งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้สู่ชุมชน ............................................................................................. ขายข้าว เงินเดือนค่าจ้าง ทำบุญผ้าป่า กฐิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้สู่ชุมชน ............................................................................................. ขายข้าว เงินเดือนค่าจ้าง ทำบุญผ้าป่า กฐิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความรู้สู่ชุมชน

3 ............................................................................................. ขายข้าว เงินเดือนค่าจ้าง ทำบุญผ้าป่า กฐิน ค่าเหล้า บุหรี่ หวย ค่าปุ๋ย ค่ายา ค่ากับข้าวค่ากับข้าว ค่าไฟฟ้า, โทรศัพท์ ค่าหนังสือลูกค่าหนังสือลูก ราย จ่าย ราย ได้ รับจ้างทั่วไป อื่นๆอื่นๆ

4

5

6

7 จ ผลที่คาดว่าจะได้รับ บัญชีครัวเรือนกับแหล่งทุน บัญชีชุมชน ประหยัด - ออม ลดค่าใช้จ่าย จัดการอาชีพ ลดต้นทุน รู้จักลงรับ - จ่าย บันทึกความจริง - ต่อเนื่อง

8

9 วัน / เดือน / ปี รายการรายรับ ( บาท ) รายจ่า ย ( บาท ) หมายเหตุ 1 มิ. ย. 54 รวม สรุป มีรายรับจำนวน บาท มีรายจ่ายจำนวน บาท มีรายรับมากกว่ารายจ่าย มีเงินเหลือ บาท

10 ข้อแนะนำในการบันทึกบัญชี ครัวเรือน ลด = ลดการจ่าย ละ = รอการจ่าย เลิก = ไม่ต้องจ่าย การออม

11 หลักการออมเงิน  

12 วันนี้กลับบ้านไป วันนี้กลับบ้านไป ถามตัวเอง ถามครอบครัว ว่าพร้อมที่จะทำ บัญชีครัวเรือน... กันหรือยัง ? บัญชีครัวเรือน... กันหรือยัง ?ความสำเร็จ

13 คุณครูตรวจดูผลงานของนักเรียน

14 คุณครูให้คำแนะนำสอนบัญชีรายรับ - รายจ่ายแก่นักเรียน

15


ดาวน์โหลด ppt ความรู้สู่ชุมชน ............................................................................................. ขายข้าว เงินเดือนค่าจ้าง ทำบุญผ้าป่า กฐิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google