งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาเครือข่าย สุขภาพอำเภอ (District Health System) 20 ธค. 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาเครือข่าย สุขภาพอำเภอ (District Health System) 20 ธค. 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาเครือข่าย สุขภาพอำเภอ (District Health System) 20 ธค. 2555

2 กระทรวงสาธารณสุข กำหนด เครือข่ายสุขภาพอำเภอ เป็น ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของ กระทรวง การทำงานร่วมกันของ ผอ. รพ.+ สสอ. + รพสต. + อปท.+ ประชาสังคม กำหนดให้ทุกอำเภอมีการแก้ปัญหา ตามบริบท และส่งเสริมให้ใช้ระบบ พบส.

3 ตัวชี้วัด DHS มี 2 ข้อ ข้อที่ 1 ขั้นการพัฒนา ประเมินตนเอง (self assessment) ตามแบบฟอร์ม ( บันได 5 ขั้น ) จะมีหัวข้อย่อย 5 ประเด็น 1. คณะกรรมการระดับอำเภอ (Unity District Health Team) 2. การให้คุณค่าการทำงาน (Appreciation) 3. การพัฒนาและจัดสรรทรัพยากร ( Knowledge, CBL, FM) 4. การดูแลสุขภาพตามบริบทที่จำเป็น (Essential care) 5. การมีส่วนร่วมของเครือข่ายและชุมชน (Community participation) การวัดผล วัดจากความก้าวหน้า โดยเมื่อสิ้นปีงบประมาณมี ความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 ขั้น ของเนื้อหา หรือ อย่างน้อยระดับ 3 ในแต่ละหัวข้อย่อยขึ้นไป

4 แนวทางการพัฒนา DHSA ด้วยกลไก บันได 5 ขั้น 2.5 ชุมชนและเครือข่ายมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้านสุขภาพ และอปท. ชุมชน สนับสนุนงบประมาณ ( Resource sharing) 2.4 มีการวิเคราะห์ข้อมูลและ ปํญหาตามบริบทพื้นที่ หรือการดูแลสุขภาพที่จำเป็นของ ประชาชน (Essential care) 2.3 มีแผนพัฒนาบุคลากรที่เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge, CBL, FM) และ ทักษะ (Skill) 2.2 เจ้าหน้าที่หรือทีมงานนำข้อมูลของพื้นที่มาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา 2.1 คณะกรรมการมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอพร้อมหลักฐานการบันทึก 1.5 ชุมชนและเครือข่ายมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้านสุขภาพ 1.4 มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสุขภาพของพื้นที่ 1.3 มีการพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของบุคคลหรือหน่วยงานส่งเข้ารับการอบรมตามแผนจังหวัด / กระทรวง 1.2 เจ้าหน้าที่หรือทีมงาน ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย 1.1 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ พร้อมกำหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน (Unity District Health Team) ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 3.5 ชุมชนและเครือข่ายมีส่วนร่วมในการคิดวางแผน จัดการระบบสุขภาพชุมชน ร่วมกัน และมีผลลัพธ์เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม 3.4 มีการพัฒนาและแก้ปัญหาตามบริบท หรือ การดูแลสุขภาพที่จำเป็นของประชาชน (Essential care) 3.3 มีแผนพัฒนาบุคลากรเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานประจำ 3.2 เจ้าหน้าที่หรือทีมงานมีความพึงพอใจในงานและผลลัพธ์ของงานที่เกิดขึ้น 3.1 คณะกรรมการมีการใช้ข้อมูลในการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ขั้นที่ 3 4.5 ชุมชนและเครือข่ายมีแผนการบริหารจัดการสุขภาพชุมชน พร้อมมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 4.4 มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาและการแก้ปัญหา 4.3 มีแผนพัฒนาบุคลากรเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานประจำ นำไปสู่การ สร้างสรรค์นวัตกรรม 4.2 บุคคลอื่นเห็นคุณค่าและชื่นชมเจ้าหน้าที่หรือทีมงาน 4.1 คณะกรรมการสามารถดำเนินงานอย่างได้อย่างเป็นรูปธรรม ( ตัวอย่าง โครงการ ต่างๆ ) ขั้นที่ 4 5.5 ชุมชนและเครือข่ายมีการกำหนดนโยบายสาธารณะ ด้านการจัดการสุขภาพ 5.4 มีการขยายผลประเด็นสุขภาพอื่น หรือมสามารถเป็น แบบอย่างที่ดี 5.3 การพัฒนาบุคลากรเชื่อมโยงการดูแลมิติทางจิตใจ และจิตวิญญาณ 5.2 เจ้าหน้าที่และทีมงานรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองและงาน ที่ทำ 5.1 คณะกรรมการเครือข่ายสุขภาพมีการประเมินเพื่อ วางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ขั้นที่ 5

5 ข้อที่ 2 หนึ่งอำเภอหนึ่งประเด็นสุขภาพเพื่อ แก้ไขปัญหาตามบริบทโดยการมี ส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชน ONE DISTRICT ONE PROJECT (ODOP) ทีมสุขภาพระดับอำเภอคัดเลือกปัญหา สุขภาพตามกลุ่มวัยหรือเชิงประเด็นอย่าง น้อย 1 เรื่อง ร่วมกับทีม สสจ. และกำหนด ตัวชี้วัดร่วมกันตามความเหมาะสม เพื่อ ติดตามความก้าวหน้าและความสำเร็จของ โครงการ

6 เส้นทางการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอ (Road map to DHS) 1. มกราคม 2556- จัดตั้งคณะทำงานระดับเขต / จังหวัด / อำเภอ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน 2. มกราคม 2556- เขตกำหนดกรอบทำ DHS 5 เรื่อง 1. Unity of team : Single Plan 2. Sharing of resource 3. Community involvement 4. Human resource Development 5. Acessilibity to essential care

7 เส้นทางการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอ (Road map to DHS) 3. กุมภาพันธ์ 2556- สสจ.ชี้แจงอำเภอ 4. กุมภาพันธ์ 2556- ทุกอำเภอจัดทำแผน 1. พัฒนาส่งเสริมสุขภาพ (PP E PP A ) ทั้งหมด 2. CBL พัฒนาคนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 3. ประเด็นสุขภาพ 1 เรื่อง เพื่อปัญหาสุขภาพ 4. แผนพัฒนากองทุนตำบล 5. แผนการมีส่วนร่วมกับชุมชน ฯลฯ

8 เส้นทางการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอ (Road map to DHS) 5. มีนาคม สสจ.เสนอแผนจังหวัดต่อ คปสข. 6. มีนาคม – สิงหาคม 2556 - สสจ.ทำ MOU ODOP และ M/E โดย สสจ 7. กันยายน 2556 - สรุปผลโดยสสจ.เสนอต่อคปสข.

9 - สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ ( สปสช.) สนับสนุนให้ cup ทำงานร่วมกับ รพสต. โดย สนับสนุนงบประมาณ บุคลากรและความรู้ และร่วมกันทำงานเป็นทีม สนับสนุนการ พัฒนาหลักสูตรผู้นำเครือข่ายสุขภาพระดับ อำเภอและแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

10 การจัดสรรงบพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ (Distric Health System) จังหวัดเพชรบุรี ปี 2556 เครือข่ายงบ UC จาก สปสชหมายเหตุ รพท. พระจอมเกล้า 120,000.00 รพช. ท่ายาง 150,000.00 อำเภอเป้าหมาย รพช. บ้านลาด 150,000.00 อำเภอเป้าหมาย รพช. เขาย้อย 150,000.00 อำเภอเป้าหมาย รพช. หนองหญ้า ปล้อง 150,000.00 อำเภอเป้าหมาย รพช. ชะอำ 120,000.00 รพช. บ้านแหลม 120,000.00 รพช. แก่งกระจาน 120,000.00 รวม 1,080,000.00


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาเครือข่าย สุขภาพอำเภอ (District Health System) 20 ธค. 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google