งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

M & E 2558 2558 ทพ. นิติโชติ นิลกำแหง สสจ. ชัยภูมิ 15 ตค.2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "M & E 2558 2558 ทพ. นิติโชติ นิลกำแหง สสจ. ชัยภูมิ 15 ตค.2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 M & E 2558 2558 ทพ. นิติโชติ นิลกำแหง สสจ. ชัยภูมิ 15 ตค.2557

2 Profiles ระดับอำเภอ KPIs Report Survey Data Project

3 Smart Regulator ( สสจ. / สสอ. ) ทีมนิเทศ ‣ Data Mx ‣ MIS ‣ Ranking ‣ KPI report ‣ Project monitor ‣ Finance Report ‣ ประเมิน KPI ‣ Benchmark ‣ วิเคราะห์งาน ‣ Fact sheet ‣ รายงาน รอบ 1 ‣ รายงาน รอบ 2 ‣ รายงาน ประจำปี ‣ นิเทศ รอบ 1 ดูแผน ‣ นิเทศ รอบ 2 ดู ผลลัพธ์ ‣ สรุปผลประจำปี ตรวจสอบภายใน ความเสี่ยง ผลนิเทศจากเขต / จังหวัด ข้อร้องเรียน ทีมวิเคราะห์ & ประเมินผลทีมบริหารสารสนเทศ บูรณาการข้อมูลกับส่วนงานอื่นๆ ( ทีมจังหวัด นิเทศ คปสอ. / ทีมอำเภอ นิเทศ ตำบล ) Hoshin Plan 1 " เข็มมุ่งที่ 1"

4 ‣ Data Mx ‣ MIS ‣ Ranking ‣ KPI report ‣ Project monitor ‣ Finance Report ทีมบริหารสารสนเทศ

5 ระบบการบริหาร สารสนเทศ 2558 1.Smart Regulator 2.Project Monitor 3.KPIS IN Tank 4.Ranking KPI 5.Chaiyaphum High Performance 6.DHS Profiles 7.HDC 8. คุณภาพข้อมูล 9.Database Server at รพสต. 10.Takis at อำเภอ 11.HDC และ Takis at จังหวัด

6 1.Smart Regulator 2.Project Monitor 3.KPIS IN Tank 4.Ranking KPI 5.Chaiyaphum High Performance ระบบการบริหาร สารสนเทศ 2558 MIS 1.HDC 2. คุณภาพข้อมูล 3.DB Server at รพสต. 4.Takis at อำเภอ 5.HDC และ Takis at จังหวัด Data Mx DHS Profiles คุณภาพ มาตรฐาน ระบบกำกับประเมินผล 1 1 2 2

7 จังหวัด อำเภอ รพสต TAKIS HDC TAKIS Server แนวทางจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานข้อมูล 2558 1 1

8 Health Data Center 43++ Files ระบบรายงานสำเร็จรูป กลุ่มรายงานมาตรฐาน ที่ เรียกได้จาก 43 แฟ้ม ประเทศเขตสุขภาพจังหวัด

9 Health Data Center 43++ Files ระบบรายงานสำเร็จรูป กลุ่มรายงานมาตรฐาน ที่ เรียกได้จาก 43 แฟ้ม

10 Health Data Center 43++ Files ระบบรายงานสำเร็จรูป กลุ่มรายงานมาตรฐาน ที่ เรียกได้จาก 43 แฟ้ม

11 Health Data Center 43++ Files ระบบรายงานสำเร็จรูป กลุ่มรายงานมาตรฐาน ที่ เรียกได้จาก 43 แฟ้ม Drill Down รายอำเภอ -> หน่วยบริการ

12 TAKIS ระบบ จัดการข้อมูล รายงาน ระบบรายงาน จาก 43 ++ HosXp ระบบตรวจสอบคุณภาพ ข้อมูล ระดับจังหวัด ระบบนำเข้าข้อมูลจาก หน่วยบริการ ระดับอำเภอ

13 จังหวัด อำเภอ รพสต TAKIS HDC TAKIS Server แนวทางจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานข้อมูล 2558 2 2

14 แนวทางจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานข้อมูล 2558 2 2

15 Project Monitor KPIs Evaluation Chaiyaphum High Performance Award การดำเนินกิจกรรม การใช้งบประมาณ ความทันเวลา Kpi Basket Kpi Ranking แนวทางจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานข้อมูล 2558 2 2

16

17 ‣ Project monitor (PPA) Project Activity กิจกรรมสำคัญ BudgetOutput

18

19 รหัสยุทธศาสตร์ Project ID Project Detail PPA Budget Activities Excel Format ‣ Project monitor (PPA) Project

20 Project ID Actvity ID ชื่อกิจกรรม ไตรมาสที่เริ่ม ดำเนินการ จำนวนเป้าหมาย งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณที่ใช้ สถานะกิจกรรม ‣ Project monitor (PPA) Activity DHS Profiles การใช้ งบประม าณ ความ ทันเวลา

21 ฤ ‣ Project monitor (PPA) Activities Status สถานะกิจกรรม 1. ขออนุมัติ 2. อนุมัติ 3. ยืมเงิน 4. ดำเนินการ 5. เบิกจ่าย การเงิน รพ. Update ยุทธศาสตร์ จังหวัด Update

22 ควบคุมกำกับ การดำเนินกิจกรรมเป็นราย ไตรมาส 1234 ไตรมาสที่ กิจกรรมที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมป้องกันไข้เลือดออก จำนวนเป้าหมาย สถานะกิจกรรม ไตรมาสที่เริ่มดำเนินการ 1 234 ไตรมาสที่ ไตรมาสที่สิ้นสุดกิจกรรม จำนวน งบประมาณ 1. รออนุมัติ 2. อนุมัติ 3. ยืมเงิน 4. ดำเนินการ 5. เบิกจ่าย

23 ‣ Project monitor Project Activity กิจกรรมสำคัญ BudgetOutput

24 KPIs For Evaluation

25 3232 9191

26

27

28

29 KPIWeightT1T2T3T4

30 M&E Example T1 T2 T3 T4 2,510,000 บ 1,200,000 บ 300,000 บ 400,000 บ 32 % 54 % 78 % 92 %

31 Performance Scoring Framework 35% of total Points Action & Output 15:15:5 Points Ratio 35% of total Points Action & Output 15:15:5 Points Ratio 15% of total Points CQI/R2R 5:5:5 Points Ratio 15% of total Points CQI/R2R 5:5:5 Points Ratio 50% of total Points Outcome & Efficiency 20:20:10 Points Ratio 50% of total Points Outcome & Efficiency 20:20:10 Points Ratio Hoshin Plan 2 " เข็มมุ่งที่ 2"

32 DHF Frofile

33 Profiles ระดับอำเภอ KPIs Report Survey Data Project

34 ‣ Project monitor Project Activity กิจกรรมสำคัญ BudgetOutput

35

36 Performance Scoring Framework KPI- ตามเข็มมุ่ง KPI- ตามแผนยุทธศาสตร์ KPI- ตามภารกิจหน่วยงาน => กำหนด MOU-KPI และค่า นน. => กำหนด General-KPI และค่า นน. ผลรวมคะแนนผลลัพธ์ KPI =>Efficiency value จำนวนงบประมาณที่ใช้ ต่อ คะแนนผลลัพธ์ KPI หรือ =>Unit cost ผลรวมคะแนนประสิทธิภาพ Activity / Output => MOU-KPI => General-KPI ( การได้ทำกิจกรรมตามแผน ) ( ผลผลิตได้ตามเป้าหมาย ) ผลรวมคะแนนการปฏิบัติการ - การมีส่วนร่วมกิจกรรมพัฒนาองค์กร - การผ่านเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ กระบวนงาน - ผลงานเด่น / นวัตกรรม /R2R ผลรวมคะแนนพัฒนาองค์กร ประสิทธิผล Action ( กิจกรรม / ผลผลิต ) การพัฒนาองค์กร L & G ผลลัพธ์ประสิทธิภาพ

37 ‣ Data Mx ‣ MIS ‣ Ranking ‣ KPI report ‣ Project monitor ‣ Finance Report ทีมบริหารสารสนเทศ

38 We Chanel Health Station

39 เป็นองค์กรชั้นนำ ในการบริหารจัดการระบบสุขภาพแบบพอเพียง เพื่อประชาชนมี สุขภาพดี Chaiyaphum Health Station Chaiyaphum Healthy Agenda Smart Team Smart Office Smart Regulator GGA DSHS เข็มมุ่ง Vision เข็มมุ่ง Vision Hoshin Plan 1-7 " เข็มมุ่งที่ 1-7" CHP Award


ดาวน์โหลด ppt M & E 2558 2558 ทพ. นิติโชติ นิลกำแหง สสจ. ชัยภูมิ 15 ตค.2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google