งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
SAN

2 ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม
นายอรุณ ธานี ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม

3 แนวคิดการสร้างระบบคิดในการบริหารเชิงคุณภาพ

4 AROON Model E4 S4 S3 E3 S2 E2 S1 E1 QM T1 A1 T2 A2 T3 A3 T4 A4
จัตุรัสสู่การบริหารเชิงคุณภาพ (QM : Quality Management)

5 จัตุรัสที่ 1 S = Student - เป้าสุดหรือจุดสุดท้าย ในการบริหาร
E = Education - ความรู้และภูมิรู้จากผล ของการจัดการศึกษา A = Attitude - ผู้เรียนจะต้องมีเจตคติที่ดี ต่อตนเอง ต่อคนอื่น T = Technology - มีความพร้อมของสื่อ และนวัตกรรมที่ทันสมัย

6 จัตุรัสที่ 2 S = Strategy - มียุทธศาสตร์ โครงการ เพื่อให้เกิดกระบวนการ
E = Evaluation - มีการประเมินก่อนทำ และหลังทำ A = Action-plan - มีการกำหนดให้ทำ แผนปฏิบัติการ T = Transformation - การเปลี่ยนแปลง การบริหารงาน

7 จัตุรัสที่ 3 S = Smart - องค์กรจะต้องมีความ สง่างาม
E = Emotional - มีอารมณ์ที่เอื้อเฟื้อ เอื้ออาทร A = Activity - มีการพัฒนากิจกรรม อย่างสม่ำเสมอ T = Train - ทุกคนผ่านการฝึกอบรม ที่มีคุณภาพ

8 จัตุรัสที่ 4 S = Swot - วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง ขององค์กร
E = Environment - สำรวจสภาพแวดล้อม ภายนอกภายใน A = Accountability- การสำรวจภารกิจใน องค์กร T = Total quality - การวางแผนเพื่อการ Management พัฒนาคุณภาพ

9 การบริหารองค์กร จะเริ่มบริหารจากจัตุรัสที่ 4 ไปจนถึงเป้าหมาย จัตุรัสที่ 1 ดังภาพ
SEAT SEAT SEAT SEAT 4 3 2 1 ยุทธศาสตร์ดังกล่าว สามารถกำหนดเป็นขั้นตอนขณะที่ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ได้

10 ผลงานที่ปรากฏ จากการใช้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวในการบริหารจัดการทำให้ข้าพเจ้าในฐานะประธานกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เสียมทอง สามารถที่จะระดมทรัพยากรต่างๆ มาใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนในเครือข่ายได้เป็นอย่างดี เช่น ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน ตำบลก่อเอ้ ตำบลชีทวน ตำบลละ 30,000 บาท รวม 90,000 บาท มาใช้ในการจัดทำโครงการ ดังนี้

11 1. โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา เฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 60 ปี 2. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ นิเทศติดตามผลเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 60 ปี 3. โครงการจัดห้องสมุดให้มีชีวิตเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 60 ปี 4. โครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นสถานศึกษาเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 60 ปี

12 5. โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเยาวชนเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 60 ปี 6. โครงการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานทางวิชาการนักเรียนเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 60 ปี

13 ซึ่งผลจากการดำเนินงานโครงการต่างๆ ทำให้เกิดสิ่งต่าง ตามมา เช่น
- เกิดหลักการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ - เกิดการระดมสรรพกำลังในการพัฒนาและการบริหาร - เป็นการยกระดับคุณภาพการสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น - นักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์ ทางสติปัญญา - เป็นการสร้างสรรค์โรงเรียนให้พัฒนาทั้งระบบ

14 - เกิดความร่วมมือและประสานงานทั้งระบบกับโรงเรียนในเครือข่ายในการพัฒนานักเรียน พัฒนาครู และชุมชน - เกิดความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพของการเรียนการสอน การบริหารบุคลากร - บุคลากรมีขวัญกำลังใจในการทำงานเกิดความมั่นคงในวิชาชีพ ดำรงตนอยู่ได้ในสังคมอย่างสง่างาม

15 ด้วยความขอบคุณ นายอรุณ ธานี ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนเสียมทองพิทยาคม


ดาวน์โหลด ppt ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google