งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลดอัตราการออกกลางคัน ของนักศึกษาปริญญาตรี (Drop out)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลดอัตราการออกกลางคัน ของนักศึกษาปริญญาตรี (Drop out)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลดอัตราการออกกลางคัน ของนักศึกษาปริญญาตรี (Drop out)
แนวทางการจัดโครงการ ลดอัตราการออกกลางคัน ของนักศึกษาปริญญาตรี (Drop out) โดย นายชนัญญู เผือกพรหม ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช

2 1. เพื่อส่งเสริมนักศึกษาใหม่เรียนร่วมกันเป็นกลุ่ม มี
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมนักศึกษาใหม่เรียนร่วมกันเป็นกลุ่ม มี เครือข่ายช่วยเหลือดูแลด้านการเรียน และด้านอื่นๆ (เน้นปีที่ 1) 2. เพื่อให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุข สอบผ่านและ สำเร็จการศึกษา 3. เพื่อลดปัญหาการลาออกกลางคันของนักศึกษา

3 โครงการ / ตัวชี้วัด / กิจกรรม
นโยบายมหาวิทยาลัย - สนับสนุนกิจกรรมที่เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและลดการออกกลางคันของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โครงการ / ตัวชี้วัด / กิจกรรม ระดับศูนย์ฯ - โครงการลดอัตราการออกกลางคันของนักศึกษาปริญญาตรี ระดับชมรมนักศึกษาและศูนย์ฯ - ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (กิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์) - โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง เรียน มสธ. อย่างไรให้สำเร็จและสร้างเครือข่าย นักศึกษา - กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง (ติวเข้มเนื้อหาชุดวิชา) - เครือข่ายช่วยเหลือดูแลนักศึกษา

4 ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ - จำนวนกิจกรรมที่จัดได้ 26 ครั้ง / 1,000 คน
- จำนวนกิจกรรมที่จัดได้ 26 ครั้ง / 1,000 คน เชิงคุณภาพ - ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา (ร้อยละ 80) - ร้อยละของนักศึกษาที่ลงทะเบียนต่อในภาคถัดไป (ร้อยละ 80)

5 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (กิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์)
กำหนดการ - วันอาทิตย์ ที่ 21 กันยายน 2557 แนวทาง - เน้นสร้างเครือข่ายอย่างเป็นระบบ - ใช้สมุดพกเป็นสื่อสำคัญ - ใช้กิจกรรมเกมส์ เพลง - แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา มีบัณฑิตอาสา - ชมรมนักศึกษาเป็นที่ปรึกษา - รณรงค์เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ / รณรงค์เป็นสมาชิก

6 โครงการสัมมนาวิชาการ
เรียน มสธ.อย่างไรให้ประสบความสำเร็จและสร้างเครือข่ายนักศึกษา วิชาการ - การพัฒนาทักษะการเรียน - การวางแผนการเรียน - การเตรียมตัวสอบ แนวทาง …. - ความร่วมมือระดับไตรภาคี ทวิภาคี หรือจัดเดี่ยว - เป้าหมายหลักคือนักศึกษาใหม่ - ภาคปลาย จัด 1 วัน (ใช้โรงเรียน) ภาคต้น จัด 2 วัน (แหล่งท่องเที่ยว) - เน้นหลักประหยัด เหมาะสม แหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ สร้างเครือข่าย บำเพ็ญประโยชน์ สาธารณะ รู้จักมหาวิทยาลัย ประสบการณ์ การเรียน มสธ. จากบัณฑิต

7 แผนการจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง เรียน มสธ. อย่างไรให้สำเร็จและสร้างเครือข่ายนักศึกษา (นักศึกษาใหม่ ภาคปลาย / 2556) ที่ ชมรมนักศึกษา วันที่จัด 1. ชุมพร 19 ม.ค. 57 2. สุราษฎร์ธานี 3. กระบี่ 25 ม.ค. 57 4. ภูเก็ต 26 ม.ค. 57

8 กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง (ติวเข้มเนื้อหาชุดวิชา)
กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง (ติวเข้มเนื้อหาชุดวิชา) แนวทาง - เน้นชุดวิชาพื้นฐาน - เชิญบัณฑิตอาสาเป็นวิทยากร - จัด 1 วัน ใช้ศูนย์บริการการศึกษา มสธ. ประจำจังหวัดเป็นสถานที่จัด เป้าหมายชุดวิชาทบทวนเนื้อหา - ไทยศึกษา - วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต - กลุ่มชุดวิชาทางกฎหมาย (นิติศาสตร์) - ชุดวิชาทางสถิติ คำนวณ ภาษาอังกฤษ - ชุดวิชาอื่น ( ตามความต้องการของกลุ่มนักศึกษา ) กำหนดการ - เดือนธันวาคม, มกราคม

9 แผนกิจกรรมโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้อง ภาคเรียนที่ 2 / 2556
ชมรมนักศึกษา วันที่จัด 1. ชุมพร 20 เมษายน 2557 2. สุราษฎร์ธานี 3. ระนอง 4. กระบี่ 5. ภูเก็ต 6. นครศรีธรรมราช


ดาวน์โหลด ppt ลดอัตราการออกกลางคัน ของนักศึกษาปริญญาตรี (Drop out)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google