งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การประเมินคุณภาพ ภายใน ประจำปีการศึกษา 2550 หน่วยงานสนับสนุน โดย คณะกรรมการประเมิน คุณภาพภายใน หน่วยงาน....................................... วันที่.........................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การประเมินคุณภาพ ภายใน ประจำปีการศึกษา 2550 หน่วยงานสนับสนุน โดย คณะกรรมการประเมิน คุณภาพภายใน หน่วยงาน....................................... วันที่........................................."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การประเมินคุณภาพ ภายใน ประจำปีการศึกษา 2550 หน่วยงานสนับสนุน โดย คณะกรรมการประเมิน คุณภาพภายใน หน่วยงาน....................................... วันที่.........................................

2 คณะกรรมการประเมิน คุณภาพภายใน …………………………………………. ประธาน …………………………………………. ผู้ทรงคุณวุฒิ …………………………………………. รองประธาน …………………………………………. กรรมการ …………………………………………. เลขานุการ

3 วัตถุประสงค์การประเมิน คุณภาพภายใน เสริมสร้างความตระหนักต่อการพัฒนา คุณภาพการดำเนินงาน เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลการดำเนินงานตาม ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ เพื่อให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค เพื่อสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ยืนยันความมีคุณภาพของการดำเนินงาน ปัจจุบัน เตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน คุณภาพภายนอก

4 4 กำหนดการประเมิน กำหนดการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน วันที่ 1 09.00-10.30 ประธานกรรมการการประเมินแนะนำคณะกรรมการการประเมิน วัตถุประสงค์ของการ ประเมิน ผู้บริหารบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน คณะกรรมการการประเมินซักถาม สัมภาษณ์ ผู้เกี่ยวข้อง 10.30-12.00 ศึกษาเอกสารสนับสนุน และสัมภาษณ์บุคลากร 12.00-13.00 พักกลางวัน 13.00-16.00 กรรมการแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 2 คน ตรวจเยี่ยมหน่วยงานย่อย 16.00-16.30 สรุปผลการประเมิน วันที่ 2 9.00-10.30 สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 10.30-12.00 รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม 12.00-13.00 พักกลางวัน 13.00-14.30 สรุปผลการประเมินและเตรียมการนำเสนอผลการประเมินด้วยวาจา 14.30-16.30 นำเสนอผลการประเมินด้วยวาจา

5 เวลาหน่วยงานย่อยกรรมการประเมิน รายละเอียดการตรวจ เยี่ยมหน่วยงานย่อย

6 การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ประกอบด้วย 5 กลุ่ม ดังนี้ 1. ผู้บริหาร 2. อาจารย์ 3. บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน 4. นักศึกษา 5. ผู้รับบริการ ภายนอกมหาวิทยาลัย

7 การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ประเภทรายละเอียดกรรมการ 1. ผู้บริหารจำนวน 3 คน ประกอบด้วย - ผู้อำนวยการ - หัวหน้างาน 2 คน 2. อาจารย์จำนวน 2 คน เป็นตัวแทน คณะต่างกลุ่มสาขาวิชา 3. บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 2 คน เป็นตัวแทน ของหน่วยงานนั้น

8 การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ประเภทรายละเอียดกรรมการ 4. นักศึกษาที่รับ บริการ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย - นักศึกษาปริญญาตรี จำนวน 2 คน - นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 คน 5. ผู้รับบริการ ภายนอก มหาวิทยาลัย จำนวน 2 ราย เป็นตัวแทนภาครัฐ และ ภาคเอกชน


ดาวน์โหลด ppt 1 การประเมินคุณภาพ ภายใน ประจำปีการศึกษา 2550 หน่วยงานสนับสนุน โดย คณะกรรมการประเมิน คุณภาพภายใน หน่วยงาน....................................... วันที่.........................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google