งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“สร้างห้องสมุดเพื่อน้อง”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“สร้างห้องสมุดเพื่อน้อง”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “สร้างห้องสมุดเพื่อน้อง”

2 ? หลักการและเหตุผล ? ?

3 ห้องสมุดเป็นช่องทางสำคัญในการปลูกฝังให้เด็กรักการอ่าน ซึ่งโรงเรียนตามชนบทหรือถิ่นทุรกันดารยังขาดแคลนห้องสมุด หลักการและเหตุผล จึงได้จัดทำโครงการขึ้น เพื่อให้เด็กเรียนและบุคลากรของโรงเรียน รวมถึงคนในชุมชนมีแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้

4 ! วัตถุประสงค์

5 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้เพื่อการศึกษาให้นักเรียนที่ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน

6 เป้าหมาย

7 ด้านปริมาณ โรงเรียนด่านช้างวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ยังขาดแคลนแหล่งเรียนรู้

8 เด็กนักเรียนและเยาวชนมีแหล่งการเรียนรู้เพื่อการศึกษา
ด้านคุณภาพ เด็กนักเรียนและเยาวชนมีแหล่งการเรียนรู้เพื่อการศึกษา

9 วิธีดำเนินการ

10 วางแผนเพื่อเตรียมดำเนินการโครงการ

11 เขียนโครงการและเสนอของบประมาณ

12 จัดประชุมกลุ่ม

13 สำรวจสถานที่ในการสร้างห้องสมุด

14 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

15 จัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ์

16 ขอรับบริจาคหนังสือ

17 ขอความร่วมมือกับคนในชุมชน

18 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม พ.ศ

19 งบประมาณ

20

21 ผลที่คาดว่าจะได้รับ เยาวชนของชาติได้มีแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดเพื่อการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก ให้เติบโตขึ้นมีนิสัยรักการอ่าน และมีความคิดสร้างสรรค์

22 ภาพกิจกรรม

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 “สร้างห้องสมุดเพื่อน้อง”


ดาวน์โหลด ppt “สร้างห้องสมุดเพื่อน้อง”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google