งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS) รางวัลที่เสนอขอ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี นายสุชาติ คำพร ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS) รางวัลที่เสนอขอ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี นายสุชาติ คำพร ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS) รางวัลที่เสนอขอ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี นายสุชาติ คำพร ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2

2 เกณฑ์การ ประเมิน 1. คุณสมบัติเบื้องต้นเชิงประจักษ์

3 เกณฑ์การ ประเมิน 2. การครองตน ( มีคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ )

4 เกณฑ์การ ประเมิน 3. การครองคน

5 เกณฑ์การ ประเมิน 4. การครองงาน

6 เกณฑ์การ ประเมิน 5. มีผลงานที่เกิดจากพัฒนาคุณภาพการศึกษา

7 เกณฑ์การ ประเมิน 6. ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ จากหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน เป็นที่ยอมรับในวิชาชีพและสังคม

8 เกณฑ์การ ประเมิน 6. ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ จากหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน เป็นที่ยอมรับในวิชาชีพและสังคม

9 การประเมินตัวชี้วัด เฉพาะ 1. ผลที่เกิดกับผู้เรียนป.6, ม.3, ม.6 (O–NET) ป.3 ( NT ) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี วิชาคอมพิวเตอร์ ในสาระการ เรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี พ. ศ. 2553 ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 17.78 ในปี พ. ศ. 2554 ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 50.00 สรุปผลว่า นักเรียนมีผลการเรียนรู้เพิ่มสูงขึ้น 33.22

10 การประเมินตัวชี้วัด ร่วม 1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 2.1 ด้าน / คุณลักษณะอันพึงประสงค์

11 การประเมินตัวชี้วัด ร่วม 1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 2.2 ผลงาน / ชิ้นงาน / ภาระงาน / ผลการ / ปฏิบัติงาน

12 การประเมินตัวชี้วัด ร่วม 1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 2.3 การเผยแพร่ผลงานนักเรียน

13 การประเมินตัวชี้วัด ร่วม องค์ประกอบที่ 2 ผลการพัฒนาตนเอง 1. เป็นแบบอย่างและเป็นที่ยอมรับจากบุคคลอื่น ๆ

14 ตัวชี้วัด 2 พัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง 1. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

15 องค์ประกอบที่ 3 การดำเนินงาน / ผลงานที่เป็นเลิศ 1. การนำองค์ความรู้จากการได้รับการพัฒนา หรือการ พัฒนาตนเองไปใช้ประโยชน์

16 องค์ประกอบที่ 3 การดำเนินงาน / ผลงานที่เป็นเลิศ 2. การแก้ปัญหา / การพัฒนาผู้เรียน

17

18

19 1. กระตุ้นความ สนใจ 2. ทำไปเป็น แบบ 3. ออกแบบ สร้างสรรค์ 4. ร่วมกันชื่น ชม 5. ออกสู่ สายตา

20


ดาวน์โหลด ppt รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS) รางวัลที่เสนอขอ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี นายสุชาติ คำพร ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google