งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SAN ด้วยเกล้าด้วย กระหม่อมขอเดชะ แนวคิดการสร้างระบบคิดใน การบริหารเชิงคุณภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SAN ด้วยเกล้าด้วย กระหม่อมขอเดชะ แนวคิดการสร้างระบบคิดใน การบริหารเชิงคุณภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 SAN ด้วยเกล้าด้วย กระหม่อมขอเดชะ

3

4 แนวคิดการสร้างระบบคิดใน การบริหารเชิงคุณภาพ

5 AROON Model จัตุรัสสู่การบริหารเชิงคุณภาพ (QM : Quality Management) T4T4 A4A4 S4S4 E4E4 S3S3 E3E3 T3T3 A3A3 E2E2 T2T2 S2S2 A2A2 S1S1 E1E1 A1A1 T1T1 QM

6 S = Student- เป้าสุดหรือจุดสุดท้าย ในการบริหาร E = Education- ความรู้และภูมิรู้จากผล ของการจัดการศึกษา A = Attitude- ผู้เรียนจะต้องมีเจตคติที่ดี ต่อตนเอง ต่อคนอื่น T = Technology- มีความพร้อมของสื่อ และนวัตกรรมที่ทันสมัย จัตุรัสที่ 1

7 S = Strategy- มียุทธศาสตร์ โครงการ เพื่อให้เกิดกระบวนการ E = Evaluation- มีการประเมินก่อนทำ และหลังทำ A = Action-plan- มีการกำหนดให้ทำ แผนปฏิบัติการ T = Transformation- การเปลี่ยนแปลง การบริหารงาน จัตุรัสที่ 2

8 S = Smart- องค์กรจะต้องมีความ สง่างาม E = Emotional- มีอารมณ์ที่เอื้อเฟื้อ เอื้ออาทร A = Activity- มีการพัฒนากิจกรรม อย่างสม่ำเสมอ T = Train- ทุกคนผ่านการฝึกอบรม ที่มีคุณภาพ จัตุรัสที่ 3

9 S = Swot- วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง ขององค์กร E = Environment- สำรวจสภาพแวดล้อม ภายนอกภายใน A = Accountability- การสำรวจภารกิจใน องค์กร T = Total quality- การวางแผนเพื่อการ Managementพัฒนาคุณภาพ จัตุรัสที่ 4

10 การบริหารองค์กร จะเริ่ม บริหารจากจัตุรัสที่ 4 ไปจนถึงเป้าหมาย จัตุรัสที่ 1 ดังภาพ SEAT 4 321 ยุทธศาสตร์ดังกล่าว สามารถกำหนดเป็นขั้นตอน ขณะที่ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ได้

11 จากการใช้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวใน การบริหารจัดการทำให้ข้าพเจ้าใน ฐานะประธานกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เสียมทอง สามารถที่จะระดม ทรัพยากรต่างๆ มาใช้ในการบริหาร จัดการโรงเรียนในเครือข่ายได้เป็น อย่างดี เช่น ได้รับงบประมาณ สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วน ตำบลหัวดอน ตำบลก่อเอ้ ตำบลชี ทวน ตำบลละ 30,000 บาท รวม 90,000 บาท มาใช้ในการจัดทำ โครงการ ดังนี้

12 1. โครงการพัฒนางานประกัน คุณภาพการศึกษา เฉลิมพระ เกียรติครองราชย์ 60 ปี 2. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและ นิเทศติดตาม ผลเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 60 ปี 3. โครงการจัดห้องสมุดให้มีชีวิต เฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 60 ปี 4. โครงการจัดทำและพัฒนา หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครองราชย์ 60 ปี

13 5. โครงการพัฒนาระบบการดูแล ช่วยเหลือนักเรียนและเยาวชน เฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 60 ปี 6. โครงการจัดแสดงนิทรรศการ และผลงานทางวิชาการนักเรียน เฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 60 ปี

14 ซึ่งผลจากการดำเนินงานโครงการ ต่างๆ ทำให้เกิดสิ่งต่าง ตามมา เช่น - เกิดหลักการมีส่วนร่วมในการ บริหารจัดการ - เกิดการระดมสรรพกำลังในการ พัฒนาและการบริหาร - เป็นการยกระดับคุณภาพการสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น - นักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์ ทางสติปัญญา - เป็นการสร้างสรรค์โรงเรียนให้ พัฒนาทั้งระบบ

15 - เกิดความร่วมมือและประสานงาน ทั้งระบบกับโรงเรียนในเครือข่ายใน การพัฒนานักเรียน พัฒนาครู และ ชุมชน - เกิดความร่วมมือในการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพของการ เรียนการสอน การบริหารบุคลากร - บุคลากรมีขวัญกำลังใจในการ ทำงานเกิดความมั่นคงในวิชาชีพ ดำรงตนอยู่ได้ในสังคมอย่างสง่างาม

16 ด้วยความขอบคุณ นายอรุณ ธานี ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนเสียมทองพิทยา คม


ดาวน์โหลด ppt SAN ด้วยเกล้าด้วย กระหม่อมขอเดชะ แนวคิดการสร้างระบบคิดใน การบริหารเชิงคุณภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google