งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft Access อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย Microsoft Access.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft Access อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย Microsoft Access."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft Access อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย Microsoft Access

2 Microsoft Access Microsoft Access เป็นโปรแกรมที่ใช้จัดการฐานข้อมูล ซึ่งช่วยให้เราสามารถจัดการกับข้อมูลปริมาณมาก ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในแง่ การจัดเก็บข้อมูล การค้นหาข้อมูล การจัดทำรายงาน การสำรองข้อมูล Microsoft Access 2003

3 Microsoft Access Microsoft Access เป็นโปรแกรมประเภทที่เรียกว่า ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System: DBMS) ซึ่งโปรแกรมอื่น ๆ ที่เรารู้จักคือ dBase, FoxPro, Oracle, SQL Server, DB2 เป็นต้น Microsoft Access 2003

4 เริ่มต้นสร้างฐานข้อมูล
คลิกเพื่อสร้าง ฐานข้อมูลใหม่ 1 ตั้งชื่อฐานข้อมูล 2 คลิกเพื่อยืนยัน การสร้างฐานข้อมูล 3 Microsoft Access 2003

5 หน้าจอหลัก สร้างตารางใหม่ สร้างตารางใหม่
2 สร้างตารางใหม่ 2 วัตถุที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล 1 Microsoft Access 2003

6 เริ่มสร้างตาราง ชื่อตาราง คำอธิบายความหมายของฟิลด์ ชนิดข้อมูล
1 คำอธิบายความหมายของฟิลด์ 4 ชนิดข้อมูล 3 ชื่อฟิลด์ 2 คุณสมบัติของฟิลด์ 5 Microsoft Access 2003

7 การกำหนดชนิดของฟิลด์
Text – เก็บข้อความ อักษร Memo – เก็บข้อความขนาดใหญ่ ไม่เกิน 65,535 อักษร เช่น คำอธิบายต่าง ๆ Number – เก็บตัวเลขแบบต่าง ๆ Integer – ตัวเลขตั้งแต่ -32,768 ถึง 32,767 ไม่มีทศนิยม Long integer – ตัวเลขตั้งแต่ -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647 ไม่มีทศนิยม Single – ตัวเลขตั้งแต่ E38 ถึง E38 ทศนิยม 7 หลัก Double – ตัวเลขตั้งแต่ E324 ถึง E308 ทศนิยม 5 หลัก Microsoft Access 2003

8 การกำหนดชนิดของฟิลด์
Date/Time : ค่าของวันที่และเวลา ตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช 100 ถึงปีคริสต์ศักราช 9999 Currency : ค่าเงินตราและข้อมูลที่เป็นตัวเลขซึ่งใช้ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ซึ่งมีทศนิยมได้ตั้งแต่ 1 ถึง 4 หลัก มีความแม่นยำถึง 15 หลักทางด้านซ้ายของจุดทศนิยม และ 4 หลักทางด้านขวาของจุดทศนิยม AutoNumber : ตัวเลขที่เรียงลำดับ (เพิ่มขึ้นทีละ 1) โดยไม่ซ้ำ หรือตัวเลขสุ่มที่กำหนดโดย Microsoft Access เมื่อใดก็ตามที่มีระเบียนเพิ่มเข้ามายังตาราง เขตข้อมูลที่เป็น AutoNumber Yes/No : ค่า Yes และ No และเขตข้อมูลที่มีเฉพาะค่าใดค่าหนึ่งในสองค่านี้เท่านั้น (Yes/No, True/False หรือ On/Off) Microsoft Access 2003

9 การกำหนดชนิดของฟิลด์
OLE Object : วัตถุ (เช่น กระดาษคำนวณของ Microsoft Excel, เอกสาร Microsoft Word, กราฟิก, เสียง หรือข้อมูลไบนารีอื่น ๆ) ที่ถูกเชื่อมโยงกับ หรือถูกฝังตัวอยู่ในตาราง Microsoft Access Hyperlink : ข้อความ หรือการรวมกันของข้อความและตัวเลขที่จัดเก็บอยู่ในรูปของข้อความ และถูกใช้เป็นที่อยู่การเชื่อมโยงหลายมิติ โดยที่อยู่การเชื่อมโยงหลายมิติสามารถมีได้ถึง 3 ส่วน ดังนี้ text to display  ข้อความที่ปรากฏในเขตข้อมูลหรือตัวควบคุม address  เส้นทางไปยังแฟ้ม (เส้นทาง UNC ) หรือเพจ (URL) subaddress  ตำแหน่งที่ตั้งภายในแฟ้มหรือเพจ screentip  ข้อความที่แสดงขึ้นมาเป็นคำแนะนำเครื่องมือ Microsoft Access 2003

10 การกำหนดคีย์หลัก (Primary Key: PK)
คลิกที่กุญแจ 2 เลือกฟิลด์ที่ ต้องการให้เป็น PK 1 Microsoft Access 2003

11 การบันทึกตาราง (Student)
คลิกเพื่อบันทึก 1 คลิก “ตกลง” 3 พิมพ์ชื่อตาราง 2 Microsoft Access 2003

12 การบันทึกข้อมูล (ตาราง Student)
คลิกขวาที่ตาราง 1 คลิกที่เปิด 2 Microsoft Access 2003

13 การบันทึกข้อมูล (ตาราง Student)
Microsoft Access 2003

14 การแก้ไขตาราง คลิกขวาที่ตาราง คลิกที่มุมมองออกแบบ 1 2
Microsoft Access 2003

15 การสร้างและบันทึกตาราง (Course)
คลิกเพื่อบันทึก 2 เลือกฟิลด์ที่ ต้องการให้เป็น PK 1 คลิก “ตกลง” 4 พิมพ์ชื่อตาราง 3 Microsoft Access 2003

16 การบันทึกข้อมูล (ตาราง Course)
Microsoft Access 2003

17 การสร้างและบันทึกตาราง (Register)
คลิกเพื่อบันทึก 2 เลือกฟิลด์ที่ ต้องการให้เป็น PK 1 คลิก “ตกลง” 4 พิมพ์ชื่อตาราง 3 Microsoft Access 2003

18 การบันทึกข้อมูล (ตาราง Register)
Microsoft Access 2003

19 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง (Relation)
คลิกเพื่อสร้าง ความสัมพันธ์ ระหว่างตาราง 1 Microsoft Access 2003

20 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง (Relation)
คลิกเพิ่มตาราง ลงในความสัมพันธ์ที่เราต้องการ 2 เลือกชื่อตาราง 1 Microsoft Access 2003

21 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง (Relation)
คลิกเพื่อสร้าง 3 ลาก Student_Id ของตาราง Student มาวางไว้ที่ตาราง Register 1 คลิก Check Box 2 ความสัมพันธ์ที่ได้ระหว่างตาราง 4 Microsoft Access 2003

22 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง (Relation)
คลิกเพื่อสร้าง 3 ลาก Student_Id ของตาราง Student มาวางไว้ที่ตาราง Register 1 คลิก Check Box 2 4 คลิกเพื่อบันทึก 5 Microsoft Access 2003

23 การสร้างแบบสอบถาม (Query)
คลิกเพื่อบันทึก 2 ลาก ฟิลด์ที่ท่านต้องการสร้างแบบสอบถามวางลงดังรูป 5 คลิกเพื่อสร้างแบบสอบถาม 1 คลิกเพิ่มตาราง ลงในแบบสอบถามที่เราต้องการ 4 เลือกชื่อตาราง 3 Microsoft Access 2003

24 การสร้างแบบสอบถาม (Query)
คลิกเพื่อบันทึก 3 คลิกเพื่อแสดง Query 2 1 คลิก “ตกลง” 5 พิมพ์ชื่อ Query 4 6 Microsoft Access 2003


ดาวน์โหลด ppt Microsoft Access อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย Microsoft Access.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google