งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการดำเนินงาน บริหารจัดการค่าใช้จ่าย สร้างเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการดำเนินงาน บริหารจัดการค่าใช้จ่าย สร้างเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการดำเนินงาน บริหารจัดการค่าใช้จ่าย สร้างเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2556

2 MOU การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรค ระดับเขตฯ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556

3 วงเงินงบบริหารจัดการค่าใช้จ่ายสร้าง เสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี 2556 ระดับเขต รายการงบ จำนวนเงิน ( บาท ) ๑. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน โรคสำหรับพื้นที่ (PPA) ระดับเขต 45,206, 984 ๒. งบสนับสนุนส่งเสริมบริการสร้าง เสริมสุขภาพและป้องกันโรค ระดับเขต 16,885, 957 รวม 62,092, 941

4 การพิจารณา แผนงาน / โครงการ ครั้ง ที่ วันที่จำนวน แผนงาน / โครงการ / จำนวนเงิน 1 วันที่ 17 มีนาคม 2556 42 แผนงาน / โครงการ งบประมาณ 38,448,740 บาท 2 วันที่ 4 เมษายน 2556 42 แผนงาน / โครงการเดิม เพิ่ม งบประมาณอีก 308,160 บาท รวม เป็น 38,756,900 บาท 3 วันที่ 18 เมษายน 2556 จำนวน 4 แผนงาน / โครงการ งบประมาณ 9,032,400 บาท 4 วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 5 แผนงาน / โครงการ งบประมาณ 16,303,641 บาท รวม 62,092,941 บาท

5 สรุปการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย PP ตามยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ) ที่มี คุณภาพ เพื่อให้ประชาชนกลุ่มอายุต่างๆและ กลุ่มเป้าหมายเฉพาะสามารถเข้าถึงบริการด้วย ความมั่นใจ 45,206,984 บาท (PPA) ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนการอภิบาลระบบโดย การมีส่วนร่วมจากภาคีทุกภาคส่วน เพื่อสร้าง ความรู้ด้านสุขภาพและปรับพฤติกรรมสุขภาพที่ เหมาะสมของประชาชน ตลอดจนถึงการสร้าง สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของชุมชน และสังคม จำนวน 9,334,000 บาท (PP สนับสนุน ) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน ระบบบริการ เพื่อให้เกิดการบริหารงานที่มีการ กระจายทรัพยากร การใช้ข้อมูลสารสนเทศและ การจัดการความรู้เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการ เรียนรู้ จำนวน 7,551,957 บาท (PP สนับสนุน ) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน ระบบบริการ เพื่อให้เกิดการบริหารงานที่มีการ กระจายทรัพยากร การใช้ข้อมูลสารสนเทศและ การจัดการความรู้เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการ เรียนรู้ จำนวน 7,551,957 บาท (PP สนับสนุน )

6 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ( คุณภาพ และการ เข้าถึง ) กลุ่มวัย / กลุ่ม จำนวน แผนร้อยละ จำนวนเงิน ( บาท ) ร้อยละ สตรีและทารก 1721.3%2,652,3435.9% วัยทำงาน & ผู้สูงอายุ 1518.8%2,269,0005.0% ปัญหาตาม _KPI ของจังหวัด 1417.5%19,905,64144.0% วัยทำงาน 1113.8%10,200,00022.6% เด็กปฐมวัย 1012.5%1,780,0003.9% ปัญหา _ ไข้เลือดออก 78.8%2,600,0005.8% เยาวชนและ วัยรุ่น 33.8%2,300,0005.1% ปัญหา _ เบาหวานขึ้นตา 11.3%750,0001.7% ปัญหา _ ทันตก รรม 11.3%2,000,0004.4% ปัญหา _ ต้อ กระจก 11.3%750,0001.7% รวม 80100.0%45,206,984 100.0 %

7 ยุทธศาสตร์ที่ 2( การมีส่วนร่วม, สร้าง ความรู้ ) กลุ่มวัย / กลุ่ม จำนวน แผนร้อยละ จำนวนเงิน ( บาท ) ร้อยละ ความรอบรู้ ด้านสุขภาพ ของประชาชน ในกลุ่มต่างๆ 1270.6% 3,484,00 0 37.3 % สตรีและทารก 211.8% 3,350,00 0 35.9 % เยาวชนและ วัยรุ่น 15.9%300,0003.2% บริหารเขต สุขภาพ 15.9%200,0002.1% เด็กปฐมวัย 15.9% 2,000,00 0 21.4 % รวม 17 100.0 % 9,334,00 0 100.0 %

8 ยุทธศาสตร์ที่ 3( การบริหารจัดการ, ข้อมูล ) กลุ่มวัย / กลุ่ม จำนวน แผนร้อยละ จำนวนเงิน ( บาท ) ร้อยละ สตรีและทารก 4 30.8% 1,671,65 7 22.1 % วัยทำงาน & ผู้สูงอายุ 3 23.1% 750,000 9.9% ระบบข้อมูล 2 15.4% 1,236,00 0 16.4 % เด็กปฐมวัย 215.4%594,3007.9% ปัญหา _ ทัน ตกรรม 1 7.7% 300,000 4.0% ประเมินผล 1 7.7% 3,000,00 0 39.7 % รวม 13100.0 % 7,551,95 7 100.0 %

9 การจัดสรรตามหน่วยงาน หน่วยงาน จำนวน แผนร้อยละ จำนวนเงิน ( บาท ) ร้อยละ สสจ. 7 จังหวัด 8173.6% 35,744, 941 57.6 % รพ. 65.5% 10,918, 000 17.6 % ศูนย์วิชาการ 1715.5% 7,980,0 00 12.9 % มูลนิธิ / ภาค ประชาชน 65.5% 7,450,0 00 12.0 % 110 100.0 % 62,092, 941 100. 0%

10 MOU การรายงานผลการดำเนินงาน ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด โดย สำนักงานเครือข่ายบริการสุขภาพ เขต 12 จะรวบรวมผลงานตามตัวชี้วัดในแผน ยุทธศาสตร์เขต และเสนอต่อคณะอนุกรรมการหลัก สุขภาพเขต 12 สงขลา จำนวน 2 ครั้ง MOU การรายงานผลการดำเนินงาน ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด โดย สำนักงานเครือข่ายบริการสุขภาพ เขต 12 จะรวบรวมผลงานตามตัวชี้วัดในแผน ยุทธศาสตร์เขต และเสนอต่อคณะอนุกรรมการหลัก สุขภาพเขต 12 สงขลา จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่กำหนดการรายงาน เดิม เลื่อนเป็น ครั้งแรก ในรอบ 9 เดือน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ครั้งที่สอง ทั้ง ปีงบประมาณ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 30 มิถุนายน 2557

11


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการดำเนินงาน บริหารจัดการค่าใช้จ่าย สร้างเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google