งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวความคิด หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2551 ผศ.ดร.กัลยาณี คูณมี ทีมที่ปรึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ภารกิจการติดตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวความคิด หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2551 ผศ.ดร.กัลยาณี คูณมี ทีมที่ปรึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ภารกิจการติดตาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แนวความคิด หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2551 ผศ.ดร.กัลยาณี คูณมี ทีมที่ปรึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ภารกิจการติดตาม และประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. 28 พฤษภาคม 2552 โดย

3 2 ความพยายาม ของบุคลากร ผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากร รางวัล ที่องค์การให้ เป้าหมาย ของบุคลากร ความคาดหมาย ความเป็น เครื่องมือ การประมาณค่า ผลลัพธ์ ทฤษฎีความคาดหมาย การเชื่อมโยง ความพยายามกับผลงาน การเชื่อมโยง ผลงานกับรางวัล ความน่าดึงดูดใจ ของรางวัล

4 3 แนวความคิด หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปี 2551 1.แนวความคิดเกี่ยวกับการจูงใจบุคลากร 2.การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2551 วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ ส่วนราชการ สถาบันอุดมศึกษา และจังหวัด ผลการคำนวณการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปี2551 ข้อเสนอแนะ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลของ ส่วนราชการ สถาบันอุดมศึกษา และจังหวัด ให้แก่ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ

5 4 วัตถุประสงค์ของการให้เงินรางวัลประจำปี ม. 45, 46, 47 Customer Satisfaction ผลผลิต (Output) ปัจจัยนำเข้า (Input) การ ประเมินผล การจัดทำ ความตกลง การให้รางวัล ตอบแทน ม. 48, 49 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

6 5 จำนวนเงินรางวัลที่จะได้รับขึ้นอยู่กับ คะแนนผลการประเมิน (Ri) น้ำหนักการจ่ายเงินรางวัล {B(Ri)} ซึ่งแปลงมาจากคะแนน ผลการประเมิน ขนาดของหน่วยงาน (Pi) คิดจากเงินเดือนและค่าจ้างของ ข้าราชการและลูกจ้างประจำของหน่วยงาน

7 6 แนวทางการพิจารณาผลประเมิน และการจัดสรรเงินรางวัล แนวทางการพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานและการจัดสรรเงินรางวัล ส่วนราชการตามที่ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ส่วนกลางส่วนกลางที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาคส่วนภูมิภาค 1. การพิจารณาผลประเมิน: ใช้ คะแนนการการประเมินผลจาก ส่วนราชการ ต้นสังกัด  กรณีที่ส่วนกลางที่ปฏิบัติราชการใน ภูมิภาคมีพื้นที่ในความรับผิดชอบเพียง จังหวัดเดียวใช้คะแนนของจังหวัดที่อยู่ ในความรับผิดชอบ 50 % อีก 50 % ใช้ คะแนนของส่วนราชการต้นสังกัด  กรณีที่ส่วนกลางที่ปฏิบัติราชการใน ภูมิภาคมีพื้นที่ในความรับผิดชอบหลาย จังหวัดใช้ค่าคะแนนเฉลี่ยของทุกจังหวัด ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 50 % อีก 50 % ใช้คะแนนของส่วนราชการต้นสังกัด จังหวัด 2. การจัดสรรเงินรางวัล: ข้าราชการและลูกจ้างประจำจะ ได้รับเงินรางวัลจาก : ส่วนราชการ ต้นสังกัด ส่วนราชการต้นสังกัดจังหวัด

8 7 แนวทางการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2551 สำหรับผู้ปฏิบัติของส่วน ราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ดังภาพ

9 8

10 9

11 10

12 11

13 12

14 13

15 14 แนวทางการคำนวณจัดสรรเงินรางวัล ใช้ฐานเงินเดือนและค่าจ้างของข้าราชการและ ลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากเงิน งบประมาณ งบบุคลากร ( หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง เดิม ) ของข้าราชการและลูกจ้างประจำทุกตำแหน่ง ณ วันที่ 1 กันยายน 2551 ที่ได้รับจาก กรมบัญชีกลาง เป็นปัจจัยระบุขนาดของหน่วยงาน ผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรเงินรางวัลประจำปี ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ

16 15 หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลระดับสำนัก / กองและระดับบุคคล ต้องไม่นำเงินรางวัลทั้งหมดที่ได้รับไปจัดสรรโดย วิธีการหารเฉลี่ยให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลได้รับ เท่ากัน ส่วนราชการฯจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่วนราชการฯจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการการจัดสรร เงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ทั้งนี้ต้องประกาศหลักเกณฑ์ให้ข้าราชการและ ลูกจ้างประจำได้ทราบโดยทั่วกันด้วย

17 16 แนวทางการปฏิบัติที่ดีในการจัดสรร เงินรางวัล การจัดสรรเงินรางวัลคำนึงถึงทั้งความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และความโดด เด่นของผลงาน ซึ่งมีความแตกต่างกันตาม รายละเอียดของภาระและลักษณะงานที่ ต่างกันในแต่ละที่ การกำหนดหลักเกณฑ์มีความชัดเจน ครอบคลุมการให้รางวัลผลงานทั้งส่วนที่ กำหนดเป็นตัวชี้วัดและส่วนที่เป็นภารกิจความ รับผิดชอบประจำ การจัดสรรเงินรางวัลในส่วนความโดดเด่นของ ผลงานสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เหมาะสม

18 17 ปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้บางส่วนราชการฯสามารถ ดำเนินการจัดสรรเงินรางวัลได้อย่างมีประสิทธิผล ความสามารถของผู้บริหารในการแปลงนโยบาย ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ – หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลชัดเจน – การจัดสรรเงินรางวัลคำนึงถึงทั้งความร่วมมือ ( ทีมงาน ) และความโดดเด่นของผลงาน – ความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ – การสื่อสารทำความเข้าใจกับบุคลากรหลากหลาย และทั่วถึง ความเอาใจใส่เห็นอกเห็นใจของผู้บริหารต่อ ผู้ใต้บังคับบัญชา และความช่วยเหลือซึ่งกันและ กันในหมู่ผู้ปฏิบัติงาน

19 18


ดาวน์โหลด ppt แนวความคิด หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2551 ผศ.ดร.กัลยาณี คูณมี ทีมที่ปรึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ภารกิจการติดตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google