งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัมม นา ฟรี !!!  h สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณรัชวดี โทร 02-712-4402-7 ต่อ 124 โทรสาร 02–713–6293 สำรองที่นั่งก่อนวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัมม นา ฟรี !!!  h สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณรัชวดี โทร 02-712-4402-7 ต่อ 124 โทรสาร 02–713–6293 สำรองที่นั่งก่อนวันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัมม นา ฟรี !!!  www.isit.or.t h สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณรัชวดี โทร 02-712-4402-7 ต่อ 124 โทรสาร 02–713–6293 Email : ratchawadee@isit.or.th สำรองที่นั่งก่อนวันที่ 13 กันยายน 2553 วิทยาก ร กำหนด การ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันเหล็กและ เหล็กกล้าแห่งประเทศไทย เชิญร่วมสัมมนารายงานภาวะ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย ซึ่งประกอบด้วยรายงานผลการ วิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลปี 2553 และแนวโน้มปี 2554 รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น จากภาครัฐและ ภาคเอกชน สำหรับนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์และวางแผน พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทยให้เหมาะสม พร้อมกันนี้มีการ นำเสนอศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล โดยเปิดตัว Website ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางข้อมูลอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลต่อไป วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2553 เวลา 8.30 – 13.15 น. โรงแรม อมารีวอเตอร์เกรท ประตูน้ำ ห้อง บางลำพู ชั้น 6  คุณดาเรศร์ กิตติโยภาส ที่ปรึกษาโครงการฯ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริม การเกษตร  ดร. ประจักษ์ ทรัพย์มณี ที่ปรึกษาโครงการฯ คณะเศรษฐศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบ ริหารศาสตร์  ดร. สมจินต์ สันถวรักษ์ ที่ปรึกษาโครงการฯ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์  คุณ ศิโรรัตน์ สุภาษา นักวิจัย นักวิจัย / นักวิเคราะห์อุตสาหกรรม สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศ ไทย 8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน 9.00 – 9.15 น. กล่าวรายงานและชี้แจง วัตถุประสงค์ของการสัมมนา โดย รองผู้อำนวยการ สถาบันเหล็กและ เหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ( นายราเมศวร์ อุปถัมพันธุ์ ) ประธานกล่าวเปิดการ ประชุม โดย ผู้อำนวยการสำนัก นโยบายอุตสาหกรรมราย สาขา 1 ( นายสมศักดิ์ จุล เสน ) 9.15 – 10.30 น. “ เกาะติดภาวะอุตสาหกรรม เครื่องจักรกลไทยปี 2553” 10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 10.45 – 11.45 น. “ แนะนำศูนย์ข้อมูลเชิงลึก อุตสาหกรรม เครื่องจักรกล ” 11.45 – 12.15 น สรุปประเด็นความคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะในการ พัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึก อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 12.15 – 13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน “ เกาะติดภาวะอุตสาหกรรม เครื่องจักรกลไทยปี 2553”

2 ใบสมัครเข้าร่วมการ ฝึกอบรม / สัมมนา วิธีการสมัคร 1. กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ถูกต้องและชัดเจน และส่งมาที่ 0- 2713-6293 หรือ 2. สมัครออนไลน์ที่ www.isit.or.th ข้อมูลบริษัท ชื่อ …............................................................................... ที่อยู่ ( สำหรับออก ใบเสร็จ )................................................................................................................................................................................................................................ ประเภทธุรกิจ..................................................................... โทรศัพท์........................................................................... แฟกซ์.............................................................................. ประเภทสมาชิก สามัญ สมทบ ( นิติบุคคล ) สมทบ ( บุคคลธรรมดา ) ไม่ได้เป็นสมาชิก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกฝึกอบรมและสัมมนา ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สถาบันเหล็ก และเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02 712 4402-7 ต่อ 124 โทรสาร 0-2713-6293 อีเมลล์ ratchawadee@isit.or.th เว็บไซต์ www.isit.or.th ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา ( ตัวบรรจง ) 1. ชื่อ - สกุล......................................................................... Name-Surname ….......…………………………………... ตำแหน่ง........................................................................ โทรศัพท์............................. มือถือ................................... อีเมลล์............................................................................ 2. ชื่อ - สกุล........................................................................ Name-Surname ….......…………………………………... ตำแหน่ง........................................................................ โทรศัพท์............................. มือถือ................................... อีเมลล์.......................................................................... การตอบรับ แผนกฝึกอบรมและสัมมนาจะส่งเอกสารยืนยันการเข้าร่วมไม่เกิน 1 สัปดาห์ก่อนการฝึกอบรม / สัมมนา หากท่านไม่ได้รับการยืนยันจากสถาบัน กรุณาติดต่อกลับเพื่อตรวจสอบ ข้อมูล หลักสูตรที่สมัคร.................................................................................. วันที่จัด......... /.......... /...........


ดาวน์โหลด ppt สัมม นา ฟรี !!!  h สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณรัชวดี โทร 02-712-4402-7 ต่อ 124 โทรสาร 02–713–6293 สำรองที่นั่งก่อนวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google