งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS)
รางวัลที่เสนอขอ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นายสุชาติ คำพร ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

2 คุณสมบัติเบื้องต้น(OBEC AWARDS)
เกณฑ์การประเมิน 1.คุณสมบัติเบื้องต้นเชิงประจักษ์

3 คุณสมบัติเบื้องต้น(OBEC AWARDS)
เกณฑ์การประเมิน 2.การครองตน (มีคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์)

4 คุณสมบัติเบื้องต้น(OBEC AWARDS)
เกณฑ์การประเมิน 3.การครองคน

5 คุณสมบัติเบื้องต้น(OBEC AWARDS)
เกณฑ์การประเมิน 4.การครองงาน

6 คุณสมบัติเบื้องต้น(OBEC AWARDS)
เกณฑ์การประเมิน 5.มีผลงานที่เกิดจากพัฒนาคุณภาพการศึกษา

7 คุณสมบัติเบื้องต้น(OBEC AWARDS)
เกณฑ์การประเมิน 6.ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เป็นที่ยอมรับในวิชาชีพและสังคม

8 คุณสมบัติเบื้องต้น(OBEC AWARDS)
เกณฑ์การประเมิน 6.ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เป็นที่ยอมรับในวิชาชีพและสังคม

9 การประเมินด้านวิชาการยอดเยี่ยม (OBEC AWARDS)
การประเมินตัวชี้วัดเฉพาะ 1. ผลที่เกิดกับผู้เรียนป.6, ม.3, ม.6 (O–NET) ป.3 ( NT ) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคอมพิวเตอร์ ในสาระการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี พ.ศ ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน ในปี พ.ศ ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน สรุปผลว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้เพิ่มสูงขึ้น 33.22

10 การประเมินด้านวิชาการยอดเยี่ยม (OBEC AWARDS)
การประเมินตัวชี้วัดร่วม 1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 2.1 ด้าน/ คุณลักษณะอันพึงประสงค์

11 การประเมินด้านวิชาการยอดเยี่ยม (OBEC AWARDS)
การประเมินตัวชี้วัดร่วม 1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 2.2 ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการ/ปฏิบัติงาน

12 การประเมินด้านวิชาการยอดเยี่ยม (OBEC AWARDS)
การประเมินตัวชี้วัดร่วม 1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 2.3 การเผยแพร่ผลงานนักเรียน

13 การประเมินด้านวิชาการยอดเยี่ยม (OBEC AWARDS)
การประเมินตัวชี้วัดร่วม องค์ประกอบที่ 2 ผลการพัฒนาตนเอง 1. เป็นแบบอย่างและเป็นที่ยอมรับจากบุคคลอื่น ๆ

14 การประเมินด้านวิชาการยอดเยี่ยม (OBEC AWARDS)
ตัวชี้วัด 2 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 1.พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

15 การประเมินด้านวิชาการยอดเยี่ยม (OBEC AWARDS)
องค์ประกอบที่ 3 การดำเนินงาน / ผลงานที่เป็นเลิศ 1. การนำองค์ความรู้จากการได้รับการพัฒนา หรือการพัฒนาตนเองไปใช้ประโยชน์

16 การประเมินด้านวิชาการยอดเยี่ยม (OBEC AWARDS)
องค์ประกอบที่ 3 การดำเนินงาน / ผลงานที่เป็นเลิศ 2.การแก้ปัญหา /การพัฒนาผู้เรียน

17

18

19 5. ออกสู่สายตา 4.ร่วมกันชื่นชม 3. ออกแบบสร้างสรรค์ 2.ทำไปเป็นแบบ 1.กระตุ้นความสนใจ

20 สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google