งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2551"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2551

2 กรอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดเพชรบุรี ปี 2551
1. แผนงาน/โครงการตามตัวชี้วัด ในแผนการตรวจราชการ 12 เรื่อง 40 โครงการ 64 ตัวชี้วัด 2. แผนงาน/โครงการตามตัวชี้วัด นโยบายกระทรวง กรม จังหวัด 3. แผนงาน/โครงการตามสภาพปัญหา ของพื้นที่

3 ระบบ ขั้นตอน และกระบวนการจัดทำแผนแก้ปัญหาพื้นที่
ภายใต้งบสร้างเสริมสุขภาพ โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า “ร่วมกันคิด ช่วยกันทำ”

4 แนวคิด 1 เปลี่ยนบทบาท ไปสู่การใช้แผนเป็นเครื่องมือ และบูรณาการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม 2 กรอบยุทธศาสตร์ PP ประกอบด้วย กรอบแผนงานระดับประเทศ และระบบ ขั้นตอน วิธีการจัดทำแผน 3 ระดับเขต กสธ.-สปสช. ร่วมกันทำกรอบแผน PP เขต และจังหวัดเสนอแผนพัฒนาศักยภาพระบบ 4 ระดับจังหวัด จัดทำแผน PP จังหวัด อำเภอ ตำบล 5 แยกงบพัฒนาศักยภาพและพัฒนาระบบ (บริหาร)

5 การบริหารงบ PP กรอบแผนงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก ภาพรวม
แผน PP ระดับเขต (PPA) แผน PP ระดับ จว. (PPA) แผน PP ระดับตำบล (PPC) แผนพัฒนาศักยภาพจังหวัด แผนพัฒนาโครงการนำร่อง เขต แผน PP จังหวัด แผน PP อำเภอ แผน PP กองทุน แผน PP ตำบล 10 บาท 2.40 บาท 20.21 บาท 37.50 บาท งบพัฒนาฯ 0.06 บาท งบพัฒนาระบบ 2.94 บาท คกก. PP ระดับเขต คกก. PP ระดับจังหวัด

6 องค์ประกอบ คกก. PP ระดับเขต (สธ.) (สปสช.) (อปท.) ผตร.เขต ประธาน อบปข.
สธน.เขต ผอ.สปสช.สาขา ผอ.ศูนย์เขต ผู้แทน สปสช. 4 คน ผู้แทน อบจ. นพ.สสจ.ทุกแห่ง ผู้แทน เทศบาล ผู้แทน รพศ./รพท. ผู้แทน อบต. ผู้แทน รพช. ผู้แทน สสอ. นักวิชาการ 3 คน

7 องค์ประกอบ คกก. PP ระดับจังหวัด (สธ.) (สปสช.) (อปท.) นพ.สสจ. ผชช.ว/ส
ผู้แทน สปสช.สาขา ผอ. รพศ./รพท. ผู้แทน เทศบาล ผู้แทน รพช. ผู้แทน อบต. ผู้แทน สสอ. ผู้แทน อสม. ผู้แทน สอ. นักวิชาการ

8 ก. แผนสร้างเสริมสุขภาพ ระดับเขต (PPA)
แผนเขต ก. แผนสร้างเสริมสุขภาพ ระดับเขต (PPA) 1. แผนพัฒนาศักยภาพการทำงาน PP ของจังหวัด (จัดสรรตาม Composite Indicators 10 บาท/หัว) 2. แผนพัฒนาโครงการนำร่องแก้ปัญหาสุขภาพ ระดับเขต (2.40 บาท/หัว) 3. งบพัฒนาระบบ (บริหารจัดการ 0.06 บาท/หัว)

9 ขั้นตอนระดับเขต กรอบแผนงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก ภาพรวม
คกก. PP ระดับเขต สภาพปัญหาระดับเขต กรอบงาน PP ระดับเขต (PPA) ธค.50 แผนพัฒนาศักยภาพจังหวัด โครงการนำร่อง ระดับเขต มค.51 สสจ. ศูนย์วิชาการ

10 แผนพัฒนาศักยภาพของจังหวัด
แผนจังหวัด แผนพัฒนาศักยภาพของจังหวัด 1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของจังหวัด เช่น การนิเทศ กำกับ ติดตามการปฏิบัติ การเสนอรายงานวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน 2. การพัฒนาบุคลากร 3. การศึกษาวิจัย และจัดการความรู้ 4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพของจังหวัด

11 ข. แผนสร้างเสริมสุขภาพ ระดับจังหวัด
แผนจังหวัด ข. แผนสร้างเสริมสุขภาพ ระดับจังหวัด 1. แผนแก้ปัญหาสุขภาพพื้นที่ ทั้งจังหวัด 2. แผนพัฒนาศักยภาพการทำงานของจังหวัด 3. งบบริหารจัดการ ระดับจังหวัด อำเภอ

12 ค. แผนสร้างเสริมสุขภาพ ระดับตำบล
แผนตำบล ค. แผนสร้างเสริมสุขภาพ ระดับตำบล 1. แผนแก้ปัญหาสุขภาพ ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล (PPC) (คกก.บริหารกองทุนสุขภาพตำบล) 2. แผนแก้ปัญหาสุขภาพ ระดับตำบล ที่ยังไม่มีกองทุน (PPA) (PCU / CMU)

13 ขั้นตอนระดับจังหวัด กรอบแผนงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก ภาพรวม
คกก. PP ระดับจังหวัด สภาพปัญหาระดับจังหวัด กรอบกลยุทธ PP ระดับจังหวัด (PPA) ธค.50 แผนพัฒนาศักยภาพจังหวัด แผน PP จังหวัด แผน PP อำเภอ แผน PP ตำบล มค.51 สสจ. สสอ./รพช. PCU/CMU

14 ระบบกำกับ/ประเมินผล การจัดทำแผน ระยะเวลาแล้วเสร็จ
สาระของแผน (ความครอบคลุม ความสอดคล้องปัญหา ความเหมาะสมของวิธีการ) การดำเนินงานตามแผน การปรับแผน ผลการดำเนินงาน ปัญหาสุขภาพลดลง รายงานผลรายไตรมาส และรายงานประจำปี (กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ) การประเมินผล (ภาพรวม / เฉพาะเรื่อง)

15 การกำหนดปัญหา 1. ปัญหาด้านส่งเสริมสุขภาพ 2. ปัญหาด้านป้องกันโรค
3. ปัญหาด้านคุ้มครองผู้บริโภค 4. ปัญหาด้านการพัฒนาระบบ

16 การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา
กรอบแผนงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับประเทศ Vertical Programs (8 โครงการ) ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ 14 ปัจจัย ภาระทางสุขภาพ 20 อันดับแรกของประชากรไทย พ.ศ. 2547 Composite Indicators Top ten DALY Loss (2004) Epidemiologic Data Others

17 Vertical Programs โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว โครงการวัยเรียน วัยใส อนามัยดี๊ดี โครงการส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวังโรควัยทำงาน โครงการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และเฝ้าระวังโรคกลุ่มผู้สูงอายุ โครงการพัฒนาระบบการรักษาเร่งด่วนในโรคหลอดเลือดสมองตีบ (Stroke Fast Track) โครงการค้นหาพาหะและป้องกันโรคฮีโมฟิเลีย โครงการฟันเทียมพระราชทาน

18 DALY Loss Loss

19 ประเด็นปัญหา/สถานการณ์(ความเสี่ยง)
กรอบกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา ประเด็นปัญหา/สถานการณ์(ความเสี่ยง) กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย กิจกรรมหลัก

20 Operational Plan (Project) Format
ชื่อโครงการ Title หน่วยงานที่รับผิดชอบ Responsible Unit หลักการและเหตุผล Background and Rationale วัตถุประสงค์ Objective เป้าหมาย Target กลวิธี Tactic กิจกรรม Activities ระยะเวลา Period งบประมาณ Budget การประเมินผล Evaluation ผลที่คาดว่าจะได้รับ Expected Outcome

21 แบบฟอร์ม แผนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับจังหวัด
โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 1. 2.


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google