งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หนังสืออิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ความรู้สู่ชุมชน เรื่อง การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ชื่อผู้จัดทำ อาจารย์เกษริน บุญมาเลิศ สาขาวิชาการบัญชี โรงเรียน พงษ์สวัสดิ์พณิชยการ

2 ที่มาของรายได้...และที่ไปของรายจ่าย
รายได้ ขายข้าว รับจ้างทั่วไป เงินเดือนค่าจ้าง โอง ชีวิต ค่ากับข้าว ทำบุญผ้าป่า กฐิน ค่าเหล้า บุหรี่ หวย ค่าไฟฟ้า,โทรศัพท์ อื่นๆ รายจ่าย ค่าหนังสือลูก ค่าปุ๋ย ค่ายา

3 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานแก่ชาวไทย เมื่อครั้งที่ประเทศไทยประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในช่วงปี พ.ศ.2540 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตสำหรับประชาชน

4 หลักสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง
การดำรงชีวิตแบบพออยู่พอกิน ไม่ใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็น ประหยัดและรู้จักอดออม วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียง การผลิตที่ทำให้สามารถอุ้มชูตัวเองได้ กล่าวคือ ในครอบครัว ในหมู่บ้านหรือในชุมชนจะต้องมีการผลิตที่มีความพอเพียง และ บางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้

5 19 ต.ค. 48 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 1
บัญชีครัวเรือนกับแหล่งทุน บัญชีชุมชน ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 2 ประหยัด-ออม ลดค่าใช้จ่าย จัดการอาชีพ ลดต้นทุน ขั้นที่ 1 รู้จักลงรับ - จ่าย บันทึกความจริง - ต่อเนื่อง

7 ตัวอย่าง การบันทึกบัญชี

8 1 มิ.ย. 54 รับเงินกู้จาก ธ.ก.ส. 20,000 จ่ายค่าอาหาร 800
วัน/เดือน/ปี รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย หมายเหตุ 1 มิ.ย. 54 รวม สรุป มีรายรับจำนวน บาท มีรายจ่ายจำนวน บาท มีรายรับมากกว่ารายจ่าย มีเงินเหลือ บาท รับเงินกู้จาก ธ.ก.ส. 20,000 จ่ายค่าอาหาร 800 ซื้อเหล้า โซดา บุหรี่ 500 20,000 1,300 20,000 1,300 18,700

9 ข้อแนะนำในการบันทึกบัญชีครัวเรือน
ให้บันทึกรายการ ตามความเป็นจริง ว่า “รับเงิน” หรือ “จ่ายเงิน” ให้พิจารณาว่า รายจ่าย ใด “จำเป็น” หรือ “ฟุ่มเฟือย” ให้นำรายจ่าย “ฟุ่มเฟือย” ไปสู่กิจกรรม “ลด ละ เลิก” ในครอบครัว เพื่อให้สมาชิกทุกคนในครอบครัว...... การออม ลด=ลดการจ่าย เลิก=ไม่ต้องจ่าย ละ=รอการจ่าย

10   หลักการออมเงิน ที่ถูกต้อง จะเลือกแบบไหน ?
ที่ถูกต้อง จะเลือกแบบไหน ? รายได้ – รายจ่าย = เงินออม มีรายได้-นำไปใช้จ่ายก่อน-เหลือจึงเก็บออม รายได้ – เงินออม = รายจ่าย มีรายได้-เก็บออมก่อน-แล้วจึงนำไปใช้จ่าย

11 ความสำเร็จ วันนี้กลับบ้านไป ถามตัวเอง ถามครอบครัว ว่าพร้อมที่จะทำ บัญชีครัวเรือน... กันหรือยัง ? รัก ปรับพฤติกรรม ให้เวลา ต่อเนื่อง

12 คุณครูตรวจดูผลงานของนักเรียน

13 คุณครูให้คำแนะนำสอนบัญชีรายรับ-รายจ่ายแก่นักเรียน

14 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google