งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประ สงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนรายรับรายจ่ายเป็น 2. เพื่อให้เรียนรู้การปฎิบัติจริงสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ 3. เพื่อให้รู้จักช่วยเหลือซึ้งกันและกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประ สงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนรายรับรายจ่ายเป็น 2. เพื่อให้เรียนรู้การปฎิบัติจริงสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ 3. เพื่อให้รู้จักช่วยเหลือซึ้งกันและกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 วัตถุประ สงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนรายรับรายจ่ายเป็น 2. เพื่อให้เรียนรู้การปฎิบัติจริงสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ 3. เพื่อให้รู้จักช่วยเหลือซึ้งกันและกัน 4. มีประสบการณ์ในการทำงาน

5 การศึกษาข้อมูล โครงงาน โครงงานการทำข้าวโพดอบเนย เกิดขึ้นจากกระบวนการของสมาชิก ในกลุ่มโดยร่วมการจัดทำศึกษา ข้อมูลจากหนังสือและผู้คนส่วนใหญ่ สามารนำข้าวโพดมาแปรรูปใหม่ได้ อีกด้วย

6 สร้างโครงงานเพื่อจะได้รู้ขั้นตอน วิธีการทำ และการค้าขายและการทำรายรับ - รายจ่ายได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและการ ฝึกประสบการณ์และได้นำไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้คะ ความสำคัญของโครงงาน

7 รายรับ - รายจ่าย วันที่ 6 เดือนธันวาคม พ. ศ 2553 ว.ด.ปว.ด.ปรายจ่ายจำนวน เงิน รายรับจำนวน เงิน หมาย เหตุ 5 ธ. ค.53 เครื่องป รุง + อุปกรณ์ 570 ขาย ข้าวโพ ดได้ 380 กำไรสุทธิ เนื่องจากรายรับน้อยกว่ารายจ่าย ( ค่าอุปกรณ์ ) -190

8 รายรับ - รายจ่าย วันที่ 7 เดือนธันวาคม พ. ศ 2553 ว.ด.ปว.ด.ปรายจ่ายจำนวน เงิน รายรับจำนวน เงิน หมายเหตุ 7 ธ. ค.53 ค่าของ 370 ขาย ข้าวโพด ได้ 480 กำไร 110 บาท กำไรสุทธิ เนื่องจากรายรับน้อยกว่ารายจ่าย ( ค่าเครื่องปรุง ) -80

9 รายรับ - รายจ่าย วันที่ 11 เดือนธันวาคม พ. ศ 2553 ว.ด.ปว.ด.ปรายจ่ าย จำนวน เงิน รายรับจำนว นเงิน หมายเหตุ 11 ธ. ค.53 ค่า ของ 250 ขาย ข้าวโพด ได้ 380 กำไร 130 บาท กำไรสุทธิ 50 บาท

10 รายรับ - รายจ่าย วันที่ 12 เดือนธันวาคม พ. ศ 2553 ว.ด.ปว.ด.ปรายจ่ายจำนวน เงิน รายรับจำนวน เงิน หมาย เหตุ 12 ธ. ค.53 ค่าของ 220 ยอดยก มาขาย ได้ รวม 300 กำไร 80 กำไรสุทธิ 80 บาท

11 รายรับ - รายจ่าย วันที่ 13 เดือนธันวาคม พ. ศ 2553 ว.ด.ปว.ด.ปรายจ่ายจำนวน เงิน รายรับจำนวน เงิน หมาย เหตุ 13 ธ. ค.53 ค่าของ 250 ยอดยก มาขาย ได้รวม 390 กำไร 140 กำไรสุทธิ 140

12 รายรับ - รายจ่าย วันที่ 18 เดือนธันวาคม พ. ศ 2553 ว.ด.ปว.ด.ปรายจ่ายจำนวน เงิน รายรับจำนวน เงิน หมาย เหตุ 18 ธ. ค.53 ค่าของ 260 ยอดยก มาขาย ได้รวม 470 กำไร 210 กำไรสุทธิ 210 บาท

13 ผลคาดว่า จะได้รับ 1. มีกำไรระหว่างเรียน 2. นำไปประกอบอาชีพได้ 3. ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ 4. รู้จักการช่วยเหลือการลงทุนการร่วมมือและใจของสมาชิกในกลุ่มด้วย

14 ข้อเสนอ แนะ 1. อุปกรณ์ไม่พร้อม 2. อุปกรณ์ถูกขโมย

15 เอกสารอ่าง อิง 1. ถามผู้รู้เกี่ยวกับการขายข้าวโพดอบเนย 2. ค้นหาจาก www.google.comwww.google.com 3. ค้นหาจากหนังสือ


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประ สงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนรายรับรายจ่ายเป็น 2. เพื่อให้เรียนรู้การปฎิบัติจริงสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ 3. เพื่อให้รู้จักช่วยเหลือซึ้งกันและกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google