งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“Workshop การตรวจสอบภายในด้านความเสี่ยง ของสถาบันการเงิน ” หลักสูตร 2 วัน ( สะสม CPE 14 หน่วย ) เจ้าของหลักสูตร : The Institute of Internal Auditors of.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“Workshop การตรวจสอบภายในด้านความเสี่ยง ของสถาบันการเงิน ” หลักสูตร 2 วัน ( สะสม CPE 14 หน่วย ) เจ้าของหลักสูตร : The Institute of Internal Auditors of."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “Workshop การตรวจสอบภายในด้านความเสี่ยง ของสถาบันการเงิน ” หลักสูตร 2 วัน ( สะสม CPE 14 หน่วย ) เจ้าของหลักสูตร : The Institute of Internal Auditors of Thailand ( สตท.) ราคาค่าสัมมนา 4,500 บาท ( ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในของสถาบัน การเงินที่ผ่าน การอบรม ความรู้ด้านทฤษฏีพื้นฐานมาแล้ว อาทิ COSO COSO ERM และ บริหารกระบวนการวางแผนการ ตรวจสอบ การระบุ เหตุการณ์ และประเมินความเสี่ยง การ จัดการและบริหารความเสี่ยง ได้เรียนรู้ เชิงปฏิบัติในการวินิจฉัยเหตุการณ์จริง ( กรณีศึกษา ) ร่วมกับวิทยากร เพื่อให้ได้ มุมมอง 3 เรื่องคือ วิธีค้นหาประเด็นที่สำคัญของ เรื่อง ฝึกให้ข้อสังเกตที่ชัดเจนตรง ประเด็น ให้คำแนะนำที่มีคุณค่ากับผู้รับ ตรวจ # สตท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย # สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 2 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซอยทองหล่อ 25 ถนน สุขุมวิท 55 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : 02 712 9124-7 โทรสาร : 02 712 9128 Http://www.theiiat.or.th E – mail : training@theiiat.or.th เนื้อหาของหลักสูตร การร่วมกันฝึกทำ workshop เสมือนปฏิบัติงาน จริงจากกรณีศึกษาที่เคยเกิดขึ้นในสถาบัน การเงิน โดยฝึกฝนการคิด การวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ประเด็นสำคัญของเรื่อง และ หา วิธีการนำไปสู่ข้อสรุปในแต่ละกรณีอย่างเป็น รูปธรรม โดยเน้น - ความเสี่ยงที่สำคัญของสถาบัน การเงิน - หลักการบริหารความเสี่ยง - ระบบการความคุมภายในเพื่อ ดูแลความเสี่ยง - มาตรฐานที่ใช้อ้างอิงในหลักการ ควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้ตรวจสอบภายในจากธุรกิจสถาบัน การเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากธนาคาร พาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจ วิทยากรประจำหลักสูตร คุณพงศ์อดุล กฤษณะราช กรรมการ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง ประเทศไทย และคณะวิทยากรจากธุรกิจสถาบัน การเงิน รูปแบบการเรียนการสอน วิทยากรบรรยายและนำฝึกปฏิบัติ กรณีศึกษา โดยจำกัด จำนวนผู้เข้าอบรม รุ่นละ 50 คน เท่านั้น การสมัครเข้ารับการอบรม ผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรม กรุณาแจ้ง - ชื่อ - นามสกุล - ตำแหน่งงานปัจจุบัน - ประสบการณ์ - ประวัติการอบรมที่สอดคล้องกับที่ระบุไว้ ในวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร เพื่อสมาคมฯ จะได้จัดกลุ่มฝึกปฏิบัติ กรณีศึกษาได้อย่างเหมาะสม

2 ใบสมัครหลักสูตรอบรม ระเบียบการชำระเงิน & การแจ้งเปลี่ยน / ยกเลิกการเข้าอบรม ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าอบรมล่วงหน้า 15 วันก่อนวันอบรม การแจ้งเลื่อน /เปลี่ยน / ยกเลิกการเข้าอบรม ต้องแจ้งฝ่ายฝึกอบรม เป็นลายลักษณ์อักษร ล่วงหน้า 10 วันก่อนวับอบรม การแจ้งเลื่อน /เปลี่ยน / ยกเลิกการเข้าอบรม หลังจากระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น ทาง สตท. ขอหักค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 50% ของ ค่าอบรม สตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวัน-เวลาอบรมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สตท. จะเปลี่ยนแปลงวันอบรม ในกรณีที่ผู้เข้าอบรมไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดเท่านั้น สตท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย สตท. จะแจกใบรับรอง CPD, CPE และประกาศนียบัตรผ่านการอบรม ให้กับผู้เข้าอบรมที่เข้าเรียนอย่างน้อย ร้อยละ 80 ของเวลาอบรม ทั้งหมด ฝ่ายฝึกอบรม สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย เลขที่ 2 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซอยทองหล่อ 25 ถนน สุขุมวิท 55 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : 02 712 9124-7 โทรสาร : 02 712 9128 Http://www.theiiat.or.th E – mail : training@theiiat.or.th โปรดกรอกข้อมูลของผู้สมัครให้ชัดเจนและสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ของท่าน Workshop การตรวจสอบภายในด้านความเสี่ยงของ สถาบันการเงิน ” หลักสูตรที่อบรม “ Workshop การตรวจสอบภายในด้านความเสี่ยงของ สถาบันการเงิน ” ชื่อ-นามสกุล......................................................... ตำแหน่ง …………………………………………………………. บริษัท............................................................................................................................................... ประสบการณ์การทำงาน ระยะเวลา......... ปี งานในความรับผิดชอบ.................................................................................................................... ประวัติการอบรม ท่านเคยผ่านการอบรมหลักสูตร ต่อไปนี้มาแล้ว (กรุณาทำเครื่องหมายหน้าหลักสูตรที่เคยอบรมม) □  หลักสูตร COSO □ หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง □  หลักสูตร COSO ERM □ การวางแผนการตรวจสอบ โปรดระบุช่องทางที่สะดวกสำหรับติดต่อท่าน  โทรศัพท์.............................................................. โทรสาร...........................................................  E-mail …………………………………………………….……… โปรดระบุส่วนลดที่ได้สิทธิ  ส่วนลดสมาชิก 10 % กรุณาระบุหมายเลขสมาชิก สตท........................................  ส่วนลดกลุ่ม ท่านที่ 3 ขึ้นไปลดเพิ่มอีก 10%  ส่วนลด Early Bird 5% สำหรับผู้ที่ชำระล่วงหน้า 30 วันก่อนวันอบรม โปรดระบุวิธีการชำระเงิน  โอนเงินสด /เช็คเข้าบัญชี ชื่อ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย  ธนาคารธนชาต บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 024-2-00-717-7 □ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 255-1-15539-5  ชำระเงินสด / เช็ค สั่งจ่ายสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ที่ สตท. ทองหล่อ 25 (กรุณาแฟ็กซ์หลักฐานการโอนเงินมาที่เบอร์ 02-7129121, 02-7129128 พร้อมทั้งระบุชื่อหลักสูตรและชื่อผู้เข้าอบรม) โปรดระบุชื่อ-ที่อยู่ สำหรับออกใบเสร็จ ชื่อ...................................................................................................................................................... ที่อยู่.....................................................................................................................................................


ดาวน์โหลด ppt “Workshop การตรวจสอบภายในด้านความเสี่ยง ของสถาบันการเงิน ” หลักสูตร 2 วัน ( สะสม CPE 14 หน่วย ) เจ้าของหลักสูตร : The Institute of Internal Auditors of.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google