งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ห้องประชุมสานฝัน โรงพยาบาลสังขะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ห้องประชุมสานฝัน โรงพยาบาลสังขะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ห้องประชุมสานฝัน โรงพยาบาลสังขะ
การประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข คปสอ.สังขะ – ศรีณรงค์ ปี 2554 วันที่ มกราคม 2554 ห้องประชุมสานฝัน โรงพยาบาลสังขะ

2 คณะอนุกรรมการ งานบริหาร

3 กรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข คปสอ.สังขะ – ศรีณรงค์ ปี 2554
ยุทธศาสตร์ 1 : การบริหารจัดการ เป้าประสงค์ : 1. หน่วยงานมีการบริหารจัดการทั่วไป ด้านบุคลากร และ สารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ : 2.ประชาชนใน CUP สังข-ศรีณรงค์ มีหลักประกันสุขภาพ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ : 1. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ : 2. ร้อยละของประชาชนในCUP สังข-ศรีณรงค์มีหลักประกันสุขภาพ

4 บุคลกร เป้าหมาย พัฒนาบุคลากร งานบริหาร การเงิน ความพึงพอใจ
สนับสนุนให้มีบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังตามกำหนด สนับสนุนบุคลากรหมุนเวียนไปยังหน่วงงานต่าง ๆ เป้าหมาย พัฒนาบุคลากร บุคลากรได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ในส่วนขาด หน่วยงานสามารถพัฒนาบุคคลากรตามความจำเป็นของหน่วยงาน งานบริหาร การเงิน สนับสนุนงบประมาณให้สถานบริการในสังกัดสามารถปฏิบัติงาน ตามขอบเขตและบทบาทหน้าที่ ให้คำปรึกษาด้านการเงินและการบัญชี ความพึงพอใจ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ผู้ให้บริการมีความพึงพอใจต่อองค์กร

5 แผนงาน / โครงการ ปี 2554

6 ผลการพัฒนาที่สำคัญ 1.โครงการการจัดทำดัชนีตัวชี้วัดทางการเงิน 7 ตัว
งบประมาณ 0 บาท (หน้า ) กิจกรรม (CUP) -การจัดทำและการส่งรายงานบัญชีคงค้าง -การวิเคราะห์ผลดัชนีชี้วัดทางการเงิน 7 ตัว และการรายงานผลข้อมูลการวิเคราะห์ ผลการพัฒนาที่สำคัญ

7 ผลการพัฒนาที่สำคัญ 2.โครงการพัฒนาระบบติดตามกำกับและประเมินผล
การดำเนินงานด้านสาธารณสุข งบประมาณ 387,000 บาท (หน้า ) กิจกรรม -แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล และประชุม คกก. ประจำเดือน -แผนงานโครงการ/กิจกรรม และการควบคุมติดตาม กำกับ นิเทศและประเมินผล -การประชุมชี้แจงแผนงานโครงการ ระดับ คปสอ. ผลการพัฒนาที่สำคัญ

8 ผลการพัฒนาที่สำคัญ 3.โครงการสนับสนุนการนิเทศ ควบคุม กำกับ
หน่วยงานในสังกัด งบประมาณ 450,000บาท (หน้า 172) กิจกรรม การนิเทศ ควบคุม กำกับ ประเมินผลในการออกติตามงาน - สสอ.สังขะ (220,000) - สสอ.ศรีณรงค์ (180,000) - รพ.สังขะ (50,000) ผลการพัฒนาที่สำคัญ

9 ผลการพัฒนาที่สำคัญ 4.โครงการพัฒนาสมรรถนะและ KPI บุคคล
งบประมาณ 33,200บาท (หน้า173) กิจกรรม -ประชุม คกก. HRD และคกก.กลั่นกรอง -ชี้แจงการประเมินพัฒนาสมรรถนะและ KPI แก่หัวหน้า ฝ่าย/งาน -ประชุมกลั่นกรองวิธีการประเมิน/ประกาศใช้ KPI ผลการพัฒนาที่สำคัญ

10 ผลการพัฒนาที่สำคัญ 5.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 40,000 บาท (เงินบำรุงรพ.) (หน้า174) กิจกรรม -กิจกรรมวันเกิดโรงพยาบาล -กิจกรรมทำบุญตักบาตร /วันขึ้นปีใหม่/อบรมธรรมะ -จัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน รพ.สังขะ ผลการพัฒนาที่สำคัญ

11 ผลการพัฒนาที่สำคัญ 6.โครงการพัฒนาความรู้บุคลากรในองค์กร
งบประมาณ 2,011,500บาท (หน้า175) กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรได้รับการอบรม ฟื้นฟูวิชาการ - รพ.สังขะ - สสอ.สังขะ (เฉลี่ย 4,500 บาท / คน) - สสอ.ศรีณรงค์ ผลการพัฒนาที่สำคัญ

12 ผลการพัฒนาที่สำคัญ 7.โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร
งบประมาณ 60,600บาท (หน้า 176) กิจกรรม - ประชุมวิชาการการจัดการความรู้ - การประเมินจุดอ่อนตนเองของหน่วยงาน - จัดเวทีแลกเปลี่ยน/สรุปรายงาน/เผยแพร่องค์ความรู้ ผลการพัฒนาที่สำคัญ

13 8.โครงการการจัดทำข้อมูล ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างงบประมาณ 0 บาท (หน้า177)
กิจกรรม - สำรวจ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง รพ.สังขะ, สสอ.สังขะ-ศรีณรงค์ รพ.สต. ,สอ. - การจัดทำแผนสนับสนุนบุคลากร ในการ พัฒนา รพ.สต./สอ. ผลการพัฒนาที่สำคัญ

14 ผลการพัฒนาที่สำคัญ 9.โครงการสำรองงบประมาณ ปี 2554(งบฉุกเฉิน)
งบประมาณ 1,000,000 บาท (หน้า 178) กิจกรรม -การสำรองงบประมาณสำหรับใช้จ่ายงานด้าน สาธารณสุข ผลการพัฒนาที่สำคัญ

15 ผลการพัฒนาที่สำคัญ 10.โครงการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ และ
ความพึงพอใจในงานสมดุลของชีวิต และการทำงาน ของบุคลากรสาธารณสุข งบประมาณ 157,600 บาท (หน้า ) กิจกรรม -จัดตั้ง คกก.พัฒนาคุณภาพฯ,จัดประชุม/จัดทำแผนงาน -ตู้ร้องเรียน,อบรมบุคลิก แต่งหน้า ,ประกวดร้องเพลง, การ์ดอวยพร,กระเช้าเยี่ยมฯ (เงินบำรุง) -กิจกรรม OD ,การประเมินความพึงพอใจ จนท./ผู้รับบริการ ผลการพัฒนาที่สำคัญ

16 สอบถาม

17 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ห้องประชุมสานฝัน โรงพยาบาลสังขะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google