งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 PHP with Database Teerapong sangraksawong.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 PHP with Database Teerapong sangraksawong."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 PHP with Database Teerapong sangraksawong

2 PHP with Database DB Application DBMS

3 •PHP มีความสามารถในการติดต่อกับฐานข้อมูล ต่างๆ ๆ มากมาย เช่น dBase,Informix,Oracle และ Mysql เป็นต้น รวมทั้งการติดต่อผ่าน ODBC โดย MySQL นับเป็นระบบจัดการ ฐานข้อมูลที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงใน ปัจจุบัน เนื่องจากสามารถทำงานข้าม Platform ได้ • ในการใช้ PHP ติดต่อกับระบบจัดการฐานข้อมูล นั้น จำเป็นต้องใช้คำสั่ง SQL ร่วมด้วย

4 การสร้างส่วนเชื่อมโยงฐานข้อมูล •MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลที่ ประกอบด้วยระบบจัดการฐานข้อมูล และ ฐานข้อมูล ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีแวร์ขนาดเล็ก แต่ มีความสามารถสูง • สำหรับการติดต่อกับ MySQL ด้วย PHP นั้นมี ฟังก์ชันในการติดต่อ ดังนี้ mysql_connect(hostname,username,password) โดย hostname คือ ชื่อของ host ที่ mysql กำลังทำงาน เช่น ชื่อเครื่องหรือหมายเลข IP Username คือ ชื่อผู้ใช้ที่กำหนดไว้ในการติดต่อกับ ฐานข้อมูล MySQL Password คือ รหัสผ่านที่ใช้ร่วมกับ username

5 การเรียกใช้ฐานข้อมูล MySQL • คำสั่งใน MySQL ที่เรียกใช้ฐานข้อมูลมาใช้งาน ใน php คือ mysql_select_db(“ ชื่อฐานข้อมูล ”); เช่น mysql_select_db(“computer”);

6 การจัดการกับข้อมูลในฐานข้อมูล • การเพิ่ม ลบ แก้ไข เรียกดูข้อมูลในฐานข้อมูล จะใช้คำสั่ง mysql_query() มีรูปแบบดังนี้ mysql_query(query); เช่น { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/7/1904272/slides/slide_6.jpg", "name": "การจัดการกับข้อมูลในฐานข้อมูล • การเพิ่ม ลบ แก้ไข เรียกดูข้อมูลในฐานข้อมูล จะใช้คำสั่ง mysql_query() มีรูปแบบดังนี้ mysql_query(query); เช่น <.", "description": "$query = select * from part ; $result = mysql_query($query);.", "width": "800" }

7 สรุป • ก่อนที่เราจะทำการเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูลได้ นั้น ต้องใช้คำสั่งตามขั้นตอนดังนี้ • สร้างส่วนเชื่อมโยงฐานข้อมูล (mysql_connect) • เรียกใช้ฐานข้อมูล (mysql_select_db) • จัดการกับข้อมูลในฐานข้อมูล (mysql_query)

8 ผลลัพธ์จากการเรียกข้อมูลจาก ฐานข้อมูล ผลจากการเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูล จะอยู่ใน รูปแบบ array หรือ ชุดข้อมูลดังตัวอย่าง โดยจะมี ข้อมูลอยู่จำนวนกี่คอลัมน์ หรือ กี่แถวนั้น ขึ้นอยู่กับ เงื่อนไขในการเรียกข้อมูลจากคำสั่ง mysql_query เช่น $result = mysql_query(select * from subject) subidsubnamesubunit s01computer3 s02logic3 s03Internet2 s04programming3

9 การนับจำนวนแถว หลังจากที่เราได้ผลจากการเรียกข้อมูลมาจาก ฐานข้อมูลนั้น หากเราอยากรู้ว่าข้อมูลที่เราเรียกมา นั้น มีจำนวนกี่แถว เราสามารถใช้คำสั่ง mysql_num_rows ได้ เช่น $numrows = mysql_num_rows($result); echo $rows; // แสดงผลลัพธ์ จากการนับจำนวนแถว subidsubnamesubunit s01computer3 s02logic3 s03Internet2 s04programming3

10 การแสดงผลข้อมูล การนำข้อมูลมาแสดงผล สามารถใช้คำสั่ง mysql_fetch_array เพื่อดึงข้อมูลในแถวที่ชี้อยู่ ( เริ่มจากแถวแรก ) มาเก็บไว้ที่ array ( เราสามารถ สร้างตัวแปรมาเก็บได้ ) แล้วจึงค่อยนำไปแสดงผล เช่น $row = mysql_fetch_array($result); subidsubnamesubunit s01computer3 s02logic3 s03Internet2 s04programming3

11 การแสดงผลข้อมูล ผลจากคำสั่ง mysql_fetch_array ส่งผลให้ตัวแปร $row เก็บข้อมูล array ดังตัวอย่างข้างบน เมื่อเราต้องการแสดงผลข้อมูล เราก็สามารถแสดงผลได้ โดยผ่านตัวแปร $row แต่ต้องระบุ ลำดับของข้อมูลด้วย เนื่องจาก ตัวแปร $row เก็บข้อมูลชนิด array อยู่ เช่น echo $row[0]; -> s01 echo $row[2]; -> 2 s01computer3 012

12 การแสดงผลข้อมูล หรือเราจะระบุชื่อฟิลด์แทนก็ได้ เช่น echo $row[“subid”]; -> s01 echo $row[“subname”]; -> 2 s01computer3 012

13 การแสดงผลข้อมูล เมื่อเสร็จสิ้นคำสั่ง mysql_fetch_array หนึ่งครั้ง ตัวชี้ข้อมูลก็จะชี้ข้อมูลแถวถัดไป หากเราใช้คำสั่ง mysql_fetch_array อีกครั้งหนึ่ง ข้อมูลที่ได้ ก็จะ เป็นข้อมูลในแถวถัดไป subidsubnamesubunit s01computer3 s02logic3 s03Internet2 s04programming3

14 การวนรอบแสดงผล • เราสามารถใช้คำสั่ง while เพื่อช่วยในการ แสดงผลข้อมูลได้ เช่น while($row = mysql_fetch_array($result)) { echo $row[0].“ ”; }


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 PHP with Database Teerapong sangraksawong.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google