งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการจัดโครงการ ลดอัตราการออก กลางคัน ของนักศึกษาปริญญา ตรี (Drop out) โดย นายชนัญญู เผือกพรหม ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการจัดโครงการ ลดอัตราการออก กลางคัน ของนักศึกษาปริญญา ตรี (Drop out) โดย นายชนัญญู เผือกพรหม ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการจัดโครงการ ลดอัตราการออก กลางคัน ของนักศึกษาปริญญา ตรี (Drop out) โดย นายชนัญญู เผือกพรหม ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช

2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมนักศึกษาใหม่เรียน ร่วมกันเป็นกลุ่ม มี เครือข่ายช่วยเหลือดูแลด้านการ เรียน และด้านอื่นๆ ( เน้นปีที่ 1) 2. เพื่อให้นักศึกษาเรียนอย่างมี ความสุข สอบผ่านและ สำเร็จการศึกษา 3. เพื่อลดปัญหาการลาออกกลางคัน ของนักศึกษา

3 นโยบายมหาวิทยาลัย - สนับสนุนกิจกรรมที่เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและ ลดการออกกลางคันของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โครงการ / ตัวชี้วัด / กิจกรรม ระดับศูนย์ฯ - โครงการลดอัตราการออกกลางคันของนักศึกษา ปริญญาตรี ระดับชมรมนักศึกษาและศูนย์ฯ - ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ( กิจกรรมนักศึกษา สัมพันธ์ ) - โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง เรียน มสธ. อย่างไรให้สำเร็จและสร้างเครือข่าย นักศึกษา - กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง ( ติวเข้ม เนื้อหาชุดวิชา ) - เครือข่ายช่วยเหลือดูแลนักศึกษา

4 ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ - จำนวนกิจกรรมที่จัดได้ 26 ครั้ง / 1,000 คน เชิงคุณภาพ - ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา ( ร้อยละ 80) - ร้อยละของนักศึกษาที่ลงทะเบียนต่อในภาค ถัดไป ( ร้อยละ 80)

5 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ( กิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์ ) กำหนดการ - วันอาทิตย์ ที่ 21 กันยายน 2557 แนวทาง - เน้นสร้างเครือข่ายอย่างเป็นระบบ - ใช้สมุดพกเป็นสื่อสำคัญ - ใช้กิจกรรมเกมส์ เพลง - แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา มีบัณฑิตอาสา - ชมรมนักศึกษาเป็นที่ปรึกษา - รณรงค์เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ / รณรงค์ เป็นสมาชิก

6 แนวทาง …. - ความร่วมมือระดับ ไตรภาคี ทวิภาคี หรือจัดเดี่ยว - เป้าหมายหลักคือ นักศึกษาใหม่ - ภาคปลาย จัด 1 วัน ( ใช้ โรงเรียน ) ภาคต้น จัด 2 วัน ( แหล่ง ท่องเที่ยว ) - เน้นหลักประหยัด เหมาะสม โครงการสัมมนาวิชาการ เรียน มสธ. อย่างไรให้ประสบความสำเร็จและสร้างเครือข่ายนักศึกษา แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วิชาการ - การพัฒนาทักษะการเรียน - การวางแผนการเรียน - การเตรียมตัวสอบ สร้างเครือข่ายบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ ประสบการณ์ การเรียน มสธ. จากบัณฑิต รู้จักมหาวิทยาลัย

7 แผนการจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เรียน มสธ. อย่างไรให้สำเร็จและสร้าง เครือข่ายนักศึกษา ( นักศึกษาใหม่ ภาคปลาย / 2556) ที่ชมรมนักศึกษาวันที่จัด 1. ชุมพร 19 ม. ค. 57 2. สุราษฎร์ธานี 19 ม. ค. 57 3. กระบี่ 25 ม. ค. 57 4. ภูเก็ต 26 ม. ค. 57

8 กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง ( ติวเข้มเนื้อหาชุดวิชา ) แนวทาง - เน้นชุดวิชาพื้นฐาน - เชิญบัณฑิตอาสาเป็นวิทยากร - จัด 1 วัน ใช้ศูนย์บริการการศึกษา มสธ. ประจำจังหวัด เป็นสถานที่จัด เป้าหมายชุดวิชาทบทวนเนื้อหา - ไทยศึกษา - วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต - กลุ่มชุดวิชาทางกฎหมาย ( นิติศาสตร์ ) - ชุดวิชาทางสถิติ คำนวณ ภาษาอังกฤษ - ชุดวิชาอื่น ( ตามความต้องการของกลุ่มนักศึกษา ) กำหนดการ - เดือนธันวาคม, มกราคม

9 แผนกิจกรรมโครงการเพื่อนช่วย เพื่อนพี่ช่วยน้อง ภาคเรียนที่ 2 / 2556 ที่ชมรมนักศึกษาวันที่จัด 1. ชุมพร 20 เมษายน 2557 2. สุราษฎร์ธานี 3. ระนอง 4. กระบี่ 5. ภูเก็ต 6. นครศรีธรรมราช


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการจัดโครงการ ลดอัตราการออก กลางคัน ของนักศึกษาปริญญา ตรี (Drop out) โดย นายชนัญญู เผือกพรหม ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google