งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โครงสร้าง และแผนปฏิบัติการ นำเสนอ สอศ. แจ้ง อศจ. อศจ. ประกาศคำสั่ง นิเทศ ศสส. อศจ. ประชุมสร้างความเข้าใจ นำนโยบายสู่การปฏิบัติ ศสส. 29-30 พ. ค.49 6 มิ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โครงสร้าง และแผนปฏิบัติการ นำเสนอ สอศ. แจ้ง อศจ. อศจ. ประกาศคำสั่ง นิเทศ ศสส. อศจ. ประชุมสร้างความเข้าใจ นำนโยบายสู่การปฏิบัติ ศสส. 29-30 พ. ค.49 6 มิ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 โครงสร้าง และแผนปฏิบัติการ นำเสนอ สอศ. แจ้ง อศจ. อศจ. ประกาศคำสั่ง นิเทศ ศสส. อศจ. ประชุมสร้างความเข้าใจ นำนโยบายสู่การปฏิบัติ ศสส. 29-30 พ. ค.49 6 มิ. ย.49 มิ. ย.49

2 2  พัฒนาองค์ความรู้และสร้างทักษะให้นักเรียน นักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการใหม่ไม่ต่ำกว่า สถานศึกษาละ 10 คน  จัดให้มีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ในระดับ จังหวัด  บูรณาการสร้างผู้ประกอบการใหม่กับการเรียนการ สอนและความต้องการของตลาดแรงงาน  ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจในสถานศึกษาอย่าง น้อยสถานศึกษาละ1 ธุรกิจ

3 3  สำรวจ และจัดทำ Profile ผู้ประกอบการในแต่ละประเภท  ศึกษาความต้องการของผู้ประกอบการ และความพร้อม ของ สถานศึกษาการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือกับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละสาขา  จัดฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายและส่งเสริมการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาละไม่ น้อยกว่า 12 คน หรือเฉลี่ยในภาพรวม อศจ.  สร้างเครือข่ายและจัดการความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ วิสาหกิจ ชุมชน ผู้ประกอบการ SME ศิษย์เก่า และนักศึกษาปี สุดท้าย  พัฒนาองค์ความรู้และสร้างทักษะให้นักเรียน นักศึกษา ในการเป็นผู้ประกอบการใหม่ไม่ต่ำกว่าสถานศึกษาละ 10 คน  จัดให้มีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ในระดับจังหวัด  บูรณาการสร้างผู้ประกอบการใหม่กับการเรียนการสอน และความต้องการของตลาดแรงงาน  ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจในสถานศึกษาอย่างน้อย สถานศึกษาละ1 ธุรกิจ การบูรณาการ เศรษฐกิจพอเพียง ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ เรียนเป็นเรื่อง เรียนเป็นชิ้นงาน เรียนเป็นโครงการ เศรษฐกิจพอเพียง ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ เรียนเป็นเรื่อง เรียนเป็นชิ้นงาน เรียนเป็นโครงการ

4 30 พ. ค.49 09.00 น. – 12.00 น. 09.00 น.-10.30 น. แบ่งกลุ่ม อศจ. 1. โครงสร้างศูนย์บ่มเพาะ อศจ. 2. แผนปฏิบัติการศูนย์บ่มเพาะ ประชุมศูนย์บ่มเพาะ คัดเลือกผู้ประกอบการในอนาคต ประชุมกำหนดหลักสูตร ฯลฯ 3. แผนการอบรมผู้เข้ารับการบ่มเพาะ แผนธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ ฯลฯ 10.30 น. – 11.45 น. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปปิด  พัฒนาองค์ความรู้และสร้างทักษะให้นักเรียน นักศึกษา ในการเป็นผู้ประกอบการใหม่ไม่ต่ำกว่าสถานศึกษาละ 10 คน  จัดให้มีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ในระดับจังหวัด  บูรณาการสร้างผู้ประกอบการใหม่กับการเรียนการสอน และความต้องการของตลาดแรงงาน  ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจในสถานศึกษาอย่างน้อย สถานศึกษาละ1 ธุรกิจ รอง หน. ศูนย์วิทยาลัย..... คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติ คณะกรรมการที่ปรึกษา

5 5 โครงสร้างศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ รอง หน. ศูนย์วิทยาลัย..... คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติ คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะทำงานตามยุทธศาสตร์ ไม่เน้นการสร้างที่ทำงาน เน้นภาระงานบ่มเพาะ

6 6 ปรัชญาและวิสัยทัศน์ ปรัชญา บ่มเพาะการเรียนรู้ สู่งาน เป็นผู้ประกอบการ มืออาชีพ วิสัยทัศน์ การเสริมสร้างบรรยากาศและความเป็น ผู้ประกอบการแก่นักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

7 7 วัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามแนวทางที่ทาง สอศ. ได้กำหนดไว้และสอดคล้องกับนโยบายของ อศจ..................... ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ได้กำหนด วัตถุประสงค์หลักไว้ ดังนี้ 1. ผลักดันและส่งเสริมผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของ อศจ. โดยการแปลงเป็นผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าสู่ภาค วิสาหกิจ 2. ให้คำปรึกษาและข้อมูลในการประกอบอาชีพอิสระ เป็น ผู้ประกอบการ และจัดฝึกอบรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในฐานะผู้ประกอบการ 3. ประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่ออำนวยความสะดวก ในการเป็นผู้ประกอบการ 4. ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม ธุรกิจใหม่และผู้ประกอบการ รายใหม่ในภาคธุรกิจ

8 8 ✽ บริการให้คำปรึกษา แนะนำ รวมถึงการ ประสานงานเพื่อขอ ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำธุรกิจประเภทต่างๆ หน้าที่ของฝ่ายบ่มเพาะ ✽ ประสานงานกับภาคเอกชนเพื่อสร้างเครือข่าย ทางธุรกิจ ✽ คัดเลือกและผลักดันนักศึกษาที่ผ่านการอบรม จากทาง สถาบันฯ ให้สามารถประกอบธุรกิจได้ตามแผนที่ ได้วางไว้ ✽ ตรวจสอบแผนธุรกิจเบื้องต้น ✽ ความร่วมมือกับสถาบันทางการเงิน ✽ Seed Money ( เงินทุนสนับสนุนสำหรับผู้ประกอบการใหม่ ) ✽ ติดตามผลการดำเนินงานธุรกิจ

9 9

10 10 ฝ่ายนวัตกรรม Innovation to Product Skill Knowledge Creation Management Experiance Product

11 11 แผนงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป ✽ จัดการระบบงานทางด้านสารบรรณ เอกสารภายใน หน่วยงาน ให้เป็นหมวดหมู่ ✽ จัดการทางด้านพัสดุ - ครุภัณฑ์ รวมทั้งจัดทำบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงานของสถาบันฯ ควบคุมการเบิกจ่าย วัสดุ และครุภัณฑ์ สำนักงานของสถาบันฯ ✽ จัดทำใบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และ เอกสารเกี่ยวกับใบรับรองการหักเงิน ณ ที่จ่าย แบบแสดง รายการภาษีเงินได้ รวมทั้งเงินหักส่งสรรพากร ✽ รวบรวมระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงานของสถาบันฯ ✽ จัดการทางด้านการบริหารงานบุคคล การบันทึกประวัติการ ลา ของพนักงาน สถาบันฯ รวมทั้งจัดทำการเบิกจ่ายค่าจ้างเงินเดือนให้กับ พนักงานในแต่ละเดือน ✽ จัดทำระบบบัญชีของสถาบันฯ การยืม - คืนเงินของสถาบันฯ


ดาวน์โหลด ppt 1 โครงสร้าง และแผนปฏิบัติการ นำเสนอ สอศ. แจ้ง อศจ. อศจ. ประกาศคำสั่ง นิเทศ ศสส. อศจ. ประชุมสร้างความเข้าใจ นำนโยบายสู่การปฏิบัติ ศสส. 29-30 พ. ค.49 6 มิ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google