งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรการส่งเสริม โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรการส่งเสริม โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรการส่งเสริม โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

2 ปัญหาของโรงเรียน 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ำ 2. นักเรียนขาดเรียน หนีเรียนมั่วสุม

3 มาตรการแก้ปัญหา มาตรการส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ เกิดทักษะในการดำเนินชีวิต มาตรการตัวบ่งชี้ความสำเร็จชื่อโครงการ / กิจกรรม 1. ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน เพื่อเพิ่ม ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 1. ครูมีการพัฒนาตนเองในการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนเน้น การบูรณาการยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 2. นักเรียนได้เรียนรู้อย่าง หลากหลายวิธี 3. โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนเฉลี่ยสูงขึ้น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนนักเรียน 2. ซ่อมเสริมการ เรียนรู้อย่าง ต่อเนื่องเป็น ระบบ 1. คัดกรองนักเรียน เก็บข้อมูล รายบุคคลด้านการเรียนรู้ 2. สอนซ่อมสำหรับนักเรียนเรียนซ้ำ สอนเสริมนักเรียนเรียนดีทุกคน 3. ติวเข้มก่อนสอบ O-NET, NT ป.3, ป.6, ม.3 LAS ป.2, ป.5, ม.2 3. ส่งเสริมนิสัย รักการอ่าน รู้จัก คิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ 1. ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 2. จัดแหล่งเรียนรู้ภายในห้อง / โรงเรียนหลากหลาย 3. นักเรียนได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ นอกโรงเรียน 4. เด็กมีฐานะ ยากจนและ ปัญหาครอบครัว 1. นักเรียนเป็นสมาชิกชมรมต่างๆ และร่วมกิจกรรมตามความสนใจ 2. นักเรียนรู้จักหารายได้ระหว่าง เรียนอย่างเหมาะสม 1. โครงการระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน - กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน - กิจกรรมเครือข่าย ผู้ปกครองนักเรียน - กิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน ยากเสพติดในโรงเรียน

4

5

6

7

8

9

10

11


ดาวน์โหลด ppt มาตรการส่งเสริม โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google