งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์ เนื่องจากปัจจุบันมีมาตรฐานบัญชี 2 ฉบับ ที่ประกาศในราชกิจจา นุเบกษาและมีผลบังคับใช้ในปี 2554 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่มีปัญหาในการ นำมาปฏิบัติ คือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์ เนื่องจากปัจจุบันมีมาตรฐานบัญชี 2 ฉบับ ที่ประกาศในราชกิจจา นุเบกษาและมีผลบังคับใช้ในปี 2554 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่มีปัญหาในการ นำมาปฏิบัติ คือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัตถุประสงค์ เนื่องจากปัจจุบันมีมาตรฐานบัญชี 2 ฉบับ ที่ประกาศในราชกิจจา นุเบกษาและมีผลบังคับใช้ในปี 2554 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่มีปัญหาในการ นำมาปฏิบัติ คือ (1) ฉบับที่ 1 ( ปรับปรุง 2552) เรื่องการนำเสนองบการเงิน (2) ฉบับที่ 7 ( ปรับปรุง 2552) เรื่องงบกระแสเงินสด ซึ่งมาตรฐานฉบับดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในบางเรื่อง การสัมมนาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่อธิบายถึงสาระสำคัญของ มาตรฐานทั้ง 2 ฉบับ และสาระสำคัญของมาตรฐานฉบับดังกล่าว ว่าต่าง จากมาตรฐานเดิมอย่างใด เช่น การนำเสนองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ การ นำเสนองบกระแสเงินสด กรณีการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียเป็นเจ้าของใน บริษัทย่อยและธุรกิจอื่น กรณีสูญเสียการควบคุม และไม่สูญเสียการ ควบคุม จะต้องจัดประเภทเป็นกิจกรรมจัดหาเงินหรือกิจกรรมลงทุนอย่าง ใด สมาคมนิสิตเก่าคณะ พาณิชยศาสตร์และการ บัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมอบรมทางวิชาการเรื่อง “ สรุปสาระสำคัญของมาตรฐานการบัญชี 2 ฉบับ ที่มีผลบังคับ ใช้ปี 2554 ( ฉบับที่ 1 ปรับปรุง 2552, ฉบับที่ 7 ปรับปรุง 2552) และการ นำเสนองบการเงินและงบกระแสเงินสด ” วันที่ : วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2553 เวลา : 09.00 น. – 16.30 น. สถานที่ : ห้องแมนดาริน โรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม 4 กำหนดการ 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 09.00 - 12.00 น. - สาระสำคัญของมาตรฐานฉบับที่ 1 ( ปรับปรุง 2552) เรื่องการ นำเสนองบการเงิน - สาระสำคัญที่แตกต่างจากฉบับเดิม - ตัวอย่างกรณีศึกษา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 - 16.00 น. - สาระสำคัญของมาตรฐานฉบับที่ 7 ( ปรับปรุง 2552) เรื่องงบ กระแสเงินสด - สาระสำคัญที่แตกต่างจากฉบับเดิม - ตัวอย่างกรณีศึกษา 16.00 - 16.30 น. ตอบประเด็นปัญหาและข้อซักถาม วิทยากร อาจารย์จงจิตต์ หลีกภัย อาจารย์เกษียณของภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( เป็นผู้เข้าร่วมการร่างกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ) หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่างประมาณเวลา 10.30-10.45 น. และเวลา 15.00-15.15 น. สามารถนับชั่วโมงการอบรมได้ ทั้งนี้อยู่ ระหว่างรออนุมัติ

2 วิทยากร อาจารย์จงจิตต์ หลีกภัย อาจารย์เกษียณของภาควิชาการ บัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ผู้ดำเนินรายการ ศ. กิตติคุณสุภาพรรณ รัตนา ภรณ์ อาจารย์เกษียณของภาควิชาการ บัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ หัวข้อการอบรมนี้เหมาะสำหรับ กรรมการ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน นักบัญชี นักวิเคราะห์ หลักทรัพย์ และผู้สนใจทั่วไป วัน เวลา สถานที่ วันเวลา : วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2553 เวลา 09.00 น. –16.30 น. สถานที่ : ห้องแมนดาริน โรงแรมแมนดา ริน ถนนพระราม 4 ค่าอบรม ( รวม VAT แล้ว, รับใบเสร็จที่หน้า งาน ) ท่านละ 841.12 + VAT 58.88 = 900 บาท ** หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % = 25.23 บาท เงื่อนไขพิเศษ : สมัครอบรมเป็นหมู่ คณะจำนวน 10 ท่าน รับฟรีอีก 1 ท่าน สมาคมฯ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมอบรมโดยกรุณากรอกใบสมัครและโอน เงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสภากาชาดไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 045-2-93778-0 ชื่อ บัญชี “ สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาฯ ” และกรุณาส่งใบสมัคร พร้อมสลิปโอนเงินมาที่สมาคมฯ โทรสาร 02-255- 3078 ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 ** ในกรณีที่จ่ายในนามนิติบุคคล กรุณาหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ของค่า สัมมนา พร้อมออกหนังสือรับรองการหักภาษีให้กับ “ สมาคมนิสิตเก่าคณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาฯ ” ที่อยู่ อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ถนน พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษีอากร 3108012203 ใบสมัครเข้าร่วมการอบรม เรียน คุณดุษณี ศกุนะสิงห์ โทรฯ 02-255-8614 หรือ 02-218-5703 แฟกซ์ 02- 255-3078 E-mail : cualumni@cscoms.com cualumni@cscoms.com จากคุณ........................................................................... โทรศัพท์...................................................... โทรสาร................................................ จำนวนเงินนำฝาก.................................. บาท ออกใบเสร็จรับเงิน / กำกับภาษี ใน นาม.......................................................................................... ที่อยู่................................................................................................................................................................................................................ จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา สมาชิกสมาคมนิสิตเก่าฯ........................... ท่าน บุคคล ทั่วไป........................... ท่าน ลำ ดับ ชื่อ นามสกุล เลขทะเบียน ผู้สอบบัญชี เลขที่ ผู้ทำบัญชี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์ เนื่องจากปัจจุบันมีมาตรฐานบัญชี 2 ฉบับ ที่ประกาศในราชกิจจา นุเบกษาและมีผลบังคับใช้ในปี 2554 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่มีปัญหาในการ นำมาปฏิบัติ คือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google