งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล มุกดาหาร จำกัด ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข อุบลราชธานี จำกัด และลาวใต้ ระหว่างวันที่ 21- 23 ตุลาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล มุกดาหาร จำกัด ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข อุบลราชธานี จำกัด และลาวใต้ ระหว่างวันที่ 21- 23 ตุลาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล มุกดาหาร จำกัด ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข อุบลราชธานี จำกัด และลาวใต้ ระหว่างวันที่ 21- 23 ตุลาคม 2554

2 สรุปโครงการศึกษาดูงาน  จำนวนผู้ศึกษาดูงาน - เป้าหมาย จำนวน 16 คน - ผู้ไปศึกษาดูงาน จำนวน 11 คน - ผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน 11 คน  เพศ - ชาย 5 คน - หญิง 6 คน

3 วัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงาน  เพื่อส่งเสริมให้กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้ไปศึกษาสหกรณ์อื่นที่มีการบริหารงานที่ดีมี ประสิทธิภาพ  เพื่อนำความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ที่ได้รับจาก การศึกษาดูงานไปใช้ในการพัฒนาสหกรณ์ได้  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นระหว่างกรรมการและฝ่ายจัดการ สหกรณ์

4 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข อุบลราชธานี จำกัด  นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร ประธานกรรมการดำเนินการ  คณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 14 คน  ผู้จัดการ / เจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 10 คน  ผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 3 คน  ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน  มีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์, ด้านเศรษฐกิจ, ด้าน กฎหมาย

5 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข อุบลราชธานี จำกัด  ข้อมูลสหกรณ์ สมาชิกสามัญ 3,065 คน สมาชิกสามัญ 3,065 คน สมาชิกสมทบ 224 คน สมาชิกสมทบ 224 คน ทรัพย์สิน 1,980.58 ล้านบาท ทรัพย์สิน 1,980.58 ล้านบาท หนี้สิน 671 ล้านบาท หนี้สิน 671 ล้านบาท ทุน 1,309.58 ล้านบาท ทุน 1,309.58 ล้านบาท กำไรสะสม 98.33 ล้านบาท กำไรสะสม 98.33 ล้านบาท ( ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2554)  อัตราดอกเบี้ย ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ ร้อยละ 7.00 ดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน ร้อยละ 7.00  ดอกเบี้ยเงินรับฝาก ออมทรัพย์ ร้อยละ 3.00 ออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 4.00 ออมทรัพย์พิเศษสมทบ ร้อยละ 3.25

6 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข อุบลราชธานี จำกัด  สวัสดิการสำหรับสมาชิก เงินสวัสดิการสำหรับสมาชิกที่เสียชีวิต เงินสวัสดิการสำหรับสมาชิกที่เสียชีวิต เงินสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกผู้อาวุโส เงินสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกผู้อาวุโส เงินสวัสดิการทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกและ สมาชิกที่ไม่มีบุตร เงินสวัสดิการทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกและ สมาชิกที่ไม่มีบุตร ตั้งกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน ( สมาชิกบริจาคเข้า กองทุน จ่ายเป็นสวัสดิการให้สมาชิกที่เสียชีวิตราย ละ 500,000 บาท ) ตั้งกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน ( สมาชิกบริจาคเข้า กองทุน จ่ายเป็นสวัสดิการให้สมาชิกที่เสียชีวิตราย ละ 500,000 บาท )

7 ภาพกิจกรรม ประชุมรับฟังข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข อุบลราชธานี จำกัด

8 ภาพกิจกรรม แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างสหกรณ์

9 ภาพกิจกรรม เรียนรู้ / ศึกษาระบบการทำงานสหกรณ์

10 ภาพกิจกรรม ตั้งใจฟังเพื่อนำกลับมาพัฒนา

11 ภาพกิจกรรม มอบของที่ระลึกก่อนกลับ

12 การประเมินผลการศึกษาดูงานนอก สถานที่ หัวข้อการประเมินมากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุดค่าเฉลี่ย 1. สื่ออุปกรณ์ เอกสารประกอบการประชุม 3(27.27)6(54.55)2(18.18)4.09 2. ประโยชน์ / ความรู้ที่ได้รับ 3(27.27)8(72.72)4.27 3. สามารถนำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้งานได้ 4(36.36)7(63.63)4.36 4. สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดผู้อื่นได้ 3(27.27)6(54.55)2(18.18)4.09 5. สามารถไปต่อยอดในการพัฒนาสหกรณ์ 4(36.36)7(63.63)4.36 6. ความเหมาะสมของระยะเวลา 2(18.18)4(36.36)4(36.36)1(9.09)3.55 7. ความเหมาะสมของสถานที่ดูงาน 3(27.27)8(72.72)4.27 8. ความเหมาะสมของที่พัก 4(36.36)6(54.55)1(9.09)4.27 9. ความเหมาะสมของยานพาหนะ 1(9.09)5(45.45)5(45.45)3.64 10. ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม 2(18.18)7(63.63)2(18.18)4.00 11. ภาพรวมของการศึกษาดูงาน / การประชุม 4(36.36)7(63.63)4.36

13 การประเมินผลการศึกษาดูงานนอก สถานที่  ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ควรมีการศึกษาดูงานทุกปี และให้สมาชิกสหกรณ์ได้มีส่วน ร่วมด้วย ควรมีการศึกษาดูงานทุกปี และให้สมาชิกสหกรณ์ได้มีส่วน ร่วมด้วย ควรมีการศึกษาทุกปีเพื่อนำมาเปรียบเทียบการทำงานและ เพิ่มประสบการณ์ให้กับสหกรณ์ที่ยังเป็นสหกรณ์ขนาดเล็กให้ ขยายงานใหญ่โตขึ้นไปเรื่อยๆ ควรมีการศึกษาทุกปีเพื่อนำมาเปรียบเทียบการทำงานและ เพิ่มประสบการณ์ให้กับสหกรณ์ที่ยังเป็นสหกรณ์ขนาดเล็กให้ ขยายงานใหญ่โตขึ้นไปเรื่อยๆ ควรมีการจัดให้มีทุกปี เพื่อเพิ่มพูนทักษะและแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน ควรมีการจัดให้มีทุกปี เพื่อเพิ่มพูนทักษะและแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน น่าจะไปดูงานสหกรณ์ที่มีความชัดเชนในผลงาน เช่น สหกรณ์ดีเด่น หรือความโดดเด่นด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ กับสหกรณ์ หรือสหกรณ์ที่ได้รับความสำเร็จในการบริหารด้าน การเงิน น่าจะไปดูงานสหกรณ์ที่มีความชัดเชนในผลงาน เช่น สหกรณ์ดีเด่น หรือความโดดเด่นด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ กับสหกรณ์ หรือสหกรณ์ที่ได้รับความสำเร็จในการบริหารด้าน การเงิน ชื่นชมในด้านความรู้ ความสามารถและวิสัยทัศน์ของบุคลากร สหกรณ์ฯ หวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้ ประสบการณ์ เพิ่มเติมจากการดูงานในครั้งนี้ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการ พัฒนาสหกรณ์ให้เป็นที่พึงกับสมาชิกสหกรณ์ได้ตลอดไป ชื่นชมในด้านความรู้ ความสามารถและวิสัยทัศน์ของบุคลากร สหกรณ์ฯ หวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้ ประสบการณ์ เพิ่มเติมจากการดูงานในครั้งนี้ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการ พัฒนาสหกรณ์ให้เป็นที่พึงกับสมาชิกสหกรณ์ได้ตลอดไป

14 สรุปผลที่ได้จากการจัดโครงการ 1. ทำให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ใน การศึกษาดูงานด้านต่างๆ เพื่อมาพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อมาพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 2. ทำให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและนำความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนาองค์กรต่อไป ประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนาองค์กรต่อไป


ดาวน์โหลด ppt โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล มุกดาหาร จำกัด ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข อุบลราชธานี จำกัด และลาวใต้ ระหว่างวันที่ 21- 23 ตุลาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google