งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ สุขภาพ ประจำปี 2551. กรอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ จังหวัดเพชรบุรี ปี 2551 1. แผนงาน/โครงการตามตัวชี้วัด ในแผนการตรวจราชการ 12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ สุขภาพ ประจำปี 2551. กรอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ จังหวัดเพชรบุรี ปี 2551 1. แผนงาน/โครงการตามตัวชี้วัด ในแผนการตรวจราชการ 12."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ สุขภาพ ประจำปี 2551

2 กรอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ จังหวัดเพชรบุรี ปี 2551 1. แผนงาน/โครงการตามตัวชี้วัด ในแผนการตรวจราชการ 12 เรื่อง 40 โครงการ 64 ตัวชี้วัด 2. แผนงาน/โครงการตามตัวชี้วัด นโยบายกระทรวง กรม จังหวัด 3. แผนงาน/โครงการตามสภาพปัญหา ของพื้นที่ 1. แผนงาน/โครงการตามตัวชี้วัด ในแผนการตรวจราชการ 12 เรื่อง 40 โครงการ 64 ตัวชี้วัด 2. แผนงาน/โครงการตามตัวชี้วัด นโยบายกระทรวง กรม จังหวัด 3. แผนงาน/โครงการตามสภาพปัญหา ของพื้นที่

3 ระบบ ขั้นตอน และ กระบวนการจัดทำแผน แก้ปัญหาพื้นที่ ภายใต้งบสร้างเสริม สุขภาพ โครงการ หลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า “ร่วมกันคิด ช่วยกันทำ”

4 แนว คิด เปลี่ยนบทบาท ไปสู่การใช้แผน เป็นเครื่องมือ และบูรณาการใช้ จ่ายงบประมาณ ภายใต้ ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม กรอบยุทธศาสตร์ PP ประกอบด้วย กรอบแผนงาน ระดับประเทศ และระบบ ขั้นตอน วิธีการจัดทำแผน ระดับเขต กสธ.- สปสช. ร่วมกัน ทำกรอบแผน PP เขต และจังหวัด เสนอแผนพัฒนาศักยภาพระบบ ระดับจังหวัด จัดทำแผน PP จังหวัด อำเภอ ตำบล แยกงบพัฒนาศักยภาพและ พัฒนาระบบ ( บริหาร ) 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

5 กรอบแผนงานสร้างเสริม สุขภาพเชิงรุก ภาพรวม แผน PP ระดับ เขต (PPA) แผน PP ระดับ จว. (PPA) แผน PP ระดับตำบล (PPC) แผนพั ฒนา ศักยภ าพ จังหวัด แผนพั ฒนา โครงก ารนำ ร่อง เขต แผน PP จังหวั ด แผน PP อำเภ อ แผน PP กองทุ น แผน PP ตำบล 10 บาท 2.40 บาท 20.21 บาท 37.50 บาท งบพัฒนาฯ 0.06 บาท งบพัฒนาระบบ 2.94 บาท คกก. PP ระดับเขต คกก. PP ระดับจังหวัด การ บริหารงบ PP

6 องค์ปร ะกอบ คกก. PP ระดับเขต (สธ.)(สธ.) ( อป ท.) ( สป สช. ) ประธาน อบปข. ผตร. เขต สธน. เขต ผอ. ศูนย์ เขต นพ. สสจ. ทุกแห่ง ผู้แทน รพ ศ./ รพท. ผู้แทน รพช. ผู้แทน สสอ. นักวิชากา ร 3 คน ผู้แทน สปสช. 4 คน ผอ. สปสช. สาขา ผู้แทน อบจ. ผู้แทน เทศบาล ผู้แทน อบต.

7 องค์ปร ะกอบ คกก. PP ระดับจังหวัด (สธ.)(สธ.) ( อป ท.) ( สป สช. ) นพ. สสจ. ผชช. ว / ส ผอ. รพศ./ รพท. ผู้แทน รพช. ผู้แทน สสอ. นักวิชากา ร ผู้แทน สปสช. สาขา ผู้แทน เทศบาล ผู้แทน อบต. ผู้แทน สอ. ผู้แทน อส ม.

8 ก. แผนสร้างเสริม สุขภาพ ระดับเขต (PPA) 1. แผนพัฒนาศักยภาพการ ทำงาน PP ของจังหวัด ( จัดสรรตาม Composite Indicators 10 บาท / หัว ) 2. แผนพัฒนาโครงการนำ ร่องแก้ปัญหาสุขภาพ ระดับ เขต (2.40 บาท / หัว ) 3. งบพัฒนาระบบ ( บริหาร จัดการ 0.06 บาท / หัว ) แผน เขต

9 ขั้นตอน ระดับเขต กรอบแผนงานสร้างเสริม สุขภาพเชิงรุก ภาพรวม กรอบงาน PP ระดับ เขต (PPA) แผนพัฒน าศักยภาพ จังหวัด โครงการ นำร่อง ระดับเขต คกก. PP ระดับเขต สภาพปัญหา ระดับเขต สสจ. ศูนย์ วิชาการ ธค. 50 มค. 51

10 แผนพัฒนาศักยภาพของ จังหวัด 1. การเสริมสร้างความ เข้มแข็งของจังหวัด เช่น การ นิเทศ กำกับ ติดตามการ ปฏิบัติ การเสนอรายงาน วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน 2. การพัฒนาบุคลากร 3. การศึกษาวิจัย และจัดการ ความรู้ 4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล สุขภาพของจังหวัด แผน จังหวัด

11 ข. แผนสร้างเสริม สุขภาพ ระดับจังหวัด 1. แผนแก้ปัญหาสุขภาพ พื้นที่ ทั้งจังหวัด 2. แผนพัฒนาศักยภาพการ ทำงานของจังหวัด 3. งบบริหารจัดการ ระดับ จังหวัด อำเภอ แผน จังหวัด

12 ค. แผนสร้างเสริม สุขภาพ ระดับตำบล 1. แผนแก้ปัญหาสุขภาพ ภายใต้กองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับตำบล (PPC) 2. แผนแก้ปัญหาสุขภาพ ระดับตำบล ที่ยังไม่มีกองทุน (PPA) ( คกก. บริหาร กองทุนสุขภาพ ตำบล ) (PCU / CMU) แผน ตำบล

13 ขั้นตอน ระดับ จังหวัด กรอบแผนงานสร้างเสริม สุขภาพเชิงรุก ภาพรวม กรอบกลยุทธ PP ระดับ จังหวัด (PPA) แผนพัฒ นา ศักยภาพ จังหวัด คกก. PP ระดับจังหวัด สภาพปัญหา ระดับจังหวัด สสจ. สสอ. / รพช. แผน PP จังหวั ด แผน PP อำเภ อ แผน PP ตำบ ล PCU/CMU ธค. 50 มค. 51

14 ระบบกำกับ / ประเมินผล การจัดทำแผน ระยะเวลาแล้ว เสร็จ การดำเนินงานตามแผน การ ปรับแผน ผลการดำเนินงาน ปัญหา สุขภาพลดลง รายงานผลรายไตรมาส และรายงานประจำปี ( กิจกรรม และการใช้จ่าย งบประมาณ ) สาระของแผน ( ความ ครอบคลุม ความสอดคล้อง ปัญหา ความเหมาะสมของ วิธีการ ) การประเมินผล ( ภาพรวม / เฉพาะเรื่อง )

15 การกำหนดปัญหา 1. ปัญหาด้านส่งเสริมสุขภาพ 2. ปัญหาด้านป้องกันโรค 3. ปัญหาด้านคุ้มครองผู้บริโภค 4. ปัญหาด้านการพัฒนาระบบ

16 การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา กรอบแผนงานสร้างเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรคระดับประเทศ Vertical Programs (8 โครงการ ) ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ 14 ปัจจัย ภาระทางสุขภาพ 20 อันดับแรกของ ประชากรไทย พ. ศ. 2547 Composite Indicators Top ten DALY Loss (2004) Epidemiologic Data Others

17 Vertical Programs โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว โครงการวัยเรียน วัยใส อนามัยดี๊ดี โครงการส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวังโรควัยทำงาน โครงการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และเฝ้าระวังโรคกลุ่มผู้สูงอายุ โครงการพัฒนาระบบการรักษาเร่งด่วนในโรคหลอดเลือดสมองตีบ (Stroke Fast Track) โครงการค้นหาพาหะและป้องกันโรคฮีโมฟิเลีย โครงการฟันเทียมพระราชทาน

18 DALY Loss Loss 2004

19 กรอบกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา ประเด็ น ปัญหา / สถานก ารณ์ ( ความ เสี่ยง ) กล ยุทธ์ ค่า เป้าหม าย กิจกรร มหลัก

20 Operational Plan (Project) Format ชื่อโครงการ Title หน่วยงานที่รับผิดชอบ Responsible Unit หลักการและเหตุผล Background and Rationale วัตถุประสงค์ Objective เป้าหมาย Target กลวิธี Tactic กิจกรรม Activities ระยะเวลา Period งบประมาณ Budget การประเมินผล Evaluation ผลที่คาดว่าจะได้รับ Expected Outcome

21 แบบฟอร์ม แผนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับจังหวัด โครง การ กิจกรรม หลัก วัตถุประ สงค์ / เป้าหมา ย ตัวชี้วั ด ระยะเ วลา งบประม าณ หน่วยง าน รับผิด ชอบ ผลการ ดำเนินง าน หมาย เหตุ 1. 2.


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ สุขภาพ ประจำปี 2551. กรอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ จังหวัดเพชรบุรี ปี 2551 1. แผนงาน/โครงการตามตัวชี้วัด ในแผนการตรวจราชการ 12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google