งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ สร้างห้องสมุด เพื่อน้อง ”. หลักการและ เหตุผล จึงได้จัดทำโครงการขึ้น เพื่อให้เด็กเรียนและบุคลากรของ โรงเรียน รวมถึงคนในชุมชนมี แหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ สร้างห้องสมุด เพื่อน้อง ”. หลักการและ เหตุผล จึงได้จัดทำโครงการขึ้น เพื่อให้เด็กเรียนและบุคลากรของ โรงเรียน รวมถึงคนในชุมชนมี แหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ สร้างห้องสมุด เพื่อน้อง ”

2 หลักการและ เหตุผล

3 จึงได้จัดทำโครงการขึ้น เพื่อให้เด็กเรียนและบุคลากรของ โรงเรียน รวมถึงคนในชุมชนมี แหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ห้องสมุดเป็นช่องทางสำคัญ ในการปลูกฝังให้เด็กรักการอ่าน ซึ่งโรงเรียนตามชนบทหรือถิ่น ทุรกันดารยังขาดแคลนห้องสมุด

4 วัตถุประ สงค์

5 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี นิสัยรักการอ่าน

6 เป้าหม าย

7 ด้าน ปริมาณ โรงเรียนด่านช้างวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ยัง ขาดแคลนแหล่งเรียนรู้

8 ด้าน คุณภาพ เด็กนักเรียนและ เยาวชนมีแหล่งการ เรียนรู้เพื่อการศึกษา

9 วิธีดำเนิน การ

10 วางแผนเพื่อ เตรียมดำเนินการ โครงการ

11 เขียนโครงการ และเสนอขอ งบประมาณ

12 จัดประชุมกลุ่ม

13 สำรวจสถานที่ใน การสร้าง ห้องสมุด

14 ประสานงานกับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในพื้นที่

15 จัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ์

16 ขอรับบริจาค หนังสือ

17 ขอความร่วมมือ กับคนในชุมชน

18 ระยะเวลา ดำเนินงาน 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม พ. ศ. 2557

19 งบประม าณ

20

21 ผลที่คาดว่า จะได้รับ เยาวชนของชาติได้มีแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดเพื่อการเสริมสร้าง พัฒนาการของเด็ก ให้เติบโตขึ้นมี นิสัยรักการอ่าน และมีความคิด สร้างสรรค์

22 ภาพ กิจกรรม

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 “ สร้างห้องสมุด เพื่อน้อง ”


ดาวน์โหลด ppt “ สร้างห้องสมุด เพื่อน้อง ”. หลักการและ เหตุผล จึงได้จัดทำโครงการขึ้น เพื่อให้เด็กเรียนและบุคลากรของ โรงเรียน รวมถึงคนในชุมชนมี แหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google