งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษาคอมพิวเตอร์. เกณฑ์การให้คะแนน 1. คะแนนกลางภาค 60 แบบฝึกหัด 10 คะแนน ทดสอบย่อย 10 คะแนน สอบปฏิบัติกลางกลางภาค 10 คะแนน สอบกลางภาค 20 คะแนน สอบกลางภาค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษาคอมพิวเตอร์. เกณฑ์การให้คะแนน 1. คะแนนกลางภาค 60 แบบฝึกหัด 10 คะแนน ทดสอบย่อย 10 คะแนน สอบปฏิบัติกลางกลางภาค 10 คะแนน สอบกลางภาค 20 คะแนน สอบกลางภาค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษาคอมพิวเตอร์

2 เกณฑ์การให้คะแนน 1. คะแนนกลางภาค 60 แบบฝึกหัด 10 คะแนน ทดสอบย่อย 10 คะแนน สอบปฏิบัติกลางกลางภาค 10 คะแนน สอบกลางภาค 20 คะแนน สอบกลางภาค 20 คะแนน รวม 60 คะแนน 2. คะแนนปลายภาค 40 ทดสอบย่อย 10 คะแนน แบบฝึกหัด 10 คะแนน สอบปลายภาค 20 คะแนน รวม 40 คะแนน

3 ที่มาของ ภาษาคอมพิวเตอร์ เป็นภาษาที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช้งาน ติดต่อคอมพิวเตอร์ มีข้อจำกัด และมี ขอบเขตที่ ตายตัว ขึ้นอยู่กับไวยากรณ์ ที่ ใช้ เรียกว่า ภาษาประดิษฐ์ (Artificial Language) ซึ่งภาษาของเครื่องคอมพิวเตอร์ แบ่ง ได้ 3 ระดับ คือ 1. ภาษาระดับต่ำ (Low Level Language) 2. ภาษาระดับกลาง (Medium Level Language) 3. ภาษาระดับสูง (High-Level Language)

4 1. ภาษาเครื่อง (Machine Language) เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษา เดียวที่สามารถติดต่อกับ คอมพิวเตอร์ได้ โดยตรง เพราะการเขียนคำสั่งและ ข้อมูลในภาษาเครื่อง ใช้ระบบ เลขฐานสอง (binary number system) คือใช้ตัวเลข 0 และ 1 เท่านั้น 1. ภาษาเครื่อง (Machine Language) เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษา เดียวที่สามารถติดต่อกับ คอมพิวเตอร์ได้ โดยตรง เพราะการเขียนคำสั่งและ ข้อมูลในภาษาเครื่อง ใช้ระบบ เลขฐานสอง (binary number system) คือใช้ตัวเลข 0 และ 1 เท่านั้น 2. ภาษาแอสเซมบลี (Assembly Language) จัดเป็นภาษาระดับต่ำ (Low Level Language เป็นภาษาที่ใช้คำเป็น รหัสแทนภาษาเครื่อง โปรแกรมแปลภาษา ที่ใช้คือ แอสเเซมเบลอร์ (Assembler) 1. ภาษาระดับต่ำ (Low Level Language)

5 2. ภาษาระดับกลาง (Medium Level Language) เป็นภาษาที่ทำความ เข้าใจได้ไม่ยากนัก เพราะมีลักษณะ เป็นภาษาแบบโครงสร้าง ทำความ เข้าใจได้เหมือนกับภาษระดับสูงแต่ ทำงานได้รวดเร็ว เหมือนกับ ภาษาระดับต่ำ สามารถใช้บนเครื่องที่มี ความเร็วต่างกันโดยไม่ต้องดัดแปลง ภาษาระดับกลางจึงเป็น ที่นิยมใช้กัน แพร่หลาย ตัวอย่างของภาษา ระดับกลาง ได้แก่ ภาษาซี เป็นต้น

6 3. ภาษาระดับสูง (High Level Language) เป็นภาษาที่ทำความเข้าใจได้ง่าย มีลักษณะของ การใช้คำสั่งเป็น ภาษาอังกฤษซึ่งใกล้เคียงกับภาษา มนุษย์มากการสั่งให้คอมพิวเตอร์ ทำงานจะต้องมีการแปลความหมาย ของคำสั่งโดยใช้ตัวแปลภาษาทีละ ชุดคำสั่งที่เรียกว่า Interpreter หรือ แปลครั้งเดียวทั้งโปรแกรม ที่เรียกว่า Compiler แปลครั้งเดียวทั้งโปรแกรม ที่เรียกว่า Compiler

7 การทำงานของ ภาษาซี 1. จัดทำโปรแกรมต้นฉบับ (Source Program) โดยบันทึกไฟล์เป็น นามสกุล.c 2. แปลงรหัสคำสั่งเป็นภาษาเครื่อง (Compile) ซึ่งจะได้ไฟล์นามสกุล. obj 3. การเชื่อมโยงโปรแกรม (Link) เป็น การเชื่อมโยงโปรแกรมกับไลบรารี ซึ่ง จะเป็นผลให้เกิดไฟล์.exe

8 การแปลรหัสของภาษาซี SourceCodeComplie LinkRun Test.c Test.OjB Test.lik Test.exe

9 โปรแกรมจะนำ Source Code ( โปรแกรมที่เขียนขึ้น ) ที่มีชนิดของ ไฟล์เป็น.C มา Compile ( แปล ) ให้ เป็น ออบเจ็กต์โค้ด (Object code) คือ ภาษาเครื่อง ) ได้ไฟล์ที่มีชนิดไฟล์เป็น.OBJ ขั้นตอนการรันโปรแกรม (Run) ในขณะนี้อาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ซึ่ง เรียกว่า Run time error โปรแกรมจะ หยุด ต้องแก้ไข error ก่อนแล้วจึงจะ ทำการลิงค์ (link คือการรวมโปรแกรม ย่อยเข้ากับโปรแกรมหลัก ) ได้ไฟล์ที่มี ชนิดข้อมูลเป็น.EXE

10 ภาษาซีเป็นภาษาระดับกลาง มีการใช้ ภาษาพูดเขียนโปรแกรมเช่นเดียวกับ ภาษาระดับสูงอื่น ๆ แต่มีวิธีการเขียน โปรแกรมที่สามารถติดต่อกับเรจิสเตอร์ และหน่วยความจําโดยตรงได้ เช่นเดียวกับภาษา ระดับตํ่า ทำให้ ภาษาซีเป็นภาษาที่รวมจุดเด่นของ ภาษาระดับตํ่าและภาษาระดับสูงไว้ ด้วยกันนั้นคือ ภาษาซีจะทํางานได้เร็ว ใกล้เคียงกับภาษาระดับต่ำและเขียน โปรแกรมได้ง่าย เช่นเดียวกับภาษา ระดับสูง ไม่ผูกติดกับฮาร์ดแวร์ จึงเป็นภาษาที่เหมาะกับการพัฒนา โปรแกรม มากที่สุด ตัวแปลโปรแกรมที่ ใช้เป็นหลักในการสอนคือ เทอร์โบซี

11 END

12 งาน ส่ง ท้าย คาบ 1. ภาษาคอมพิวเตอร์ มีกี่ ระดับ อะไรบ้าง...................................... 2. จงอธิบายการทำงาน ของ ภาษา C...................................... ส่งที่ E-mail : b_supapon@hotmail.co m


ดาวน์โหลด ppt ภาษาคอมพิวเตอร์. เกณฑ์การให้คะแนน 1. คะแนนกลางภาค 60 แบบฝึกหัด 10 คะแนน ทดสอบย่อย 10 คะแนน สอบปฏิบัติกลางกลางภาค 10 คะแนน สอบกลางภาค 20 คะแนน สอบกลางภาค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google