งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการ 1. กิจกรรมประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ / ประชาสัมพันธ์โครงการ 2. กิจกรรมการอบรมครูนักรณรงค์และนักเรียนแกนนำ 3. กิจกรรมผลิตสื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้เหล้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการ 1. กิจกรรมประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ / ประชาสัมพันธ์โครงการ 2. กิจกรรมการอบรมครูนักรณรงค์และนักเรียนแกนนำ 3. กิจกรรมผลิตสื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้เหล้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 กิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการ 1. กิจกรรมประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ / ประชาสัมพันธ์โครงการ 2. กิจกรรมการอบรมครูนักรณรงค์และนักเรียนแกนนำ 3. กิจกรรมผลิตสื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้เหล้า - บุหรี่ 4. กิจกรรมพี่สอนน้อง 5. กิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียน 6. กิจกรรมการจัดทำหลักสูตรเรื่องบุหรี่เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียน 7. กิจกรรมการบำบัดนักเรียนที่ติดบุหรี่ 8. กิจกรรมห้องเรียนปลอดบุหรี่

4

5 นักเรี ยน ครู / บุคลากร ทางการ ศึกษา ผู้ปก ครอง ชุมช น การมีส่วนร่วมของ บุคลากรทุกฝ่าย

6 1. กิจกรรมสำรวจและ คัดกรอง 2. กิจกรรมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ 3. กิจกรรมการบำบัด

7 1. ครูที่ปรึกษาคัดกรอง นักเรียนที่สูบบุหรี่ 2. รวบรวมรายชื่อนักเรียน กลุ่มเสี่ยง 3. ประชุมนักเรียนกลุ่ม เสี่ยง / กรอกข้อมูล 4. ประชุมคณะทำงาน / บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ

8 1. ประชุมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและ ผู้ปกครองเพื่อชี้แจงและทำ สัญญา 2. วิทยากรให้ความรู้นักเรียนกลุ่ม เสี่ยง 3. ประชุมนักเรียนทุกระดับเพื่อ ชี้แจงและร่วมกันดูแลไม่ให้เพื่อน สูบบุหรี่ 4. จัดกิจกรรมเจาะใจวีไอพี บอกกล ยุทธ์การเลิกบุหรี่ 5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเทคนิค การเลิกบุหรี่

9 1. สัมภาษณ์ / กรอกประวัติ 2. ตรวจร่างกาย 3. ให้ยาบ้วนปาก 4. ส่งบำบัดสถานพยาบาล 5. กิจกรรม MATRIX

10 ครั้งที่ 1 สัญญาใจ ครั้งที่ 2 รู้จัก ตัวกระตุ้น ครั้งที่ 3 วิทยายุทธ์ ในการเลิกบุหรี่ ครั้งที่ 4 ปัญหาการ เรียนของฉัน ครั้งที่ 5 การใช้เวลา ว่าง ครั้งที่ 6 แห่งความ เป็นเพื่อน ครั้งที่ 7 เป้าหมาย ชีวิต


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการ 1. กิจกรรมประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ / ประชาสัมพันธ์โครงการ 2. กิจกรรมการอบรมครูนักรณรงค์และนักเรียนแกนนำ 3. กิจกรรมผลิตสื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้เหล้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google