งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันที่ 28 มกราคม 2554 วันที่ 28 มกราคม 2554ห้องประชุมสานฝันโรงพยาบาลสังขะ การประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุข คปสอ. สังขะ – ศรีณรงค์ ปี 2554 การประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติงานด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันที่ 28 มกราคม 2554 วันที่ 28 มกราคม 2554ห้องประชุมสานฝันโรงพยาบาลสังขะ การประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุข คปสอ. สังขะ – ศรีณรงค์ ปี 2554 การประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติงานด้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันที่ 28 มกราคม 2554 วันที่ 28 มกราคม 2554ห้องประชุมสานฝันโรงพยาบาลสังขะ การประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุข คปสอ. สังขะ – ศรีณรงค์ ปี 2554 การประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุข คปสอ. สังขะ – ศรีณรงค์ ปี 2554

2 คณะอนุกรรมการ งานบริหาร

3 กรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข คปสอ. สังขะ – ศรีณรงค์ ปี 2554 ยุทธศาสตร์ 1 : การบริหารจัดการ เป้าประสงค์ : 1. หน่วยงานมีการบริหารจัดการทั่วไป ด้าน บุคลากร และ สารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ : 2. ประชาชนใน CUP สังข - ศรีณรงค์ มีหลักประกัน สุขภาพ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ : 1. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบ บริหารจัดการภาครัฐ : 2. ร้อยละของประชาชนใน CUP สังข - ศรี ณรงค์มีหลักประกันสุขภาพ

4 งานบริหาร บุคลกร พัฒนาบุคลากร การเงิน • สนับสนุนให้มีบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังตามกำหนด • สนับสนุนบุคลากรหมุนเวียนไปยังหน่วงงานต่าง ๆ • บุคลากรได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ในส่วนขาด • หน่วยงานสามารถพัฒนาบุคคลากรตามความจำเป็นของหน่วยงาน • สนับสนุนงบประมาณให้สถานบริการในสังกัดสามารถปฏิบัติงาน ตามขอบเขตและบทบาทหน้าที่ • ให้คำปรึกษาด้านการเงินและการบัญชี เป้าหมาย ความพึงพอใจ • ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน • ผู้ให้บริการมีความพึงพอใจต่อองค์กร

5 แผนงาน / โครงการ ปี 2554 แผนงาน / โครงการ ปี 2554

6 ผลการพัฒนาที่ สำคัญ ผลการพัฒนาที่ สำคัญ 1. โครงการการจัดทำดัชนี ตัวชี้วัดทางการเงิน 7 ตัว งบประมาณ 0 บาท ( หน้า 161- 162) กิจกรรม (CUP) - การจัดทำและการส่งรายงาน บัญชีคงค้าง - การวิเคราะห์ผลดัชนีชี้วัดทาง การเงิน 7 ตัว และการ รายงานผลข้อมูลการ วิเคราะห์

7 ผลการพัฒนาที่ สำคัญ ผลการพัฒนาที่ สำคัญ 2. โครงการพัฒนาระบบติดตาม กำกับและประเมินผล การดำเนินงานด้านสาธารณสุข งบประมาณ 387,000 บาท ( หน้า 163-171) กิจกรรม - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และประชุม คกก. ประจำเดือน - แผนงานโครงการ / กิจกรรม และ การควบคุมติดตาม กำกับ นิเทศและประเมินผล - การประชุมชี้แจงแผนงาน โครงการ ระดับ คปสอ.

8 ผลการพัฒนาที่ สำคัญ ผลการพัฒนาที่ สำคัญ 3. โครงการสนับสนุนการนิเทศ ควบคุม กำกับ หน่วยงานในสังกัด งบประมาณ 450,000 บาท ( หน้า 172) กิจกรรม การนิเทศ ควบคุม กำกับ ประเมินผลในการออกติตามงาน - สสอ. สังขะ (220,000) - สสอ. ศรีณรงค์ (180,000) - รพ. สังขะ (50,000)

9 ผลการพัฒนาที่ สำคัญ ผลการพัฒนาที่ สำคัญ 4. โครงการพัฒนาสมรรถนะและ KPI บุคคล งบประมาณ 33,200 บาท ( หน้า 173) กิจกรรม - ประชุม คกก. HRD และคกก. กลั่นกรอง - ชี้แจงการประเมินพัฒนาสมรรถนะ และ KPI แก่หัวหน้า ฝ่าย / งาน - ประชุมกลั่นกรองวิธีการ ประเมิน / ประกาศใช้ KPI

10 ผลการพัฒนาที่ สำคัญ ผลการพัฒนาที่ สำคัญ 5. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้หลัก เศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 40,000 บาท ( เงินบำรุงรพ.) ( หน้า 174) กิจกรรม - กิจกรรมวันเกิดโรงพยาบาล - กิจกรรมทำบุญตักบาตร / วันขึ้นปี ใหม่ / อบรมธรรมะ - จัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน รพ. สังขะ

11 ผลการพัฒนาที่ สำคัญ ผลการพัฒนาที่ สำคัญ 6. โครงการพัฒนาความรู้ บุคลากรในองค์กร งบประมาณ 2,011,500 บาท ( หน้า 175) กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรได้รับการ อบรม ฟื้นฟูวิชาการ - รพ. สังขะ - สสอ. สังขะ ( เฉลี่ย 4,500 บาท / คน ) - สสอ. ศรีณรงค์

12 ผลการพัฒนาที่ สำคัญ ผลการพัฒนาที่ สำคัญ 7. โครงการส่งเสริมการจัดการ ความรู้ในองค์กร งบประมาณ 60,600 บาท ( หน้า 176) กิจกรรม - ประชุมวิชาการการจัดการความรู้ - การประเมินจุดอ่อนตนเองของ หน่วยงาน - จัดเวทีแลกเปลี่ยน / สรุปรายงาน / เผยแพร่องค์ความรู้

13 ผลการพัฒนาที่ สำคัญ ผลการพัฒนาที่ สำคัญ 8. โครงการการจัดทำข้อมูล ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 0 บาท ( หน้า 177) กิจกรรม - สำรวจ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง รพ. สังขะ, สสอ. สังขะ - ศรีณรงค์ รพ. สต., สอ. - การจัดทำแผนสนับสนุนบุคลากร ใน การ พัฒนา รพ. สต./ สอ.

14 ผลการพัฒนาที่ สำคัญ ผลการพัฒนาที่ สำคัญ 9. โครงการสำรองงบประมาณ ปี 2554( งบฉุกเฉิน ) งบประมาณ 1,000,000 บาท ( หน้า 178) กิจกรรม - การสำรองงบประมาณ สำหรับใช้ จ่ายงานด้าน สาธารณสุข

15 ผลการพัฒนาที่ สำคัญ ผลการพัฒนาที่ สำคัญ 10. โครงการประเมินความพึง พอใจผู้รับบริการ และ ความพึงพอใจในงานสมดุลของ ชีวิต และการทำงาน ของบุคลากรสาธารณสุข งบประมาณ 157,600 บาท ( หน้า 179-181) กิจกรรม - จัดตั้ง คกก. พัฒนาคุณภาพฯ, จัด ประชุม / จัดทำแผนงาน - ตู้ร้องเรียน, อบรมบุคลิก แต่งหน้า, ประกวดร้องเพลง, การ์ดอวยพร, กระเช้าเยี่ยมฯ ( เงิน บำรุง ) - กิจกรรม OD, การประเมินความพึง พอใจ จนท./ ผู้รับบริการ

16 สอบถ าม

17 สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt วันที่ 28 มกราคม 2554 วันที่ 28 มกราคม 2554ห้องประชุมสานฝันโรงพยาบาลสังขะ การประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุข คปสอ. สังขะ – ศรีณรงค์ ปี 2554 การประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติงานด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google