้ง่าย • การควบคุมความถูกต้องตรงกันในข้อมูลเป็นไป ได้ค่อนข้างยาก • ยังไม่มีหลักการหรือมาตรฐานการจัดการที่ แน่นอนและชัดเจน • ขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีประสบการณ์ • การออกแบบฐานข้อมูลมีความซับซ้อนสูง

9 ความหมายของการ ประมวลผลสอบถาม การประมวลผลสอบถาม (Query Processing) เป็นหน้าที่หนึ่งของระบบการ จัดการฐานข้อมูล โดยระบบการจัดการ ฐานข้อมูลจะทำการประมวลผลสอบถามที่เกิด จากภาษาสอบถาม (Query Language) ได้แก่ ภาษา SQL (Structured Query Language) ภาษา QBE (Query By Example) เป็นต้น และหาคำตอบที่ดีที่สุด

10 โครงสร้างของตัว ประมวลผลสอบถาม • ส่วนตรวจสอบภาษา (Parser) ทำหน้าที่ตรวจเช็คกฏและหลักเกณฑ์ (Syntax) ของคำสั่งสอบถามข้อมูลที่กำหนดไว้ในระบบ ฐานข้อมูล • ออฟติไมเซอร์ (Optimizer ) ทำหน้าที่ในการกลยุทธ์หรือวิธีการที่เหมาะสม เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลประหยัดเวลาที่สุด เมื่อ คำสั่งในภาษาสอบถามผ่านตัวตรวจสอบภาษา

11 ขั้นตอนของการทำกระบวนการ สอบถามข้อมูลและการสอบถาม ข้อมูลที่ได้คำตอบที่ดีที่สุด • ขั้นตอนที่ 1 การตรวจเช็คกฏไวยากรณ์ของ ภาษา ( syntax checking) • ขั้นตอนที่ 2 การแปลงการสอบถามให้อยู่ในรูปที่ เหมาะสมที่สุด (query optimizer) • ขั้นตอนที่ 3 การสร้างชุดคำสั่งของภาษา สอบถาม (query code generator) • ขั้นตอนที่ 4 การประมวลผลในฐานข้อมูล (runtime database processor)

12 ค่าใช้จ่ายในการ ประมวลผลสอบถาม • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงข้อมูลที่เก็บอยู่ ในดิสค์ซึ่งเป็นหน่วยเก็บข้อมูลสำรอง • ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากแฟ้มข้อมูลชั่วคราว (intermediate file) ที่ต้องเก็บอยู่ในดิสค์ แฟ้มข้อมูลชั่วคราว

13 ค่าใช้จ่ายในการ ประมวลผลสอบถาม • ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการคำนวณของการค้นหา ข้อมูล การเรียงลำดับของระเบียนข้อมูล การนำ ข้อมูลมารวมกัน และการคำนวณค่าต่างของ ข้อมูลที่เป็นตัวเลขในแต่ละเขตของข้อมูล (field) • ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการส่งภาษาสอบถาม (query) บนฐานข้อมูลที่อยู่ในที่หนึ่งไปยัง ฐานข้อมูลที่อยู่อีกที่หนึ่ง


ดาวน์โหลด ppt Distributed Administration. ระบบการจัดการฐานข้อมูล แบบกระจาย ระบบการจัดการฐานข้อมูลแบบกระจาย (Distributed database management system) คือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับจัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google