งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BC421 File and Database Lab 1. DBMS Definition  ฐานข้อมูล (Database)  กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ในที่เดียวกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถค้นหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BC421 File and Database Lab 1. DBMS Definition  ฐานข้อมูล (Database)  กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ในที่เดียวกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถค้นหา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BC421 File and Database Lab 1

2 DBMS Definition  ฐานข้อมูล (Database)  กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ในที่เดียวกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถค้นหา แก้ไข ลบ เพิ่มเติมได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  เทเบิล (Table)  เป็นส่วนที่เก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้  เรคอร์ด (Record) และ ฟิลด์ (Field)  Table จะแบ่งออกเป็น Row และ Column โดยแต่ละแถวคือ ข้อมูล 1 รายการ หรือ 1 record, ข้อมูลแต่ละส่วนของ record จะถูกแยกเก็บไว้ใน Column ต่างๆซึ่งเรียกว่า Field 2

3 3

4  คีย์หลัก (Primary Key)  เป็น Field ที่ใช้แยกแยะ record ต่างๆ ใน Table นั้น  เรามักกำหนดให้ Field หนึ่ง ( หรือมากกว่าก็ได้ ) ทำหน้าที่เป็น primary key เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถบ่งชี้ (identify) ได้ว่า record ใดเป็น record ใด  ค่า primary key แต่ละ record ห้ามซ้ำกัน  คีย์นอก (Foreign Key)  เป็น Field ที่เก็บค่า field ที่เป็น Primary Key ของ table อื่น ไว้  ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงระหว่าง record ใน table ทั้งสอง  Field ที่เป็น foreign key สามารถมีซ้ำกันได้ใน record ต่างๆ  Schema คือโครงสร้างของ Table ทั้งหมดในฐานข้อมูลนั้นๆ โดยทั่วไปแสดง Table name, Field, Primary Key, Foreign Key 4

5 5

6 6 Database Schema

7 SQL (Structured Query Language)  คือ ภาษามาตรฐานสำหรับทำงานกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ( Relational Database) เป็นภาษาที่สามารถใช้ได้กับระบบ ฐานข้อมูลทุกตัวในปัจจุบัน เช่น Informix, Oracle, MS Access, MySQL, Microsoft SQL Server ฯลฯ  สร้างขึ้นโดย IBM และถูกพัฒนาต่อมาเรื่อยโดยบริษัทผู้พัฒนา Software การจัดการฐานข้อมูล จนปัจจุบันใช้เป็นที่แพร่หลาย  แต่ละบริษัทผู้พัฒนา Software ระบบฐานข้อมูลมักมีคุณสมบัติ บางอย่างเพิ่มเติมเข้าไปทำให้ภาษา SQL แต่ละบริษัทแตกต่าง กันไป หน่วยงาน ANSI (American National Standards Institute) ของอเมริกาจึงต้องเข้ามาควบคุมมาตรฐานของ ภาษา SQL  SQL Standard  SQL/1 - 1986  SQL/2 - 1992  Standard ที่ใช้ในปัจจุบัน บางคนเรียก SQL92  SQL/3 - ? 7

8 SQL Command type  DDL (Data Definition Language)  คำสั่งที่ใช้ในการเตรียมที่เก็บข้อมูล  คำสั่งสร้าง / แก้ไข / ลบ - ฐานข้อมูล, Table, Key ฯลฯ  DML(Data Manipulation Language)  คำสั่งที่ใช้ในการทำงานกับข้อมูล  คำสั่งกลุ่ม Insert, Update, Delete, Retrieve(Select) 8

9 DDL(Data Definition Language)  Lab 2.1 Create/Edit/Delete using SQL Command  Lab 2.2 Create/Edit/Delete using GUI Tools(MySQ)  Detail…  Database  Table  Primary key  Index  View 9

10 DML(Data Manipulation Language)  Lab3.1 SQL - Insert, Update, Delete, Select  Lab3.2 SQL - Join, Aggregate Function 10


ดาวน์โหลด ppt BC421 File and Database Lab 1. DBMS Definition  ฐานข้อมูล (Database)  กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ในที่เดียวกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถค้นหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google