งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภารกิจกำกับดูแลและตรวจสอบภาษี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภารกิจกำกับดูแลและตรวจสอบภาษี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภารกิจกำกับดูแลและตรวจสอบภาษี
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำกับดูแล ภารกิจกำกับดูแลและตรวจสอบภาษี

2 ผู้บริหารสำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี

3 จากทีมอาสาสู่การเป็นทีมเจ้าภาพ
ทีม I AM READY

4 2. วัตถุประสงค์ เพื่อให้การกำกับดูแลเป็นไปอย่างทั่วถึง รวดเร็ว
เพื่อให้สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรม เพื่อลดการเข้าตรวจสภาพกิจการ สร้างทัศนคติที่ดี เพื่อลดต้นทุนขององค์กร เพื่อลดเวลาและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ประกอบการเสียภาษีถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากรมากขึ้น

5 3. แนวทางและวิธีแก้ปัญหา
3.1 ลดขั้นตอนการทำงาน (โดยใช้การตรวจวิเคราะห์ฯ แทนการตรวจสภาพ) การคัดเลือกรายกลุ่มเป้าหมายที่พบประเด็นความผิดและ มีศักยภาพในการชำระภาษี 3.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดประเด็นความผิดในแบบฟอร์ม รายงานการวิเคราะห์แบบฯ และใช้เป็นกระดาษทำการ สรุปผล การตรวจฯ และรายงานผลขออนุมัติยุติเรื่องในฉบับเดียวกัน การขออนุมัติตรวจ การเตรียมตัวออกตรวจ 3.1.5 ออกตรวจ ณ สถานประกอบการ การตรวจสอบ จัดทำสำนวนขออนุมัติยุติเรื่อง

6 แบบเดิม ( ตรวจสภาพกิจการ ) แบบใหม่ ( ตรวจวิเคราะห์แบบฯ )
แบบเดิม ( ตรวจสภาพกิจการ ) แบบใหม่ ( ตรวจวิเคราะห์แบบฯ ) 89 วัน 44 วัน

7 3. แนวทางและวิธีแก้ปัญหา (ต่อ)
3. แนวทางและวิธีแก้ปัญหา (ต่อ) 3.2 คัดเลือกรายกลุ่มเป้าหมายที่มีประเด็นความผิดชัดแจ้ง และมีศักยภาพในการชำระภาษี จาก ระบบคู่คิดทีมกำกับ - รายที่มียอดขายเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม มากกว่ารายได้โดยตรง - มีเงินให้กู้ยืมแต่ไม่มีดอกเบี้ยรับ - ขาดการยื่นแบบ (ภ.ง.ด.94,90,51,50) - ประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ 25 - มีข้อมูลหัก ณ ที่จ่าย แต่ไม่ยื่นแบบฯ - กรณีอื่นๆ

8 3. แนวทางและวิธีแก้ปัญหา (ต่อ)
ระบบกำกับดูแล - รายบุคคลธรรมดาไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ยื่นรายได้เท่ากันทุกปี - ยื่นแบบแสดงรายการ ชำระภาษีลดลงจากปีก่อน - มีข้อมูลหัก ณ ที่จ่าย แต่ไม่ยื่นแบบฯ - รายได้เกิน 1,800,000.- บาท แต่ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม - อื่นๆ ข้อมูลอื่นๆ - ข้อมูลจากระบบภาค 5 (14เมนู) - ข้อมูล Supply Chain เช่นข้อมูลการซื้ออาหารกุ้ง - ข้อมูลจากผู้จ่ายเงินได้ - ข้อมูลแจ้งเลิกกิจการ

9 4. วิธีดำเนินการ

10 5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 5.1 ด้านกรมสรรพากร เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
5.1 ด้านกรมสรรพากร เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ผู้ประกอบการมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีผลจัดเก็บมากขึ้น สามารถกำกับดูแลได้อย่างทั่วถึง ประหยัดค่าใช้จ่าย

11 5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 5.2 ด้านเจ้าหน้าที่
5.2 ด้านเจ้าหน้าที่ ลดขั้นตอนการทำงาน เจ้าหน้าฯ ที่มีความผาสุกในการทำงาน กำกับดูแลผู้ประกอบการได้อย่างทั่วถึง และรวดเร็ว ปรับปรุงฐานข้อมูลบนระบบกำกับดูแลฯ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน จัดเก็บภาษีได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรม เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ประกอบการ กับเจ้าหน้าที่

12 5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 5.3 ด้านผู้เสียภาษี สร้างทัศนคติที่ดี
5.3 ด้านผู้เสียภาษี สร้างทัศนคติที่ดี ลดภาระภาษี มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภาษีมากขึ้น สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เสียภาษี

13 ภาพกิจกรรม การอบรม PMQA

14 ภาพกิจกรรม การประชุมสมาชิก การประชุมสำนักงานบัญชี

15 ภาพกิจกรรม

16 e - Revenue ขอบคุณค่ะ รูป รูป


ดาวน์โหลด ppt ภารกิจกำกับดูแลและตรวจสอบภาษี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google