งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทหน้าที่ผู้ตรวจ ราชการกรม 1. ตรวจเยี่ยมและติดตามงาน 2. ตรวจราชการในฐานะตัวแทนอธิบดี 3. ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ 4. รับฟังความเห็นต่างๆ ของข้าราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทหน้าที่ผู้ตรวจ ราชการกรม 1. ตรวจเยี่ยมและติดตามงาน 2. ตรวจราชการในฐานะตัวแทนอธิบดี 3. ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ 4. รับฟังความเห็นต่างๆ ของข้าราชการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บทบาทหน้าที่ผู้ตรวจ ราชการกรม 1. ตรวจเยี่ยมและติดตามงาน 2. ตรวจราชการในฐานะตัวแทนอธิบดี 3. ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ 4. รับฟังความเห็นต่างๆ ของข้าราชการ และประชาชน 5. สืบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริง และ เรื่องร้องเรียน 6. ตรวจติดตามงานตามนโยบายสำคัญ ของกรม

3 แนวคิดการติดตามงาน อย่างเป็นระบบ  การสร้างระบบการติดตามงาน : สามารถบูรณาการระหว่าง สำนัก / กอง / ผตร./ สกจ. : เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนา งาน  นโยบายอธิบดีกรมส่งเสริม สหกรณ์ : ผตร. เป็นผู้รับผิดชอบในการ ติดตามงาน : ติดตามการปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ 2556 จำนวน 14 โครงการ

4 โครงการตามนโยบายรัฐบาล โครงการตามนโยบายรัฐบาล 1. โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย และประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คง ค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ผ่าน สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ( อยู่ระหว่างการ พิจารณาของครม.) ( สบท.) 2. มาตรการให้ความช่วยเหลือด้าน หนี้สินสมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรที่ ประสบอุทกภัย ( สบท.) 2. มาตรการให้ความช่วยเหลือด้าน หนี้สินสมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรที่ ประสบอุทกภัย ( สบท.)

5 โครงการตามแผนการตรวจ ราชการปี 2556 ของผู้ตรวจราชการกระทรวง 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ ดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ( สพส.) 2. โครงการนิคมการเกษตรพืชอาหาร และพืชพลังงานทดแทนในพื้นที่นิคมสหกรณ์ 2. โครงการนิคมการเกษตรพืชอาหาร และพืชพลังงานทดแทนในพื้นที่นิคมสหกรณ์ ( สสส.) 3. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำ เพื่อการเกษตร ( สสส.)

6 โครงการตามนโยบายกรม ส่งเสริมสหกรณ์ 1. ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) ( กผง.) 2. แผนงานการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ ในโรงเรียนตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ( โรงเรียน ตชด.) ( กผง.) 3. โครงการติดตามการชำระบัญชีของ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ( สนม.) 4. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาสหกรณ์ ประจำปี 2556 ( สทส.) 5. โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าสหกรณ์ ( ศูนย์กระจายสินค้า ) ( สพส.)

7 โครงการตามแผนปฏิบัติงาน 1. โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร สู่มาตรฐาน สินค้า ( สพส.) 2. โครงการส่งเสริมการผลิตและ กระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองพันธุ์ ดี 2. โครงการส่งเสริมการผลิตและ กระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองพันธุ์ ดี ( สพส.) 3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร สู่มาตรฐาน – บูรณา การกรม ( สสส.) 4. แผนงานด้านเงินกองทุนพัฒนา สหกรณ์ปี 2556 ( สบท.)

8 รูปแบบการติดตามงาน 3 รูปแบบ 1. ประชุมผู้ตรวจราชการกรม ประจำเดือนร่วมกับสำนัก / กอง : สำนัก / กอง เสนอข้อมูลเชิง คุณภาพ 2. ประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัด : ทุกเดือน โดยนำเสนอ power point รายงานผล 3. ประชุมระดับเขตรายไตรมาส : ผตร. / สกจ. และ ทีมงาน : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ สหกรณ์ ( เลขคี่ ) ทำหน้าที่เลขานุการ / ทีมงาน

9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 4 ด้าน   ประสิทธิภาพ : ประหยัดเวลา / ลดการใช้ กระดาษ / สามารถติดตามได้ทุก การประชุม   ประสิทธิผล : มุ่งความสำเร็จที่ตัวชี้วัด : ผลงานและการเบิกจ่าย งบประมาณ

10 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 4 ด้าน ( ต่อ )  ระบบติดตามงาน : รวมเป็นเขต : สรุปในภาพรวม  การสร้างเครือข่าย : ระดับจังหวัด / ระดับเขต : ระดับกรม

11 วิธีการ 1. เน้นการติดตาม กระบวนงาน / ผลงาน และงบประมาณ 2. ติดตามโดยใช้ PowerPoint รายงานผล คู่กับ Action Plan ของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด 3. ความเคลื่อนไหวการติดตามงาน - การใช้สีกำกับ แดง เหลือง เขียว - ผลงาน / งบประมาณ ใช้กราฟแท่ง / ร้อยละ 4. เป็นระบบติดตามงานแบบประเมิน ตนเองของ สำนักงาน สหกรณ์ จังหวัด

12

13 การทำ power point รายงาน ผล 1. จังหวัดจะได้ ไฟล์ power point และ Microsoft Excel เพื่อใช้เป็นรูปแบบในการ นำเสนอ โดย ผตร. ส่งให้ทาง E-mail ของจังหวัด  ไฟล์ power point จาก E-mail นั้น จะมีโครงการทั้งหมด 14 โครงการ ให้ จังหวัดเลือกเฉพาะโครงการที่เป็นแผนการ ปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2556 ของจังหวัดตนเอง  รูปแบบการนำเสนอจะเหมือนกันทุก จังหวัด แต่จะปรับเปลี่ยนข้อมูลตาม โครงการนั้นๆ

14 ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 Power point รายงานผลการดำเนินงาน แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

15 ส่วนที่ 1 คือ ชื่อโครงการ, กลุ่มงานที่ รับผิดชอบโครงการนั้นๆ, ตัวชี้วัด

16 ส่วนที่ 2 กระบวนงาน

17 ส่วนที่ 3 คือ กราฟแสดงผล และ ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

18

19 1. จัดทำ power point รายงานผล ตามแบบ ที่ผู้ตรวจราชการกำหนด 2. Update power point รายงานผล ให้เป็น ปัจจุบันทุกเดือน 3. ใช้ power point รายงานผล เป็นเครื่องมือ ในการประเมินตนเองและติดตามงานในการ ประชุมของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุก เดือน 4. ใช้ power point รายงานผล นำเสนอต่อ คณะผู้ติดตามงานทุกคณะ 5. นำเสนอ power point รายงานผลที่ Update แล้วเผยแพร่ไว้ หน้า เว็บไซต์ สนง. สกจ. ทุกสิ้นเดือน สรุปสิ่งที่สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดต้องดำเนินการ

20 Web สนง. สกจ. สำนัก / กอง Web ผตร.

21


ดาวน์โหลด ppt บทบาทหน้าที่ผู้ตรวจ ราชการกรม 1. ตรวจเยี่ยมและติดตามงาน 2. ตรวจราชการในฐานะตัวแทนอธิบดี 3. ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ 4. รับฟังความเห็นต่างๆ ของข้าราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google