งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 12 การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ. 2 ขอบเขตเนื้อหาในวันนี้ ความหมายและวัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลง กระบวนการและรูปแบบของการเปลี่ยนแปลง สาเหตุที่บุคคลต่อต้านการเปลี่ยนแปลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 12 การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ. 2 ขอบเขตเนื้อหาในวันนี้ ความหมายและวัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลง กระบวนการและรูปแบบของการเปลี่ยนแปลง สาเหตุที่บุคคลต่อต้านการเปลี่ยนแปลง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 12 การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ

2 2 ขอบเขตเนื้อหาในวันนี้ ความหมายและวัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลง กระบวนการและรูปแบบของการเปลี่ยนแปลง สาเหตุที่บุคคลต่อต้านการเปลี่ยนแปลง การจัดการกับการเปลี่ยนแปลง เป้าหมายและกระบวนการในการพัฒนาองค์การ ระดับของการพัฒนาองค์การ การพัฒนาองค์การระดับองค์การ กลุ่มและบุคคล การดำเนินการพัฒนาองค์การ

3 3 การเปลี่ยนแปลง หมายถึง การปรับแต่งหรือการปรับปรุงระบบอ้างอิง ให้มีความแตกต่างจากเดิม ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและในหลายระดับ ไม่มีองค์การ ใดที่สามารถอยู่รอดและดำเนินการได้โดยไม่ปรับตัว ให้สอดคล้องกับข้อจำกัดของสถานการณ์ โดยเฉพาะ องค์การสมัยใหม่ที่นอกจากจะปรับตัวตามให้ทันต่อ การเปลี่ยนแปลงแล้ว ยังอาจต้องเป็นผู้นำและผู้สร้าง การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในองค์การและต่อปัจจัย แวดล้อมภายนอก

4 4 ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง  การเปลี่ยนแปลง = การปรับแต่ง หรือปรับปรุงให้ แตกต่างไปจากเดิม จะเกิดขึ้นเมื่อมีความผันแปรของ  โครงสร้างองค์การ  การนำเทคโนโลยีมาใช้ในองค์การ  บุคลากร  การสร้างการเปลี่ยนแปลง = การสร้างแผนดำเนินการ ในการปรับแต่งให้มีความแตกต่างไปจากเดิม และนำแผน การที่กำหนดขึ้นมาดำเนินการ ตลอดจนควบคุมและพัฒนา ให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์

5 5 ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง ( ต่อ )  ตัวแทนการเปลี่ยนแปลง = บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้ รับมอบหมายให้เป็นผู้สร้าง หรือบริหารกระบวนการเปลี่ยน แปลงภายในองค์การ อาจเป็นบุคคลจากภายในหรือภายนอก ภายในองค์การภายนอกองค์การ ข้อดี มีความรู้ ความเข้าใจ วัฒนธรรม ประเพณี และ นโยบายขององค์การ ข้อเสีย มีกรอบความคิด ภาพรวมขององค์การที่แคบ ข้อดี เห็นภาพรวมขององค์การ ได้ถูกต้อง ไม่มีอคติ มองได้ กว้างกว่าบุคลากรภายใน ข้อเสีย ขาดความเข้าใจ วัฒนธรรม ประเพณี ฯ

6 6 วัตถุประสงค์ของ การเปลี่ยนแปลง การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม การเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากร แบบตอบสนอง แบบเตรียมพร้อม

7 7 กระบวนการเปลี่ยนแปลง ละลาย เคลื่อนย้าย ทำให้คงตัว สถานะใหม่ สถานะเดิม

8 8 แบบจำลองการเปลี่ยนแปลงของระบบ กระตุ้นปรับเปลี่ยนสร้างความคุ้นเคย

9 9 สาเหตุที่บุคคลต่อต้านการเปลี่ยนแปลง การ เปลี่ยนแปลง การสูญเสียความเข้าใจ การสูญเสียส่วนบุคคล การต่อต้าน  อำนาจ  ฐานะทางเศรษฐกิจ  ฐานะทางสังคม  ความสะดวกสบาย  ความมั่นคง  ความเชี่ยวชาญ

10 10 การจัดการกับการเปลี่ยนแปลง (Management of Change)  การติดต่อสื่อสาร  การส่งเสริมการมีส่วนร่วม  การอำนวยความสะดวก และการให้การสนับสนุน  การเจรจาต่อรอง  การแทรกแซง และการสร้างแนวร่วม  การบังคับ ลดแรง ต้านทาน การ เปลี่ยน แปลง

11 11 การจัดการการเปลี่ยนแปลงโดยผ่านการพัฒนาองค์การ

12 12 การพัฒนาองค์การ (Organization Development) กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินการอย่างเป็นระบบ ภายในองค์การ โดยที่มีการวางแผนล่วงหน้าในเรื่องต่าง ๆ อาทิ กำหนดผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงและ ศึกษาผลกระทบและวิธีการแก้ไขเพื่อให้องค์การสามารถ ดำรงอยู่ได้อย่างเหมาะสม และสามารถดำเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มี ศักยภาพในการปฏิบัติงานและมีคุณภาพชีวิตการงานที่ดี ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

13 13 เป้าหมายการพัฒนาองค์การ  กระบวนการ (Process Goals) มุ่งเน้นการพัฒนา กระบวนการในการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่น การตัดสินใจ การติดต่อสื่อสาร ฯลฯ  ผลลัพธ์รวม (Outcomes Goals) การพัฒนา องค์การจะให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงานของ องค์การ โดยมุ่งพัฒนาความสามารถในการปรับตัว ขององค์การให้สามารถดำเนินงานภายใต้สิ่งแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตาม ต้องการ

14 14 กระบวนการในการพัฒนาองค์การ 1. การวินิจฉัย 2. การปฏิบัติ 3. การเสริมแรง

15 15 ระดับของการพัฒนาองค์การ ระดับองค์การ ระดับกลุ่ม ระดับ บุคคล การพัฒนาองค์การ

16 16 การพัฒนาองค์การระดับองค์การ  การสำรวจข้อมูลย้อนกลับ = เพื่อประมวลและสะท้อน ข้อมูล ให้แก่ผู้บริหารและสมาชิกขององค์การเพื่อกำหนด แนวทางและวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์การให้ เหมาะสม  การประชุมร่วมกัน = การประชุมร่วมระหว่างตัวแทนหรือ สมาชิกขององค์การในหลายระดับ โดยเปิดโอกาสให้ เผชิญหน้าและติดต่อสื่อสารระหว่างกันโดยตรง เพื่อหา แนวทางสำหรับการดำเนินการ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ แก้ไขปัญหาหรือข้อขัดแย้งขององค์การ

17 17 การพัฒนาองค์การระดับองค์การ (ต่อ)  การออกแบบโครงสร้างใหม่ = การเปลี่ยนแปลงเกิด ขึ้นอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น องค์การต้องทำการปรับ โครงสร้างทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อให้องค์การ สามารถดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้อง กับสถานการณ์  องค์การแบบขนาน = การนำตัวแทนสมาชิกจากหลาย ส่วนขององค์การเข้ามารวมกลุ่มชั่วคราว เพื่อร่วม ตัดสินใจและหาแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

18 18 การพัฒนาองค์การระดับกลุ่ม  การสร้างทีมงาน = การให้ความรู้และทักษะของการ ทำงานเป็นทีม โดยการกระทำกิจกรรมร่วมกันระหว่าง สมาชิกในกลุ่ม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในเชิงสร้างสรรค์ ระหว่างสมาชิกและการแก้ไขปัญหาเป็นกลุ่ม  การให้คำปรึกษาด้านกระบวนการ = เป็นการดำเนิน กิจกรรมร่วมกันระหว่างสมาชิก โดยมีตัวแทนการ เปลี่ยนแปลง ที่ปรึกษาหรือนักพัฒนาองค์การให้ความ ช่วยเหลือ เพื่อพัฒนากระบวนการมีปฏิสัมพันธ์ภายใน กลุ่ม

19 19 การพัฒนาองค์การระดับกลุ่ม (ต่อ)  การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม = เป็นการดำเนิน กิจกรรมร่วมกันเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และทักษะของ การอยู่ร่วมกันระหว่างกลุ่ม เช่น การแก้ปัญหา การ ตัดสินใจ การติดต่อสื่อสารและการประสานงาน เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้แต่ละกลุ่มสามารถร่วมงานกันอย่าง มีประสิทธิภาพ เนื่องจากความซ้ำซ้อนและความยากของ งานปัจจุบัน ทำให้หลายกลุ่มงานต้องร่วมมือประสานงาน ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม

20 20 การพัฒนาองค์การระดับบุคคล  การฝึกความอ่อนไหว = บุคคลมีความแตกต่างกัน จึง มีการพัฒนาการฝึกความอ่อนไหวเพื่อสร้างความตื่นตัว ต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยการจัดการฝึกอบรมกลุ่มย่อยที่เรียกว่า “กลุ่ม ฝึกอบรม” หรือ “T-Group” ประกอบด้วยบุคคลที่ไม่มี ความคุ้นเคยกันและมีความแตกต่างกันมากระทำกิจกรรม ร่วมกัน และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมพูดคุยแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและความรู้สึกระหว่างกัน เพื่อให้แต่ละฝ่าย เข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล

21 21 การพัฒนาองค์การระดับบุคคล (ต่อ)  การเจรจาเรื่องบทบาท = เป็นกระบวนการพัฒนา องค์การที่เปิดโอกาสให้สมาชิกแต่ละคนแสดงความ คาดหวังในบทบาทของตนเองและเพื่อนร่วมงานในการ ปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างกันและไม่ ก่อให้เกิดความขัดแย้งในการร่วมงาน  การออกแบบงานใหม่ = เป็นการศึกษาและออกแบบ งานใหม่ให้เหมาะสมกับความต้องการในแต่ละสถานการณ์ เพื่อให้สามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ตลอดจนสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

22 22 การพัฒนาองค์การระดับบุคคล (ต่อ)  การวางแผนอาชีพ = เป็นการจูงใจให้บุคคลปฏิบัติงาน อย่างเต็มที่ มีการเปิดโอกาสให้สมาชิกได้พัฒนาตนเองทั้ง ในตำแหน่งหน้าที่และประสบการณ์ในงาน เพื่อจะได้มี ความก้าวหน้าในอาชีพในอนาคต เพื่อเป็นแนวทางให้แต่ ละบุคคลทราบว่าต้องปฏิบัติตนอย่างไร และพัฒนาตนเอง ในด้านใด เพื่อให้ประสบความสำเร็จตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนเป็นการจูงใจให้บุคคลปฏิบัติงานอย่างเต็ม ความสามารถเพื่อให้บรรลุความต้องการ

23 23 การดำเนินการพัฒนาองค์การ องค์การ 3. ความเท่าเทียมของอำนาจ 5. การมีส่วนร่วม 1. การให้ความนับถือต่อบุคคล 2. ความเชื่อมั่น 4. ความเปิดเผย การพัฒนา องค์การ

24 24 สรุป การเปลี่ยนแปลง เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ประกอบ ด้วยขั้นตอนสำคัญ 3 ขั้นตอน คือ การละลายพฤติกรรม การเคลื่อนย้ายและการทำให้พฤติกรรมคงตัว โดยที่การ สร้างการเปลี่ยนแปลง เป็นการกำหนดแผนการดำเนินงาน ในการปรับแต่งระบบอ้างอิงให้แตกต่างไปจากเดิม และจะ เกิดแรงต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงขึ้นทุกครั้งที่เกิดการ เปลี่ยนแปลง โดยมีสาเหตุจากการสูญเสียความเข้าใจและ การสูญเสียส่วนบุคคล

25 25 สรุป ( ต่อ ) การพัฒนาองค์การ เป็นวิธีการและเทคนิคสำคัญที่หลาย หน่วยงานนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพ และความ เหมาะสมในการดำรงอยู่ขององค์การ เป็นกระบวนการที่ใช้ ในการเปลี่ยนแปลงสภาพการทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์การพร้อมกับปรับปรุงให้การ ดำเนินงานตามภารกิจขององค์การให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยสามารถแบ่งการพัฒนาองค์การออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับบุคคล ระดับกลุ่มและระดับองค์การ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 12 การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ. 2 ขอบเขตเนื้อหาในวันนี้ ความหมายและวัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลง กระบวนการและรูปแบบของการเปลี่ยนแปลง สาเหตุที่บุคคลต่อต้านการเปลี่ยนแปลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google