งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรอบรม หลักการบริหารคนแบบรอบทิศทาง Managing People To All Direction บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรอบรม หลักการบริหารคนแบบรอบทิศทาง Managing People To All Direction บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หลักสูตรอบรม หลักการบริหารคนแบบรอบทิศทาง Managing People To All Direction บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย

3 www.star-is-born.com สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ มาตรฐานสากล

4

5 แน่นอนว่าทักษะในการเป็นผู้จัดการ หรือ หัวหน้างานที่สำคัญที่สุดคือ “ การบริหารคน ” เดิมที ในการให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารคนนั้น เรา มักแต่คิดถึงเรื่องการบริหารลูกน้องหรือทีมงานเรา เป็นสำคัญ แต่แท้จริงแล้ว ในฐานะที่เราเป็น ผู้บริหารระดับต้นหรือระดับกลางในองค์กร เรา จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคน ในทุกๆระดับของ องค์กร ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานเราหรือผู้บริหารใน ระดับที่สูงกว่า ที่เราจะต้องรู้จักการวางตัวการ ทำงานให้ได้ตามนโยบาย อีกส่วนที่สำคัญอย่างยิ่ง ก็คือ เพื่อนร่วมงาน ผู้บริหารในระดับเดียวกันที่เรา จะต้องเรียนรู้ว่าจะทำงานประสานงานกับเขา อย่างไร เพื่อจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่งานของเรา ให้ได้มากที่สุด ซึ่งหลักสูตรนี้จะได้ตอบครอบคลุม ในการบริหารคนในทุกๆทิศทางดังกล่าวซึ่งจะทำให้ ผู้เข้าฝึกอบรมได้เพิ่มพูนทักษะในการ บริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริหารคน

6

7 วัตถุประสงค์ 1. ทำความเข้าใจในหลักคิดของการบริหารคน สมัยใหม่ 2. เรียนรู้หลักการบริหารคนในมิติต่างๆ ใน องค์กร ทั้งกับผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารในระดับที่ สูงกว่าเพื่อนร่วมงาน และผู้บริหารในระดับเดียวกัน 3. เข้าใจถึงขั้นตอน จิตวิทยาการทำงาน การ ประสานงานกับคนในองค์กรที่มีความแตกต่างกัน 4. เรียนรู้เทคนิคในการบริหารคน อาทิ เทคนิค การบริหารทีม การบริหารความขัดแย้ง การสร้าง แรงจูงใจในการทำงาน เป็นต้น 5. แนวทางการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ การสร้าง ความไว้วางใจ การสร้างอิทธิพลต่อคนอื่นๆ และ การสื่อสารระหว่างบุคคล

8

9 หลักสูตรนี้เหมาะกับ หัวหน้างาน, ผู้บริหาร, กรรมการหรือเจ้าของ องค์กร หรือผู้ที่สนใจ

10

11 Course Outline O หลักการบริหารคนในยุคปัจจุบันที่ผู้บริหาร จะต้องคำนึงถึง O หลักการบริหารคนแบบรอบทิศทาง O หลักการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา - การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน - เทคนิคการบริหารความขัดแย้ง - การถ่ายทอดวิสัยทัศน์และเป้าหมายใน การทำงาน - การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิผล O หลักการบริหารผู้บริหารระดับที่สูงกว่าเรา - การสร้างความไว้วางใจจากบุคคล ระดับบน - ปฏิสัมพันธ์กับผู้บริหารระดับสูงที่ควรจะ เป็น O หลักการบริหารเพื่อนร่วมงานและผู้บริหารระดับ เดียวกัน - เทคนิคการสื่อสารและการประสานงาน - แนวทางการสร้างอิทธิพลกับบุคคลระดับ เดียวกัน O การสร้างภาวะผู้นำแบบรอบทิศทาง

12 Agenda 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 09.00 - 10.30 น.O หลักการบริหารคนในยุคปัจจุบันที่ผู้บริหารจะต้อง คำนึงถึง O หลักการบริหารคนแบบรอบทิศทาง O หลักการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา - การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน - เทคนิคการบริหารความขัดแย้ง - การถ่ายทอดวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการทำงาน - การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิผล 10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 10.45 - 12.00 น.O หลักการบริหารผู้บริหารระดับที่สูงกว่าเรา - การสร้างความไว้วางใจจากบุคคลระดับบน - ปฏิสัมพันธ์กับผู้บริหารระดับสูงที่ควรจะเป็น 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 - 14.30 น.O หลักการบริหารเพื่อนร่วมงานและผู้บริหารระดับ เดียวกัน - เทคนิคการสื่อสารและการประสานงาน - แนวทางการสร้างอิทธิพลกับบุคคลระดับเดียวกัน 14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 14.45 - 16.00 น.O การสร้างภาวะผู้นำแบบรอบทิศทาง

13 รูปแบบการอบรม บรรยายพร้อมทำ Workshop ลงทะเบียน 8.30 น. อบรมเวลา 9.00-16.00 น. สถานที่.......................................................... *** ค่าธรรมเนียม 5,800 บาท ( ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม )***

14 สนใจสมัคร กรอกรายละเอียด ส่ง FAX ใบตอบรับกลับมาที่ โทรสาร................................. หรือสมัครผ่านทาง Website ชื่อบริษัท / องค์กร.............................................................. สำนักงาน ใหญ่ สาขา................................................ ประเภทธุรกิจ.................................................................. ที่อยู่..................................................................................................................................................................................................................................................... เลขประจำตัวผู้เสียภาษี................................................... ชื่อผู้ ประสานงาน....................................................... ตำแหน่ง.................................................................... ฝ่าย.................................................................................. โทรศัพท์................................................................... มือถือ............................................................................... โทรสาร....................................................................E-mail :........................................................................... 1.......................................................................... ตำแหน่ง / ฝ่าย......................................................................... E - Mail............................................................................................................................................................ 2.......................................................................... ตำแหน่ง / ฝ่าย......................................................................... E - Mail............................................................................................................................................................ 3.......................................................................... ตำแหน่ง / ฝ่าย......................................................................... E - Mail............................................................................................................................................................ 4.......................................................................... ตำแหน่ง / ฝ่าย......................................................................... E - Mail............................................................................................................................................................ *** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 ของค่าธรรมเนียมการอบรม ***


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรอบรม หลักการบริหารคนแบบรอบทิศทาง Managing People To All Direction บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google