งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นสุดปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 ( ตุลาคม 2555- กันยายน 2556) หน่วยงาน.................. รูปแบบการนำเสนอ เอกสาร แนบ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นสุดปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 ( ตุลาคม 2555- กันยายน 2556) หน่วยงาน.................. รูปแบบการนำเสนอ เอกสาร แนบ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นสุดปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 ( ตุลาคม 2555- กันยายน 2556) หน่วยงาน.................. รูปแบบการนำเสนอ เอกสาร แนบ 1

2 รองอธิการบดี (...) ผู้บังคับบัญ ชา อธิการบดี 2 1. โครงสร้างการบริหารของ หน่วยงาน ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556

3 3 2.1 ด้านรายรับและการใช้จ่าย งบประมาณของหน่วยงาน รายการ ประมาณการ ทั้งปี ประมาณการ ณ สิ้นสุดไตร มาส 4 ผลรายรับจริง % 1. รายการ..... 2. รายการ..... รวม รายการ ได้รับ จัดสรร ( บาท ) แผนการ ใช้จ่าย ณ สิ้นสุด ไตรมาส 4 ผลการใช้จ่าย ( บาท ) คงเหลือ ( บาท ) เบิกจ่าย จริง % อยู่ระหว่าง ดำเนินการ % รวม % บาท % 1. รายการ... 2. รายการ... รวม รายจ่าย รายรับ ( ถ้า มี ) (2) ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ กรณี กลุ่มสำนักวิชา โปรดระบุรายรับจากการจัดการศึกษา รายรับจากการวิจัย รายรับจากการบริการวิชาการ รายรับอื่นๆ

4 2.2 ด้านการจัดซื้อจัด จ้าง ( ถ้ามี ) สถานภาพการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนรายการ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ * รวม 4 หมายเหตุ : * รายการที่ไม่ได้ดำเนินการ ( โปรดระบุ เฉพาะรายการที่ไม่ได้ ดำเนินการตามแผน ( ตกแผน ) พร้อมชี้แจงเหตุผลประกอบ ) 1............................... เนื่องจาก....................................... 2............................... เนื่องจาก.......................................

5 2.3 ด้านการดำเนินงาน ตามภารกิจ 5 1) ภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต 2) ภารกิจด้านการวิจัย 3) ภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 4) ภารกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม 5) ภารกิจด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน 6) ภารกิจด้านการร่วมมือกับภาคเอกชนและหน่วยงาน ภาครัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 7) ภารกิจด้านอื่น ๆ ( งานสนับสนุนภารกิจหลัก ) หมายเหตุ ให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตาม แบบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 ( แบบฟอร์มที่ 1-1 – 1-7)

6 2.4 ด้านการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ การประจำปี ( ถ้ามี ) 6 1. โครงการ........................................................... 1.1 งบประมาณจัดสรร............................. ผล........................ ร้อยละ...................... 1.2 สรุปผลการดำเนินงาน 1)............................................................. 2)............................................................. 1.3 ผลการประเมินตัวชี้วัด ( กรณีที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ) รายการที่ 1................................... แผน..................... ผล........................... รายการที่ 2................................... แผน..................... ผล........................... 1.4 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 1.5 ปัญหา อุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานตามภารกิจของ มหาวิทยาลัย................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 1.6 รูปภาพประกอบ

7 2.5 ด้านการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนา สำนักวิชา ( ถ้ามี ) 7 1. โครงการ........................................................... 1.1 งบประมาณจัดสรร............................. ผล........................ ร้อยละ...................... 1.2 สรุปผลการดำเนินงาน 1)............................................................. 2)............................................................. 1.3 ผลการประเมินตัวชี้วัด ( กรณีที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ) รายการที่ 1................................... แผน..................... ผล........................... รายการที่ 2................................... แผน..................... ผล........................... 1.4 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 1.5 ปัญหา อุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานตามภารกิจของ มหาวิทยาลัย................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 1.6 รูปภาพประกอบ

8 2.6 ด้านการดำเนินโครงการงบแผ่นดิน หมวด เงินอุดหนุน ( ถ้ามี ) 8 1. โครงการ........................................................... 1.1 งบประมาณจัดสรร............................. ผล........................ ร้อยละ...................... 1.2 สรุปผลการดำเนินงาน 1)............................................................. 2)............................................................. 1.3 ผลการประเมินตัวชี้วัด ( กรณีที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ) รายการที่ 1................................... แผน..................... ผล........................... รายการที่ 2................................... แผน..................... ผล........................... 1.4 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 1.5 ปัญหา อุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานตามภารกิจของ มหาวิทยาลัย................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 1.6 รูปภาพประกอบ


ดาวน์โหลด ppt 1 ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นสุดปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 ( ตุลาคม 2555- กันยายน 2556) หน่วยงาน.................. รูปแบบการนำเสนอ เอกสาร แนบ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google