งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 การเขียนผังงาน วิชา 204203 การออกแบบและพัฒนา ซอฟต์แวร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 การเขียนผังงาน วิชา 204203 การออกแบบและพัฒนา ซอฟต์แวร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 การเขียนผังงาน วิชา 204203 การออกแบบและพัฒนา ซอฟต์แวร์

2 การเขียนผังงาน ผังงาน (Flowchart) DSD (Design Structure Diagram) Pseudocodes และ PDL (Program Design Language)

3 ความหมายผังงาน ผังงาน คือ รูปภาพหรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทน ลำดับ หรือขั้นตอนในโปรแกรม รูปภาพ หรือ สัญลักษณ์ที่จะใช้เป็นเอกลักษณ์ และแทน ความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง

4 ประเภทผังงาน ผังงานระบบ (System Flowchart) – แสดงถึงขั้นตอนการทำงานภายในระบบงานหนึ่ง ๆ – แต่ละจุดประกอบด้วย Input-Process-Output – ไม่สามารถเขียนโปรแกรมจากผังงานระบบได้ ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart) – แสดงถึงขั้นตอนของคำสั่งที่ใช้ในโปรแกรม – อาจสร้างมาจากผังงานระบบ – นำไปเขียนโปรแกรมคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ต่อไป

5 ประโยชน์ของผังงาน รู้และเข้าใจได้ง่าย ง่ายและสะดวกต่อการพิจารณาถึงลำดับ ขั้นตอนในการทำงาน ตรวจสอบความถูกต้องของลำดับขั้นตอนได้ ง่าย การเขียนโปรแกรมทำได้รวดเร็วและง่ายขึ้น บำรุงรักษาหรือเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้น

6 ข้อจำกัดของผังงาน ใช้สื่อความหมายระหว่างบุคคลมากกว่าที่จะสื่อ กับเครื่อง ไม่ทราบความสำคัญของแต่ละขั้นตอน สิ้นเปลือง เพราะใช้กระดาษและอุปกรณ์มาก ผังงานขนาดใหญ่ ปรับเปลี่ยนแก้ไขทำได้ยาก ในผังงานจะบอกเพียงลำดับอย่างไร และ ปฏิบัติงานอะไร ผังงานไม่สามารถแทนลักษณะคำสั่งในภาษา ได้ชัดเจนตรงไปตรงมา

7 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน หน่วยงานที่รวบรวมและกำหนดมาตรฐาน –American national Standard Institute (ANSI) –International Standard Organization (ISO)

8 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียนผัง งาน การกำหนดค่าเริ่มแรก การรับข้อมูล การประมวลผล การแสดงค่าของข้อมูล การทดสอบ

9 การจัดภาพและทิศทางของผัง งาน จากบนมาล่าง จากซ้ายไปขวา และควรเขียน ลูกศรกำกับทิศทาง สัญลักษณ์มีขนาดต่างกันได้ แต่ต้องมีรูปตาม มาตรฐานที่กำหนด หลีกเลี่ยงการโยงไปมาในทิศทางตัดกัน คำอธิบายในภาพเขียนเพียงสั้น ๆ และเข้าใจ ง่าย ควรมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาด และควรมีชื่อของผังงาน ผู้เขียน วันที่ที่เขียน และเลขหน้าลำดับ

10 แผนภาพการออกแบบโครงสร้าง (DSD) การเรียงลำดับ การทดสอบเงื่อนไข –IF-THEN-ELSE และ IF-THEN – การทดสอบหลายเงื่อนไข DO CASE - END CASE การซ้ำ –FOR-NEXT

11 การซ้ำ ( ต่อ ) –REPEAT UNTIL และ WHILE การตรวจสอบต้นเงื่อนไข การตรวจสอบปลายรอบ การตรวจสอบกลางรอบ – คำสั่งเรียกโปรแกรมย่อย และการอธิบายเพิ่ม

12 ซูโดโค้ด และ PDL การเรียงลำดับ การตัดสินใจแบบทดสอบทางเลือก คำสั่งทำซ้ำ ๆ –FOR และ END FOR –REPEAT-UNTIL –WHILE - END WHILE โปรแกรมย่อยหรือโมดูล


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 การเขียนผังงาน วิชา 204203 การออกแบบและพัฒนา ซอฟต์แวร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google