งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบฐานข้อมูล ของสพฐ. ปี 2557. ระบบฐานข้อมูล ของ สพฐ. Data Management Center (DMC) B_OBEC ฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง M_OBEC ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ EFA EMIS ฐานข้อมูลครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบฐานข้อมูล ของสพฐ. ปี 2557. ระบบฐานข้อมูล ของ สพฐ. Data Management Center (DMC) B_OBEC ฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง M_OBEC ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ EFA EMIS ฐานข้อมูลครู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบฐานข้อมูล ของสพฐ. ปี 2557

2 ระบบฐานข้อมูล ของ สพฐ. Data Management Center (DMC) B_OBEC ฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง M_OBEC ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ EFA EMIS ฐานข้อมูลครู - บุคลากรรายบุคคล

3 DMC EMIS B_OBEC Data Warehouse GIS School Mapping ฐานข้อมูลผู้จบ กศ. ตัวชี้วัด EFA ตัวชี้วัด กพร. จัดสรร งบประมาณ EFA ครู - บุคลากร M_OBEC สิ่งก่อสร้าง น. ร. รายบุคคล

4 DMC การจัดเก็บ ข้อมูลพื้นฐาน 1) 10 มิ. ย.2557 2) 10 พ. ย.2557 3) สิ้นปีการศึกษา การตรวจสอบยืนยันข้อมูล

5

6 การจัดทำข้อมูลทุกเขต ยังคงใช้โปรแกรม DMC เมื่อบันทึกข้อมูลใน DMC จะส่งไปยัง EMIS, ฐานข้อมูล ผู้จบ, Data warehouse, obecxx เพื่อ ประมวลผลไปจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัว, เงินปัจจัยพื้นฐาน, เด็กพักนอน, ร. ร. ใน โครงการพระราชดำริ, ร. ร. พื้นที่สูงและชาย ขอบ, โครงการอาหารกลางวัน เด็กทุพ โภชนาการ, ตัวชี้วัด กพร.( เด็กออก กลางคัน, การจบการศึกษาของเด็กก่อน ประถม, ประถม, ม. ต้น, ม. ปลาย, อัตราการ เข้าเรียน ฯลฯ )

7 DMC ร. ร. ที่มีชื่อในฐานจะต้องมีที่อยู่ หมู่บ้าน, ตำบล, ตำแหน่งที่ตั้งของโรงเรียนและ ชื่อภาษาอังกฤษ ทุกโรงเรียน สามารถ แยกในเขต, นอกเขต กรณีที่ยากจน ให้ ใส่รายได้ผู้ปกครองด้วย ตรวจสอบข้อมูล ร. ร. ให้เป็นปัจจุบัน ข้อมูลทั่วไป ร. ร. ที่ไม่มีไฟฟ้า, ไม่มี internet, ไม่มีน. ร. ภายในเขต

8 การใช้ประโยชน์ นำข้อมูลคุณภาพ O-net, Nt เสนอ ข้อมูลผ่านระบบ Gis เทียบข้อมูล ๑๐ ปีเป็นรายโรง, อำเภอ, เขต, ภาค, ประเทศ ส่งข้อมูลตัวชี้วัดด้านการศึกษา EFA ให้ ศธ., สกศ. คำนวณทุพโภชนาการของ นักเรียนให้ทาง สกก. ส่งข้อมูลตัวชี้วัดให้ทาง กพร. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน School Mapping

9 การใช้ประโยชน์ การ จัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนรายหัว เงินปัจจัยพื้นฐาน โครงการอาหารกลางวัน พื้นที่ราบสูง, ชายแดน, พัก นอน โครงการพระราชดำริ

10 ตัวชี้วัด กพร. ปีงบประมาณ 2557 ข้อมูลปลายปีการศึกษา 2556 ส่ง ภายในวันที่ 30 เม. ย.2557 อัตราการซ้ำชั้นระดับก่อนประถม, ประถม, ม. ต้น, ม. ปลาย อัตราการออกกลางคันระดับก่อน ประถม, ประถม, ม. ต้น, ม. ปลาย อัตราการจบการศึกษาระดับก่อน ประถม, ป.6, ม.3, ม.6

11 สวัสดี ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ระบบฐานข้อมูล ของสพฐ. ปี 2557. ระบบฐานข้อมูล ของ สพฐ. Data Management Center (DMC) B_OBEC ฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง M_OBEC ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ EFA EMIS ฐานข้อมูลครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google