งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย
หลักสูตรอบรม หลักการบริหารคนแบบรอบทิศทาง Managing People To All Direction บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย

2 สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ มาตรฐานสากล
สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ มาตรฐานสากล

3

4 แน่นอนว่าทักษะในการเป็นผู้จัดการ หรือหัวหน้างานที่สำคัญที่สุดคือ “การ บริหารคน” เดิมทีในการให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารคนนั้น เรามักแต่คิดถึง เรื่องการบริหารลูกน้องหรือทีมงานเราเป็นสำคัญ แต่แท้จริงแล้ว ในฐานะที่เราเป็น ผู้บริหารระดับต้นหรือระดับกลางในองค์กร  เราจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคน   ในทุกๆ ระดับขององค์กร  ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานเราหรือผู้บริหารในระดับที่สูงกว่า ที่เรา จะต้องรู้จักการวางตัวการทำงานให้ได้ตามนโยบาย  อีกส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือ เพื่อนร่วมงาน  ผู้บริหารในระดับเดียวกันที่เราจะต้องเรียนรู้ว่าจะทำงานประสานงาน กับเขาอย่างไร เพื่อจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่งานของเราให้ได้มากที่สุด  ซึ่งหลักสูตร นี้จะได้ตอบครอบคลุมในการบริหารคนในทุกๆทิศทางดังกล่าวซึ่งจะทำให้ผู้เข้า ฝึกอบรมได้เพิ่มพูนทักษะในการบริหาร  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริหารคน

5

6 วัตถุประสงค์ 1. ทำความเข้าใจในหลักคิดของการบริหารคนสมัยใหม่ 2
วัตถุประสงค์ 1. ทำความเข้าใจในหลักคิดของการบริหารคนสมัยใหม่ 2. เรียนรู้หลักการบริหารคนในมิติต่างๆ ในองค์กร ทั้งกับผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารในระดับที่สูงกว่าเพื่อนร่วมงาน และผู้บริหารในระดับเดียวกัน 3. เข้าใจถึงขั้นตอน จิตวิทยาการทำงาน การประสานงานกับคนในองค์กรที่มี ความแตกต่างกัน 4. เรียนรู้เทคนิคในการบริหารคน อาทิ เทคนิคการบริหารทีม การบริหาร ความขัดแย้ง การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน เป็นต้น 5. แนวทางการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ การสร้างความไว้วางใจ การสร้างอิทธิพล ต่อคนอื่นๆ และการสื่อสารระหว่างบุคคล

7

8 หลักสูตรนี้เหมาะกับ หัวหน้างาน,ผู้บริหาร,กรรมการหรือเจ้าขององค์กร หรือผู้ที่สนใจ

9

10 Course Outline O หลักการบริหารคนในยุคปัจจุบันที่ผู้บริหารจะต้องคำนึงถึง O หลักการบริหารคนแบบรอบทิศทาง O หลักการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา - การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน - เทคนิคการบริหารความขัดแย้ง - การถ่ายทอดวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการทำงาน - การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิผล O หลักการบริหารผู้บริหารระดับที่สูงกว่าเรา - การสร้างความไว้วางใจจากบุคคลระดับบน - ปฏิสัมพันธ์กับผู้บริหารระดับสูงที่ควรจะเป็น O หลักการบริหารเพื่อนร่วมงานและผู้บริหารระดับเดียวกัน - เทคนิคการสื่อสารและการประสานงาน - แนวทางการสร้างอิทธิพลกับบุคคลระดับเดียวกัน O การสร้างภาวะผู้นำแบบรอบทิศทาง

11 พักรับประทานอาหารว่าง พักรับประทานอาหารกลางวัน
Agenda  น. ลงทะเบียน  น. O หลักการบริหารคนในยุคปัจจุบันที่ผู้บริหารจะต้องคำนึงถึง O หลักการบริหารคนแบบรอบทิศทาง O หลักการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา     - การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน     - เทคนิคการบริหารความขัดแย้ง     - การถ่ายทอดวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการทำงาน     - การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิผล  น. พักรับประทานอาหารว่าง  น. O หลักการบริหารผู้บริหารระดับที่สูงกว่าเรา     - การสร้างความไว้วางใจจากบุคคลระดับบน     - ปฏิสัมพันธ์กับผู้บริหารระดับสูงที่ควรจะเป็น  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  น. O หลักการบริหารเพื่อนร่วมงานและผู้บริหารระดับเดียวกัน    - เทคนิคการสื่อสารและการประสานงาน    - แนวทางการสร้างอิทธิพลกับบุคคลระดับเดียวกัน  น.  น. O การสร้างภาวะผู้นำแบบรอบทิศทาง

12 บรรยายพร้อมทำ Workshop ลงทะเบียน 8.30 น. อบรมเวลา 9.00-16.00 น.
รูปแบบการอบรม บรรยายพร้อมทำ Workshop  ลงทะเบียน 8.30 น. อบรมเวลา น. สถานที่ ***ค่าธรรมเนียม 5,800 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)***

13 สนใจสมัคร กรอกรายละเอียด ส่ง FAX ใบตอบรับกลับมาที่ โทรสาร
สนใจสมัคร กรอกรายละเอียด ส่ง FAX ใบตอบรับกลับมาที่ โทรสาร หรือสมัครผ่านทาง Website ชื่อบริษัท/องค์กร สำนักงานใหญ่ สาขา ประเภทธุรกิจ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ประสานงาน ตำแหน่ง ฝ่าย โทรศัพท์ มือถือ โทรสาร ตำแหน่ง/ฝ่าย E - Mail ตำแหน่ง/ฝ่าย ตำแหน่ง/ฝ่าย ตำแหน่ง/ฝ่าย *** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 ของค่าธรรมเนียมการอบรม***


ดาวน์โหลด ppt บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google