งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 5 สมาชิก 30 คน ภาคกลาง เหนือ อีสาน และ ใต้ รวม 14 จังหวัด ประธานกลุ่มฯนางสาวสุ พรรณี บงแก้ว เลขานุการกลุ่มนางสาวสม พร อิ่มบุญสุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 5 สมาชิก 30 คน ภาคกลาง เหนือ อีสาน และ ใต้ รวม 14 จังหวัด ประธานกลุ่มฯนางสาวสุ พรรณี บงแก้ว เลขานุการกลุ่มนางสาวสม พร อิ่มบุญสุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 5 สมาชิก 30 คน ภาคกลาง เหนือ อีสาน และ ใต้ รวม 14 จังหวัด ประธานกลุ่มฯนางสาวสุ พรรณี บงแก้ว เลขานุการกลุ่มนางสาวสม พร อิ่มบุญสุ

2 ท่านจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำ ให้เพื่อน ๆ ทำบัญชี รู้จักการคิดวิเคราะห์การใช้ จ่าย และมีเงินออม รายได้หักเงินออมคงเหลือเป็น ค่าใช้จ่าย เป็นกลไก ลดความเสี่ยง รวมกลุ่มชุมชนเข้า สู่ระบบสหกรณ์

3 ท่านจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้ เพื่อน ๆ ทำบัญชี รู้จัก การคิด วิเคราะห์การใช้จ่าย และมีเงินออม ( ต่อ )  ทำบัญชีของเราก่อนแล้วนำไปเป็น ตัวอย่างสอนแนะนำให้เพื่อนทำบัญชี  วางแผนการใช้เงินโดยหักเงินออมไว้ ก่อนที่เหลือเป็นค่าใช้จ่าย  นำข้อมูลจากการจัดทำบัญชีมา พิจารณาว่าค่าใช้จ่ายส่วนไหนที่ไม่มี ความจำเป็นสามารถลดได้และ วางแผนใช้เงินในเรื่องที่สำคัญและ จำเป็นโดยประหยัด  สร้างเพื่อนให้เป็นครูบัญชีเพิ่มขึ้น

4 ท่านมีวิธีการติดตามผลการทำ บัญชีของเพื่อน ๆ ให้ทำบัญชี ต่อเนื่องได้อย่างไร  ประสานงานกับ ผอ. และครูใน โรงเรียนให้ช่วยกระตุ้นเตือน การจัดทำบัญชี  ติดตามการจัดทำบัญชีทุกเดือน  มีการให้รางวัลแก่ผู้จัดทำบัญชี ดี  ประกาศเกียรติคุณให้ทุกคนใน โรงเรียน รับทราบ

5


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 5 สมาชิก 30 คน ภาคกลาง เหนือ อีสาน และ ใต้ รวม 14 จังหวัด ประธานกลุ่มฯนางสาวสุ พรรณี บงแก้ว เลขานุการกลุ่มนางสาวสม พร อิ่มบุญสุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google