งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมุกดาหาร จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมุกดาหาร จำกัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมุกดาหาร จำกัด
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมุกดาหาร จำกัด ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุบลราชธานี จำกัด และลาวใต้ ระหว่างวันที่ ตุลาคม 2554

2 สรุปโครงการศึกษาดูงาน
จำนวนผู้ศึกษาดูงาน - เป้าหมาย จำนวน 16 คน - ผู้ไปศึกษาดูงาน จำนวน 11 คน - ผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน 11 คน เพศ - ชาย คน - หญิง 6 คน

3 วัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงาน
เพื่อส่งเสริมให้กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้ไปศึกษาสหกรณ์อื่นที่มีการบริหารงานที่ดีมีประสิทธิภาพ เพื่อนำความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานไปใช้ในการพัฒนาสหกรณ์ได้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์

4 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุบลราชธานี จำกัด
นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร ประธานกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 14 คน ผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 10 คน ผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 3 คน ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน มีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ , ด้านเศรษฐกิจ , ด้านกฎหมาย

5 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุบลราชธานี จำกัด
ข้อมูลสหกรณ์ สมาชิกสามัญ , คน สมาชิกสมทบ คน ทรัพย์สิน , ล้านบาท หนี้สิน ล้านบาท ทุน , ล้านบาท กำไรสะสม ล้านบาท (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2554) อัตราดอกเบี้ย ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ ร้อยละ 7.00 ดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน ร้อยละ 7.00 ดอกเบี้ยเงินรับฝาก ออมทรัพย์ ร้อยละ 3.00 ออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 4.00 ออมทรัพย์พิเศษสมทบ ร้อยละ 3.25

6 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุบลราชธานี จำกัด
สวัสดิการสำหรับสมาชิก เงินสวัสดิการสำหรับสมาชิกที่เสียชีวิต เงินสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกผู้อาวุโส เงินสวัสดิการทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกและสมาชิกที่ไม่มีบุตร ตั้งกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน(สมาชิกบริจาคเข้ากองทุน จ่ายเป็นสวัสดิการให้สมาชิกที่เสียชีวิตรายละ 500,000 บาท)

7 ประชุมรับฟังข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุบลราชธานี จำกัด
ภาพกิจกรรม ประชุมรับฟังข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุบลราชธานี จำกัด

8 แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างสหกรณ์
ภาพกิจกรรม แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างสหกรณ์

9 เรียนรู้/ศึกษาระบบการทำงานสหกรณ์
ภาพกิจกรรม เรียนรู้/ศึกษาระบบการทำงานสหกรณ์

10 ตั้งใจฟังเพื่อนำกลับมาพัฒนา
ภาพกิจกรรม ตั้งใจฟังเพื่อนำกลับมาพัฒนา

11 มอบของที่ระลึกก่อนกลับ
ภาพกิจกรรม มอบของที่ระลึกก่อนกลับ

12 การประเมินผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่
หัวข้อการประเมิน มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 1.สื่ออุปกรณ์ เอกสารประกอบการประชุม 3(27.27) 6(54.55) 2(18.18) 4.09 2.ประโยชน์/ความรู้ที่ได้รับ 8(72.72) 4.27 3.สามารถนำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้งานได้ 4(36.36) 7(63.63) 4.36 4.สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดผู้อื่นได้ 5.สามารถไปต่อยอดในการพัฒนาสหกรณ์ 6.ความเหมาะสมของระยะเวลา 1(9.09) 3.55 7.ความเหมาะสมของสถานที่ดูงาน 8.ความเหมาะสมของที่พัก 9.ความเหมาะสมของยานพาหนะ 5(45.45) 3.64 10.ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม 4.00 11.ภาพรวมของการศึกษาดูงาน/การประชุม

13 การประเมินผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ควรมีการศึกษาดูงานทุกปี และให้สมาชิกสหกรณ์ได้มีส่วนร่วมด้วย ควรมีการศึกษาทุกปีเพื่อนำมาเปรียบเทียบการทำงานและเพิ่มประสบการณ์ให้กับสหกรณ์ที่ยังเป็นสหกรณ์ขนาดเล็กให้ขยายงานใหญ่โตขึ้นไปเรื่อยๆ ควรมีการจัดให้มีทุกปี เพื่อเพิ่มพูนทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน น่าจะไปดูงานสหกรณ์ที่มีความชัดเชนในผลงาน เช่น สหกรณ์ดีเด่น หรือความโดดเด่นด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้กับสหกรณ์ หรือสหกรณ์ที่ได้รับความสำเร็จในการบริหารด้านการเงิน ชื่นชมในด้านความรู้ ความสามารถและวิสัยทัศน์ของบุคลากรสหกรณ์ฯ หวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้ ประสบการณ์เพิ่มเติมจากการดูงานในครั้งนี้ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นที่พึงกับสมาชิกสหกรณ์ได้ตลอดไป

14 สรุปผลที่ได้จากการจัดโครงการ
ทำให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการศึกษาดูงานด้านต่างๆ เพื่อมาพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและนำความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนาองค์กรต่อไป


ดาวน์โหลด ppt โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมุกดาหาร จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google