งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล อ. วีระ ปิยธีรวงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล อ. วีระ ปิยธีรวงศ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล อ. วีระ ปิยธีรวงศ์

2 Overview (I) โปรแกรมขนาดใหญ่ SPSS (Statistical Package for the Social Science) SPSS (Statistical Package for the Social Science) SAS (Statistical Analysis System) SAS (Statistical Analysis System)โปรแกรมขนาดเล็ก (งานวิเคราะห์ที่ไม่ซับซ้อนมาก) Excel, Statistix, Minitab, Design expert, etc. Excel, Statistix, Minitab, Design expert, etc.

3 การเลือกใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ สามารถใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่ว ๆ ไป ได้ (เช่น PC หรือ notebook) สามารถใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่ว ๆ ไป ได้ (เช่น PC หรือ notebook) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า 100 ชุด และแต่ละชุดไม่ควรต่ำกว่า 50 ตัวแปร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า 100 ชุด และแต่ละชุดไม่ควรต่ำกว่า 50 ตัวแปร สามารถอ่านข้อมูลที่บันทึกอยู่บนสื่อได้หลาย ประเภท รวมทั้งสามารถป้อนข้อมูลได้ แป้นพิมพ์ สามารถอ่านข้อมูลที่บันทึกอยู่บนสื่อได้หลาย ประเภท รวมทั้งสามารถป้อนข้อมูลได้ แป้นพิมพ์ สามารถอ่านข้อมูลจากข้อมูลแบบมาตรฐาน ที่เรียกว่า ASCII ได้ สามารถอ่านข้อมูลจากข้อมูลแบบมาตรฐาน ที่เรียกว่า ASCII ได้

4 การเลือกใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ สามารถสร้างแฟ้มข้อมูล (data file) หรือ ไฟล์ข้อมูลเองได้ และสามารถสร้างเป็น รหัสมาตรฐานได้ เพื่อให้สามารถนำกลับไป ใช้กับโปรแกรมอื่นได้ สามารถสร้างแฟ้มข้อมูล (data file) หรือ ไฟล์ข้อมูลเองได้ และสามารถสร้างเป็น รหัสมาตรฐานได้ เพื่อให้สามารถนำกลับไป ใช้กับโปรแกรมอื่นได้ สามารถจัดเก็บข้อมูลในลักษณะต่างๆ ได้ เช่น การเปลี่ยนรูปข้อมูล, การจัดค่าใหม่ หรือ การจัดกลุ่มตัวแปรใหม่, การคัดเลือกข้อมูล บางส่วนมาทำการวิเคราะห์ได้ สามารถจัดเก็บข้อมูลในลักษณะต่างๆ ได้ เช่น การเปลี่ยนรูปข้อมูล, การจัดค่าใหม่ หรือ การจัดกลุ่มตัวแปรใหม่, การคัดเลือกข้อมูล บางส่วนมาทำการวิเคราะห์ได้

5 การเลือกใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้หลาย ระดับ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้หลาย ระดับ –การคำนวนค่าสถิติพื้นฐาน เช่น ค่าเฉลี่ย, ค่าฐาน นิยม, ความแปรปรวน เป็นต้น –การสร้างตารางแจกแจงความถึ่แบบทางเดียว และหลายทาง –การเขียนกราฟในลักษณะต่าง ๆ –การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร –การวิเคราะห์การถดถอย และความแปรปรวน


ดาวน์โหลด ppt การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล อ. วีระ ปิยธีรวงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google