งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเป็นมา เศรษฐกิจในยุคปัจจุบันทำให้ค่าใช้จ่ายใน ชีวิตประจำวันนั้นสูงขึ้น เงินเดือนจาการทำงานใน อาชีพหลักจึงไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต จึงเกิด ความคิดในการทำธุรกิจร้านเช่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเป็นมา เศรษฐกิจในยุคปัจจุบันทำให้ค่าใช้จ่ายใน ชีวิตประจำวันนั้นสูงขึ้น เงินเดือนจาการทำงานใน อาชีพหลักจึงไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต จึงเกิด ความคิดในการทำธุรกิจร้านเช่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความเป็นมา เศรษฐกิจในยุคปัจจุบันทำให้ค่าใช้จ่ายใน ชีวิตประจำวันนั้นสูงขึ้น เงินเดือนจาการทำงานใน อาชีพหลักจึงไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต จึงเกิด ความคิดในการทำธุรกิจร้านเช่า CD เนื่องจากคน ส่วนใหญ่มักไม่มีเวลาไปดูในโรงภาพยนตร์จึงหัน มาเช่า CD เพื่อไปชมแทน และส่วนใหญ่มักจะใช้ เวลาหลังเลิกงานเพื่อเป็นการผ่อนคลายความตึง เครียดทางร้านให้บริการตั้งแต่เวลา 17.00 – 24.00 น. เป็นต้นไปและเพื่อเป็นการสนับสนุน การศึกษาทางร้านจึงได้จ้างนักศึกษา 2 คน เพื่อ มาเป็นพนักงาน เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้การ ทำงานและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อไป

3 ตรวจสอบ สมาชิก 1 แก้ไขข้อมูล สมาชิก 2 บันทึกข้อมูล สมาชิก 3 ลูกค้า D1 ลูกค้า ผู้จัดการร้าน ข้อมูลการสมัครสมาชิก รหัสสมาชิก ตรวจสอบ สมาชิก แก้ไขข้อมูล สมาชิก บันทึกข้อมูลสมัคร สมาชิก ข้อมูลสมาชิก ข้อมูลที่ต้องการ แก้ไข

4 ระบบสั่งซื้อ VCD ระบบร้านเช่า VCD 0 ลูกค้า ผู้จัดการร้าน ลูกค้า ฝ่ายบัญชี รายการVCD ที่ต้องการเช่า รหัสลูกค้า การชำระเงิน ใบเสร็จค่าเช่า บัตรสมาชิก จดหมายข่าว รายเดือน ข้อมูลลูกค้าใหม่ ข้อมูลVCDรายงานการบริหารงาน ข้อมูลการคืนVCD จำนวนเงินสด ที่ได้รับทั้งหมด จดหมายข่าวรายปี

5 ลูกค้า เช่า VCD 1 สร้างรายงาน การบริหารงาน 4 ผู้จัดการร้าน คำนวณ จำนวนเงิน จากใบเสร็จ 3 บันทึกข้อมูล การคืนVCD 2 เพิ่มข้อมูล ลูกค้าใหม่ 5 สร้างจดหมาย ข่าวรายเดือน 6 รายการVCD ที่ต้องการเช่า รหัสสมาชิก การชำระเงิน ใบเสร็จค่าเช่า ข้อมูลการเช่า รายการชำระเงิน รายงานการ บริหารงาน D1 ลูกค้า ข้อมูล ลูกค้า ข้อมูล ลูกค้า รายการชำระเงิน ระบบสั่งซื้อ VCD ข้อมูลVCD ฝ่ายบัญชี จำนวนเงินสด ที่ได้รับทั้งหมด ข้อมูลลูกค้า ลูกค้า ข้อมูลลูกค้าใหม่ D1 ลูกค้า ข้อมูลลูกค้า สร้างจดหมาย ข่าวรายปี 7 ข้อมูลลูกค้า จดหมายข่าว รายเดือน จดหมายข่าว รายปี บัตรสมาชิก ข้อมูลการคืนVCD

6 สั่งซื้อสินค้า 1 รับสินค้าจาก การสั่งซื้อและ ส่งเปลี่ยน 2 จ่ายชำระเงิน 4 ส่งเปลี่ยน สินค้า 3 ผู้จัดการร้าน ผู้จำหน่าย ใบสั่งซื้อ ใบตอบรับการ สั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบส่ง ของ ข้อมูลการส่งเปลี่ยน D2 แฟ้มผู้จำหน่าย D3 แฟ้มสินค้า D4 แฟ้มการสั่งซื้อ ใบส่งเปลี่ยน ใบตอบรับ ใบเสร็จรับเงิน ข้อมูลการจ่ายชำระ เงิน D5 แฟ้มรับสินค้า D2 แฟ้มผู้จำหน่าย D3 แฟ้มสินค้า D4 แฟ้มการสั่งซื้อ ข้อมูลผู้จำหน่าย ข้อมูล สินค้า ข้อมูลการสั่งซื้อ ผู้จัดการร้าน ข้อมูลผู้จำหน่าย ข้อมูล สินค้า ข้อมูลการ สั่งซื้อ ข้อมูลการรับ D7 แฟ้มสินค้ารอเปลี่ยน D3แฟ้มสินค้า D6 แฟ้มส่งเปลี่ยนสินค้า แฟ้มรับสินค้า D5 ข้อมูล สินค้า ข้อมูลการ รับ ข้อมูลส่ง เปลี่ยน ข้อมูลสินค้ารอ เปลี่ยน D2 แฟ้มผู้จำหน่าย D5 แฟ้มรับสินค้า D8 แฟ้มการชำระเงิน ข้อมูลผู้ จำหน่าย ข้อมูลการ รับ ข้อมูล ชำระเงิน ใบตอบรับการ สั่งซื้อ


ดาวน์โหลด ppt ความเป็นมา เศรษฐกิจในยุคปัจจุบันทำให้ค่าใช้จ่ายใน ชีวิตประจำวันนั้นสูงขึ้น เงินเดือนจาการทำงานใน อาชีพหลักจึงไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต จึงเกิด ความคิดในการทำธุรกิจร้านเช่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google