งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารกลุ่ม และทีม Teamwork in organization. Group กลุ่ม - คนตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปมีความเกี่ยวข้อง กันและสัมพันธ์กันเพื่อ บรรลุวัตถุเป้าหมาย ร่วมกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารกลุ่ม และทีม Teamwork in organization. Group กลุ่ม - คนตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปมีความเกี่ยวข้อง กันและสัมพันธ์กันเพื่อ บรรลุวัตถุเป้าหมาย ร่วมกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารกลุ่ม และทีม Teamwork in organization

2 Group กลุ่ม - คนตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปมีความเกี่ยวข้อง กันและสัมพันธ์กันเพื่อ บรรลุวัตถุเป้าหมาย ร่วมกัน

3 กลุ่มแบ่งออกเป็น 2 ประเภท กลุ่มที่เป็นทางการ (Formal group) –Functional Group –Task group –Committee

4 กลุ่มที่ไม่เป็นทางการ (Informal group) –Interest group –Friendship group

5 บทบาทของกลุ่มใน องค์การ 1. ผลดีของกลุ่มต่อ องค์การ 2. ผลดีของกลุ่มต่อ สมาชิกของกลุ่ม

6 ผลดีของกลุ่มต่อ องค์การ งานประสบความสำเร็จ ทำงานยุ่งยากซ้บซ้อนได้ การตัดสินใจมีคุณภาพ มีความผูกพันธ์ต่อ ภารกิจขององค์การ เพิ่มความมั่นคง

7 ผลดีของกลุ่มต่อ สมาชิก เรียนรู้องค์การดีขึ้น รู้จักตนเองมากขึ้น รู้เทคนิคและ ทักษะใหม่ ๆ บรรลุ Social need, esteem need รับความช่วยเหลือ จากสมาชิกอื่น

8 Group & Team เน้นที่หัวหน้า กลุ่ม งานรับผิดชอบ แต่ละคน เป้าหมาย เดียวกับ องค์การ ผลงานเกิดจาก แต่ละคน เน้นที่หัวหน้าและ ลูกทีมทุกคน งานรับผิดชอบแต่ ละคนและร่วมกัน เป้าหมายทีม กำหนดแยกออก ต่างหาก ผลงานเป็นของ ทุกคนเท่ากัน

9 มุ่งประสิทธิภาพ ผลงานวัดใน ทางอ้อม อธิปราย ตัดสินใจ และ มอบหมายงาน ส่งเสริมเปิด กว้างและ แก้ปัญหาอย่าง รวดเร็ว ผลงานวัด ทางตรง อธิปราย ตัดสินใจ และ ร่วมกันทำงาน อย่างแท้จริง Group & Team

10 ทีม แบ่งเพื่อ 1. ให้คำปรึกษาแนะนำหรือ ช่วยเหลืองาน 2. เพิ่มผลผลิต 3. เพื่อทำโครงการ 4. เพื่อปฏิบัติการ แบ่งเพื่อ 1. ให้คำปรึกษาแนะนำหรือ ช่วยเหลืองาน 2. เพิ่มผลผลิต 3. เพื่อทำโครงการ 4. เพื่อปฏิบัติการ

11 ประเภทของทีม 1. ทีมงานทำหน้าที่เดียวกัน (functional team) – เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการ ปรับปรุงกิจกรรมในงานหรือการ แก้ปัญหาภายในหน่วยงาน เดียวกันให้ดีขึ้น – ผู้บังคับบัญชาเป็นหัวหน้าทีม ผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน เป็นสมาชิกของทีม

12 2. ทีมงานข้ามหน้าที่ (cross - functional team) – เป็นงานคนละหน่วยงานกันทำ หน้าที่แตกต่างกัน – รวมทีมกันเฉพาะกิจ เกิดขึ้น ชั่วคราว – ทีมงานประกอบด้วยสมาชิกที่มี ความเชี่ยวชาญหลายสาขา หลายหน่วยงาน

13 3. ทีมงานบริหารตัวเอง (self - managed team) – ทีมงานกำกับตัวเอง – ทีมงานที่ดำเนินงานโดยไม่มี ผู้จัดการมาควบคุมและต้อง รับผิดชอบงานร่วมตั้งแต่ต้นจน งานเสร็จ

14 Self-direct team วางแผน จัดตาราง การทำงาน จัดตาราง การทำงาน การควบคุมงาน การตัดสินใจ และแก้ปัญหาทุกอย่าง การตัดสินใจ และแก้ปัญหาทุกอย่าง

15 การบริหารทีม ของตัวเอง ตัดสินใจแบ่งงานภายในทีม ตัดสินใจกำหนดตารางการ ทำงานของทีม สามารถทำงานให้กับทีม มากกว่างานเดียว ฝึกอบรมให้ทีมงานสามารถ ทำงานได้ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของทุกคนในทีม ต้องรับผิดชอบร่วมกันใน ผลสำเร็จของงาน

16 ความสำเร็จของทีมงาน บริหารตนเอง ประกอบด้วย 2 อย่าง 1. การให้อำนาจ (Empowerment) 2. การใช้ทักษะที่หลากหลาย (Multiskilling)

17 ประโยชน์ของทีม บริหารตนเอง 1. เพิ่มผลผลิตและคุณภาพของ ผลผลิต 2. มีความหยืดหยุ่นในการทำงาน สูง 3. ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง ทางด้านเทคโนโลยีได้เร็ว 4. การจัดจำแนกงานมีน้อย 5. สายการบังคับบัญชามีน้อยชั้น 6. ทัศนคติในการทำงานดีขึ้น

18 ลักษณะของทีมที่มี ประสิทธิภาพ ความไว้วางใจ

19 การสร้างความ ไว้วางใจ การ สื่อสาร การ สนับสนุ น การให้ เกียรติ และนับ ถือ ความ ยุติธรร ม ความ เป็นมือ อาชีพ

20 ปัจจัยเกี่ยวกับตัวบุคคล ความพอใจในงาน ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การสื่อสารที่ดี การขัดแย้งและใช้อำนาจมีน้อย การคุกคามต่ำความมั่นคงสูง ปัจจัยเกี่ยวกับตัวบุคคล ความพอใจในงาน ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การสื่อสารที่ดี การขัดแย้งและใช้อำนาจมีน้อย การคุกคามต่ำความมั่นคงสูง ปัจจัยเกี่ยวกับองค์การ ความมั่นคงขององค์การ การบริหารเน้นให้มีส่วนร่วม ระบบจูงใจเหมาะสม การจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมาย ปัจจัยเกี่ยวกับองค์การ ความมั่นคงขององค์การ การบริหารเน้นให้มีส่วนร่วม ระบบจูงใจเหมาะสม การจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมาย ปัจจัยเกี่ยวกับงาน เป้าหมาย แผนงาน ชัดเจน การใช้ทักษะความเป็นผู้นำที่เหมาะสม งานมีความเป็นอิสระสูง ทีมมีคุณภาพ โครงการชัดเจน ปัจจัยเกี่ยวกับงาน เป้าหมาย แผนงาน ชัดเจน การใช้ทักษะความเป็นผู้นำที่เหมาะสม งานมีความเป็นอิสระสูง ทีมมีคุณภาพ โครงการชัดเจน ผลงานของทีมมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์์ความคิดใหม่ ๆ งานบรรลุเป้าหมาย มีการปรับตัวสูง มีการเปลี่ยนแปลงที่ดี ทีมงานมีความผูกพันสูง ผลงานสูงขึ้น ผลงานของทีมมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์์ความคิดใหม่ ๆ งานบรรลุเป้าหมาย มีการปรับตัวสูง มีการเปลี่ยนแปลงที่ดี ทีมงานมีความผูกพันสูง ผลงานสูงขึ้น


ดาวน์โหลด ppt การบริหารกลุ่ม และทีม Teamwork in organization. Group กลุ่ม - คนตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปมีความเกี่ยวข้อง กันและสัมพันธ์กันเพื่อ บรรลุวัตถุเป้าหมาย ร่วมกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google