งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนที่ยุทธศาสตร์กองแผนงาน (Strategy Map) Vision : สร้างนวัตกรรมการบริหารเพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรเชิงยุทธศาสตร์ สนับสนุนการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนที่ยุทธศาสตร์กองแผนงาน (Strategy Map) Vision : สร้างนวัตกรรมการบริหารเพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรเชิงยุทธศาสตร์ สนับสนุนการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนที่ยุทธศาสตร์กองแผนงาน (Strategy Map) Vision : สร้างนวัตกรรมการบริหารเพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรเชิงยุทธศาสตร์ สนับสนุนการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และงบประมาณให้เป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน พัฒนาระบบการวางแผน การ ติดตามและการประเมินผลโดยเน้น หลักการของการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี เป็นศูนย์สารสนเทศของการบริหาร จัดการ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ของผู้บริหารในทุกระดับ พัฒนาโครงสร้างและระบบงานของมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย และสอดคล้องกับการเป็นองค์กรเชิงยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล พัฒนาระบบการบริหาร เชิงยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบการ วางแผนและ งบประมาณที่ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ พัฒนาระบบ สารสนเทศเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ตัดสินใจ สนับสนุนระบบงาน ให้เป็น e-Process การบูรณาการระบบควบคุม ภายในและระบบบริหารความ เสี่ยงทั้งของมหาวิทยาลัยและ ระดับหน่วยงาน มีหน่วยOSM. ระดับ มหาวิทยาลัยและระดับ หน่วยงานที่มีศักยภาพ สูง (Strengthen OSM) หน่วยงานมีการ ทำงานผ่าน Web ทุกหน่วยงานมีระบบการ ทำงานแบบมุ่งเน้น ผลสัมฤทธิ์ วางหลักเกณฑ์การจัดสรร งบประมาณตามผลผลิต พัฒนาโปรแกรมสำหรับ การวางแผนและ การงบประมาณ มุ่งสู่การเป็น High Performance Organization (HPO) Talent Competency พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของ ผู้บริหาร ปรับกระบวนงานโดยใช้ Cross- Functional Team ที่เน้นการมี ส่วนร่วมจากทุกหน่วยงาน Out source ระบบการ ทำงานบน Web มีระบบควบคุมภายในและบริหาร วามเสี่ยงที่ได้มาตรฐาน ประสิทธิผล คุณภาพการบริการ ประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการ การพัฒนาองค์กร ทุกหน่วยงานมีแผนควบคุม ภายในและบริหารความเสี่ยง จัดตั้งหน่วย OSM และ ทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของทุกหน่วยงาน KM & HR Scorecard Benchmarking

2 แผนที่ยุทธศาสตร์กองแผนงาน Vision : สร้างนวัตกรรมการบริหารเพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรเชิงยุทธศาสตร์ สนับสนุนการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ ราชการ และงบประมาณ ให้เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน พัฒนาระบบการวางแผน การติดตามและการ ประเมินผลโดยเน้น หลักการของการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นศูนย์สารสนเทศของ การบริหารจัดการ เพื่อ สนับสนุนการตัดสินใจ ของผู้บริหารในทุกระดับ พัฒนาโครงสร้างและระบบงานของมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย และ สอดคล้องกับการเป็นองค์กรเชิงยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบการควบคุม ภายใน และการบริหาร ความเสี่ยงให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล พัฒนาระบบการบริหาร เชิงยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบการ วางแผนและ งบประมาณที่ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ พัฒนาระบบ สารสนเทศเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ตัดสินใจ สนับสนุนระบบการ ทำงานบน web พัฒนาระบบควบคุม ภายในและระบบ บริหารความเสี่ยง มีหน่วยOSM. ระดับ มหาวิทยาลัยและระดับ หน่วยงานที่มี ประสิทธิภาพ (Strengthen) ทุกหน่วยงานมีระบบการ ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานผ่าน Web ทุกหน่วยงานมีระบบการ ทำงานแบบมุ่งเน้น ผลสัมฤทธิ์ วางหลักเกณฑ์การจัดสรร งบประมาณตามผลผลิต พัฒนาโปรแกรมสำหรับ การวางแผนและ การงบประมาณ มุ่งสู่การเป็น High Performance Organization (HPO) Talent Competency พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสารสนเทศเพื่อ การตัดสินใจของ ผู้บริหาร ปรับกระบวนงานโดยใช้ Cross-Functional Team ที่เน้นการมีส่วน ร่วมจากทุกหน่วยงาน Out source ระบบการ ทำงานบน Web มหาวิทยาลัยและทุก หน่วยงานมีระบบควบคุม ภายในและบริหารความ เสี่ยงที่ได้มาตรฐาน ประสิทธิผล คุณภาพการบริการ ประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการ การพัฒนาองค์กร ทำแผนควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง


ดาวน์โหลด ppt แผนที่ยุทธศาสตร์กองแผนงาน (Strategy Map) Vision : สร้างนวัตกรรมการบริหารเพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรเชิงยุทธศาสตร์ สนับสนุนการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google