งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ภาษา SQL (Structured Query Language). 2 ความเป็นมาของ SQL SQL ย่อมาจาก Structured Query Language เป็นภาษาที่ใช้ในการจัดการข้อมูล ของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ภาษา SQL (Structured Query Language). 2 ความเป็นมาของ SQL SQL ย่อมาจาก Structured Query Language เป็นภาษาที่ใช้ในการจัดการข้อมูล ของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ภาษา SQL (Structured Query Language)

2 2 ความเป็นมาของ SQL SQL ย่อมาจาก Structured Query Language เป็นภาษาที่ใช้ในการจัดการข้อมูล ของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ผู้คิดค้น SQL เป็น รายแรกคือ บริษัทไอบีเอ็ม หลังจากนั้นผู้ผลิต ซอฟท์แวร์ด้านระบบจัดการฐานข้อมูลเชิง สัมพันธ์ได้พัฒนาระบบที่สนับสนุน SQL มากขึ้น จนเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยผู้ผลิตแต่ละรายก็พยายามที่จะพัฒนาระบบ จัดการฐานข้อมูลของตนให้มีลักษณะเด่นเฉพาะ ขึ้นมา ทำให้รูปแบบการใช้คำสั่ง SQL มีรูปแบบ ที่แตกต่างกันไปบ้าง เช่น ORACLE ACCESS SQL Base ของ Sybase INGRES

3 3 หรือ SQL Server ของ Microsoft เป็นต้น ในขณะที่ American National Standards Institute (ANSI) ได้กำหนดรูปแบบมาตราฐาน ของ SQL ขึ้น ซึ่งเป็นมาตราฐานคำสั่ง SQL ตาม ANSI-86 ที่ใข้เป็นมาตราฐานขั้นต่ำในการ อ้างอิง อย่างไรก็ตามรูปแบบมาตราฐาน SQL ตาม ANSI-86 มีข้อจำกัดในการใช้คำสั่ง SQL เช่นกันเมื่อเปรียบเทียบกับ SQL ของระบบ จัดการฐานข้อมูล ผู้ที่ผลิตบางรายได้ทำการ ปรับปรุงพัฒนาให้เป็นประโยชน์และง่ายสำหรับ ผู้ใช้อยู่ตลอดเวลา

4 4 ประเภทของคำสั่ง SQL 1. ภาษาสำหรับนิยามข้อมูล (Data Definition Language: DDL) ประกอบด้วยคำสั่งที่ใช้ในการกำหนด โครงสร้างข้อมูลว่ามีคอลัมน์อะไร แต่ละ คอลัมน์เก็บข้อมูลประเภทใด รวมถึงการ เพิ่มคอลัมน์ การกำหนดดัชนี การกำหนด วิวของผู้ใช้ เป็นต้น 2. ภาษาสำหรับจัดดำเนินการข้อมูล (Data Manipulation Language : DML) ประกอบด้วยคำสั่งที่ใช้ในการเรียกข้อมูล การเปลี่ยนแปลงข้อมูล การเพิ่มหรือลบ ข้อมูล เป็นต้น

5 5 3. ภาษาที่ใช้ในการควบคุมข้อมูล (Data Control Language : DCL) ประกอบด้วย คำสั่งที่ใช้ในการควบคุม การเกิดภาวะ พร้อมกัน หรือป้องกันการเกิดเหตุการณ์ที่ ผู้ใช้หลายคนเรียกใช้ข้อมูลพร้อมกัน โดยที่ ข้อมูลนั้น ๆ อยู่ในระหว่างการปรับปรุง แก้ไข ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่ผู้ใช้อีกคน หนึ่งก็เรียกใช้ข้อมูลนี้ ทำให้ช้อมูลที่ผู้ใช้ คนที่สองได้เป็นค่าที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการ ควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลด้วยการ ให้สิทธิ์ผู้ใช้แตกต่างกัน เป็นต้น

6 6 รูปแบบการใช้คำสั่ง SQL รูปแบบของการใช้คำสั่ง SQL สามารถ ใช้ได้ 2 รูปแบบ ดังนี้ 1. คำสั่ง SQL ใช้เรียกดูข้อมูลแบบตอบโต้ (Interactive SQL) เป็นการใช้คำสั่ง SQL สั่งงานบนจอภาพ เพื่อเรียกดูข้อมูลจาก ฐานข้อมูลได้โดยตรงในะขณะที่ทำงาน 2. คำสั่ง SQL ที่ใช้เขียนร่วมกับโปรแกรมอื่น ๆ (Embedded QSL) เป็นการนำคำสั่ง SQL ไปใช้ร่วมกับชุดคำสั่งที่เขียนโดย ภาษาต่าง ๆ เช่น COBOL PASCAL ACCESS ฯลฯ

7 7 ประโยชน์ของ SQL ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้นว่า SQL เป็นภาษาฐานข้อมูล ที่สามารถใช้ในเรื่อง ของการนิยามข้อมูล การเรียกใช้ หรือการ ควบคุมคำสั่งเหล่านี้จะช่วยประหยัดเวลาใน การพัฒนาระบบงาน หรือนำไปใช้ในส่วน ของการสร้างฟอร์ม (FORM) การทำ รายงาน (REPORT) ของระบบงานต่าง ๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

8 8 ข้อตกลงมาตราฐานในการใช้คั่ง SQL รูปแบบของคำสั่ง SQL ยึดรูปแบบคำสั่ง SQL ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ ORACLE ซึ่งเมื่อเข้าใจคำสั่งเหล่านี้ ผู้ใช้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับคำสั่ง SQL ที่ ใช่ระบบจัดการฐานข้อมูลต่าง ๆ หรือ สามารถนำไปศึกษาเพิ่มเติมรายละเอียด ด้วยตนเองได้ โดยทั่วไป คำสั่ง SQL หนึ่ง ๆ จะจบด้วย เครื่องหมาย ; รูปแบบคำสั่งใน SQL มี สัญลักษณ์ที่ใช้แทนความหมาย ดังนี้

9 9 ตัวพิมพ์ ใหญ่ หมายถึ ง คำสั่ง หมายถึง ชื่อต่าง ๆ หรือนิพจน์ที่ผู้ใช้จะต้อง กำหนดค่าขึ้นมา (....)หมายถึง สามารถจะระบุเพิ่มอีกตามสิ่งที่ระบุมาแล้ว ข้างหน้า [ ] หมายถึง คำสั่งนั้นๆ จะมีสิ่งที่ระบุไว้ในเครื่องหมายนี้ หรือไม่ก็ได้ ::=หมายถึง ส่วนที่อยู่ด้านขวาของเครื่องหมายนี้ เป็น คำอธิบายหรือคำ |หมายถึง อาจจะเลือกใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อยู่ด้านซ้าย หรือ ด้านขวาของ เส้นนี้ได้


ดาวน์โหลด ppt 1 ภาษา SQL (Structured Query Language). 2 ความเป็นมาของ SQL SQL ย่อมาจาก Structured Query Language เป็นภาษาที่ใช้ในการจัดการข้อมูล ของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google