งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารกลุ่มและทีม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารกลุ่มและทีม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารกลุ่มและทีม
Teamwork in organization

2 Group กลุ่ม - คนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมีความเกี่ยวข้องกันและสัมพันธ์กันเพื่อบรรลุวัตถุเป้าหมายร่วมกัน

3 กลุ่มแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
กลุ่มที่เป็นทางการ (Formal group) Functional Group Task group Committee

4 กลุ่มที่ไม่เป็นทางการ (Informal group)
Interest group Friendship group

5 บทบาทของกลุ่มในองค์การ
1. ผลดีของกลุ่มต่อองค์การ 2. ผลดีของกลุ่มต่อสมาชิกของกลุ่ม

6 ผลดีของกลุ่มต่อองค์การ
งานประสบความสำเร็จ ทำงานยุ่งยากซ้บซ้อนได้ เพิ่มความมั่นคง การตัดสินใจมีคุณภาพ มีความผูกพันธ์ต่อ ภารกิจขององค์การ

7 ผลดีของกลุ่มต่อสมาชิก
เรียนรู้องค์การดีขึ้น รู้จักตนเองมากขึ้น รับความช่วยเหลือ จากสมาชิกอื่น รู้เทคนิคและ ทักษะใหม่ ๆ บรรลุ Social need , esteem need

8 Group & Team เน้นที่หัวหน้ากลุ่ม งานรับผิดชอบแต่ละคน
เป้าหมายเดียวกับองค์การ ผลงานเกิดจากแต่ละคน เน้นที่หัวหน้าและลูกทีมทุกคน งานรับผิดชอบแต่ละคนและร่วมกัน เป้าหมายทีมกำหนดแยกออกต่างหาก ผลงานเป็นของทุกคนเท่ากัน

9 Group & Team มุ่งประสิทธิภาพ ผลงานวัดในทางอ้อม
อธิปราย ตัดสินใจ และมอบหมายงาน ส่งเสริมเปิดกว้างและแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว ผลงานวัดทางตรง อธิปราย ตัดสินใจ และร่วมกันทำงานอย่างแท้จริง

10 ทีม แบ่งเพื่อ 1. ให้คำปรึกษาแนะนำหรือช่วยเหลืองาน 2. เพิ่มผลผลิต
3. เพื่อทำโครงการ 4. เพื่อปฏิบัติการ

11 ประเภทของทีม 1. ทีมงานทำหน้าที่เดียวกัน (functional team)
เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงกิจกรรมในงานหรือการแก้ปัญหาภายในหน่วยงานเดียวกันให้ดีขึ้น ผู้บังคับบัญชาเป็นหัวหน้าทีม ผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานเป็นสมาชิกของทีม

12 2. ทีมงานข้ามหน้าที่ (cross - functional team)
เป็นงานคนละหน่วยงานกันทำหน้าที่แตกต่างกัน รวมทีมกันเฉพาะกิจ เกิดขึ้นชั่วคราว ทีมงานประกอบด้วยสมาชิกที่มีความเชี่ยวชาญหลายสาขาหลายหน่วยงาน

13 3. ทีมงานบริหารตัวเอง ทีมงานกำกับตัวเอง
(self - managed team) ทีมงานกำกับตัวเอง ทีมงานที่ดำเนินงานโดยไม่มีผู้จัดการมาควบคุมและต้องรับผิดชอบงานร่วมตั้งแต่ต้นจนงานเสร็จ

14 Self-direct team วางแผน การตัดสินใจ และแก้ปัญหาทุกอย่าง การควบคุมงาน
จัดตาราง การทำงาน การควบคุมงาน

15 การบริหารทีมของตัวเอง
ตัดสินใจแบ่งงานภายในทีม ตัดสินใจกำหนดตารางการทำงานของทีม สามารถทำงานให้กับทีมมากกว่างานเดียว ฝึกอบรมให้ทีมงานสามารถทำงานได้ ประเมินผลการปฏิบัติงานของทุกคนในทีม ต้องรับผิดชอบร่วมกันในผลสำเร็จของงาน

16 ความสำเร็จของทีมงานบริหารตนเอง
ประกอบด้วย 2 อย่าง 1. การให้อำนาจ (Empowerment) 2. การใช้ทักษะที่หลากหลาย (Multiskilling)

17 ประโยชน์ของทีมบริหารตนเอง
1. เพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิต 2. มีความหยืดหยุ่นในการทำงานสูง 3. ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีได้เร็ว 4. การจัดจำแนกงานมีน้อย 5. สายการบังคับบัญชามีน้อยชั้น 6. ทัศนคติในการทำงานดีขึ้น

18 ลักษณะของทีมที่มีประสิทธิภาพ
ความไว้วางใจ

19 การสร้างความไว้วางใจ
ความเป็นมืออาชีพ การสื่อสาร การสนับสนุน การให้เกียรติและนับถือ ความยุติธรรม

20 ผลงานของทีมมีประสิทธิภาพ
ปัจจัยเกี่ยวกับตัวบุคคล ความพอใจในงาน ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การสื่อสารที่ดี การขัดแย้งและใช้อำนาจมีน้อย การคุกคามต่ำความมั่นคงสูง ผลงานของทีมมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์์ความคิดใหม่ ๆ งานบรรลุเป้าหมาย มีการปรับตัวสูง มีการเปลี่ยนแปลงที่ดี ทีมงานมีความผูกพันสูง ผลงานสูงขึ้น ปัจจัยเกี่ยวกับองค์การ ความมั่นคงขององค์การ การบริหารเน้นให้มีส่วนร่วม ระบบจูงใจเหมาะสม การจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมาย ปัจจัยเกี่ยวกับงาน เป้าหมาย แผนงาน ชัดเจน การใช้ทักษะความเป็นผู้นำที่เหมาะสม งานมีความเป็นอิสระสูง ทีมมีคุณภาพ โครงการชัดเจน


ดาวน์โหลด ppt การบริหารกลุ่มและทีม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google