งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี ภารกิจกำกับดูแลและตรวจสอบ ภาษี ภารกิจกำกับดูแลและตรวจสอบ ภาษี โครงการเสริมสร้าง ประสิทธิภาพในการกำกับดูแล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี ภารกิจกำกับดูแลและตรวจสอบ ภาษี ภารกิจกำกับดูแลและตรวจสอบ ภาษี โครงการเสริมสร้าง ประสิทธิภาพในการกำกับดูแล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี ภารกิจกำกับดูแลและตรวจสอบ ภาษี ภารกิจกำกับดูแลและตรวจสอบ ภาษี โครงการเสริมสร้าง ประสิทธิภาพในการกำกับดูแล

2 ผู้บริหารสำนักงานสรรพากร พื้นที่จันทบุรี

3 ทีม I AM READY จากทีมอาสาสู่การเป็นทีม เจ้าภาพ

4 2. วัตถุประสงค์ • เพื่อให้การกำกับดูแลเป็นไปอย่างทั่วถึง รวดเร็ว • เพื่อให้สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรม • เพื่อลดการเข้าตรวจสภาพกิจการ สร้าง ทัศนคติที่ดี • เพื่อลดต้นทุนขององค์กร • เพื่อลดเวลาและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน • เพื่อให้ผู้ประกอบการเสียภาษีถูกต้องเป็น ปัจจุบัน • เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากรมากขึ้น

5 3. แนวทางและวิธีแก้ปัญหา •3.1 ลดขั้นตอนการทำงาน ( โดยใช้การ ตรวจวิเคราะห์ฯ แทนการตรวจสภาพ ) 3.1.1 การคัดเลือกรายกลุ่มเป้าหมายที่พบ ประเด็นความผิดและ 3.1.1 การคัดเลือกรายกลุ่มเป้าหมายที่พบ ประเด็นความผิดและ มีศักยภาพในการชำระภาษี มีศักยภาพในการชำระภาษี 3.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลและกำหนด ประเด็นความผิดในแบบฟอร์ม รายงานการวิเคราะห์แบบฯ และใช้ เป็นกระดาษทำการ สรุปผล รายงานการวิเคราะห์แบบฯ และใช้ เป็นกระดาษทำการ สรุปผล การตรวจฯ และรายงานผลขอ อนุมัติยุติเรื่องในฉบับเดียวกัน การตรวจฯ และรายงานผลขอ อนุมัติยุติเรื่องในฉบับเดียวกัน 3.1.3 การขออนุมัติ ตรวจ 3.1.3 การขออนุมัติ ตรวจ 3.1.4 การเตรียมตัว ออกตรวจ 3.1.4 การเตรียมตัว ออกตรวจ 3.1.5 ออกตรวจ ณ สถาน ประกอบการ 3.1.5 ออกตรวจ ณ สถาน ประกอบการ 3.1.6 การตรวจสอบ 3.1.7 จัดทำสำนวนขออนุมัติยุติ เรื่อง 3.1.7 จัดทำสำนวนขออนุมัติยุติ เรื่อง

6 แบบเดิม ( ตรวจสภาพกิจการ ) แบบ ใหม่ ( ตรวจวิเคราะห์แบบฯ ) คัดเลือกราย วิเคราะห์ข้อมูล / กำหนดประเด็น โทรศัพท์ตาม / เชิญพบ แนะนำให้ยื่นแบบฯ ปรับปรุงการชำระภาษี ตามประเด็นความผิด สรุปผลการตรวจและ ขออนุมัติยุติเรื่องด้วย แบบรายงานการวิเคราะห์ แบบแสดงรายการ ขออนุมัติ ด้วยแบบรายงานการ วิเคราะห์ แบบแสดงรายการ 89 วัน 44 วัน

7 3. แนวทางและวิธีแก้ปัญหา ( ต่อ ) •3.2 คัดเลือกรายกลุ่มเป้าหมายที่มีประเด็น ความผิดชัดแจ้ง และมีศักยภาพในการชำระ ภาษี จาก 3.2.1 ระบบคู่คิดทีมกำกับ - รายที่มียอดขายเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม มากกว่ารายได้โดยตรง - มีเงินให้กู้ยืมแต่ไม่มีดอกเบี้ยรับ - ขาดการยื่นแบบ ( ภ. ง. ด.94,90,51,50) - ประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อย ละ 25 - มีข้อมูลหัก ณ ที่จ่าย แต่ไม่ยื่นแบบฯ - กรณีอื่นๆ

8 3.2.2 ระบบกำกับดูแล - รายบุคคลธรรมดาไม่จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ยื่นรายได้เท่ากันทุกปี - ยื่นแบบแสดงรายการ ชำระภาษีลดลงจากปี ก่อน - มีข้อมูลหัก ณ ที่จ่าย แต่ไม่ยื่นแบบฯ - รายได้เกิน 1,800,000.- บาท แต่ไม่จด ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม - อื่นๆ 3.2.3 ข้อมูลอื่นๆ - ข้อมูลจากระบบภาค 5 (14 เมนู ) - ข้อมูล Supply Chain เช่นข้อมูลการซื้อ อาหารกุ้ง - ข้อมูลจากผู้จ่ายเงินได้ - ข้อมูลแจ้งเลิกกิจการ - อื่นๆ 3. แนวทางและวิธีแก้ปัญหา ( ต่อ )

9 4. วิธีดำเนินการ

10 5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 5.1 ด้านกรมสรรพากร • เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร • ผู้ประกอบการมีทัศนคติที่ดีต่อ องค์กร • มีผลจัดเก็บมากขึ้น สามารถกำกับ ดูแลได้อย่างทั่วถึง • ประหยัดค่าใช้จ่าย

11 5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 5.2 ด้านเจ้าหน้าที่ • ลดขั้นตอนการทำงาน เจ้าหน้าฯ ที่มี ความผาสุกในการทำงาน • กำกับดูแลผู้ประกอบการได้อย่างทั่วถึง และรวดเร็ว • ปรับปรุงฐานข้อมูลบนระบบกำกับดูแล ฯ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน • จัดเก็บภาษีได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรม • เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ผู้ประกอบการ กับเจ้าหน้าที่

12 5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 5.3 ด้านผู้เสียภาษี • สร้างทัศนคติที่ดี • ลดภาระภาษี • มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภาษี มากขึ้น • สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เสียภาษี

13 ภาพกิจกรรม • การอบรม PMQA

14 ภาพกิจกรรม • การประชุมสมาชิก • การประชุม สำนักงานบัญชี

15 ภาพกิจกรรม

16 e - Revenue • รูป รูป • รูป รูป ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี ภารกิจกำกับดูแลและตรวจสอบ ภาษี ภารกิจกำกับดูแลและตรวจสอบ ภาษี โครงการเสริมสร้าง ประสิทธิภาพในการกำกับดูแล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google