งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การรับรอง หลักสูตร การรับรอง ค่าใช้จ่าย โดย สราวุธ ภู สดใสย ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดภูเก็ต 076 273470 ต่อ 105.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การรับรอง หลักสูตร การรับรอง ค่าใช้จ่าย โดย สราวุธ ภู สดใสย ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดภูเก็ต 076 273470 ต่อ 105."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การรับรอง หลักสูตร การรับรอง ค่าใช้จ่าย โดย สราวุธ ภู สดใสย ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดภูเก็ต 076 273470 ต่อ 105

2 การเขียนหลักสูตร ฝึกอบรม

3 ชื่อของ สปก. พนักงานระดับ ปฏิบัติการ / หัวหน้า งาน / บริหาร

4

5 ชื่อ บุคลาก รของ สปก. ทั้ง 3 คน

6 หนังสือแจ้งฝึกอบรม บริษัท สร้างงาน จำกัด 700 หมู่ที่ 29 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัด ภูเก็ต วันที่ 21 ธันวาคม พ. ศ. 2554 เรื่องแจ้งกำหนดการฝึกอบรม เรียนผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ภูเก็ต ด้วยบริษัทสร้างงานจะดำเนินการฝึกอบรม ให้กับพนักงาน หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2554 เวลา 09.00-16.00 น. จำนวน 1 รุ่น 40 คน ณ ห้องอบรม บริษัทสร้างงาน จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ขอแสดงความนับถือ ( นายวรวิทย์ สินธ์ธรรม ) ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร มนุษย์ 12 3 4 5

7 ขั้นตอนการแจ้งกำหนดการฝึกอบรม ( ฝึกเอง ) 1. หนังสือแจ้งกำหนดการ ฝึกอบรมก่อนฝึกอบรม 7 วันเพื่อ อนุมัติการฝึกฯ - หลักสูตร - กำหนดการ 2. ติดตามผลการอนุมัติ 3. ดำเนินการฝึกอบรม

8 ขั้นตอนการจัดทำเอกสาร ขอรับรองหลักสูตรฯ ( กรณีฝึกเอง ) 1. ใบลงทะเบียน 2. แบบ ฝย / ฝป 3 3. แบบ ฝย / ฝป 2-1 4. แบบ ฝย / ฝป 1

9 แบบลงทะเบียนหลักสูตร.................................. (............. ชั่วโมง ) ณ...............................( ชื่อสถานประกอบการ ) วันที่ ……… เดือน.................... พ. ศ.......................... ที่ชื่อ - สกุล ลายมือชื่อ วดป 1 2 3 4

10 ที่ ชื่อ - สุกลวันที่เข้า อบรม จำนวน ชั่วโมง ทั้งหมด จำนวน ชั่วโมง อบรม จริง คิด เป็น ร้อย ละ 123 1 นายก √ -√ แบบสรุปผู้ผ่านการฝึกอบรม 80% หลักสูตร............................ (....... ชั่วโมง ) ณ................( ชื่อสถานประกอบการ ) วันที่......... เดือน......................... พ. ศ..................

11 เอกสารแนบยื่นรับรองฯ ( กรณีฝึกเอง ) 1. หนังสือแจ้งขอรับรอง หลักสูตรฯ 2. แบบฝย / ฝป 1 3. แบบฝย / ฝป 2-1 4. แบบฝย / ฝป 3 - ใบลงทะเบียน - แบบสรุปผู้ผ่านการ ฝึกอบรม 80%

12 5. เอกสารเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ( กรณีมี คชจ.) - บิลเงินสดต้องมีเลขที่ประจำตัวผู้เสีย ภาษีอากรหรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับ เงิน - วันที่ในเอกสารการเงินต้องสัมพันธ์กับ วันที่จัดฝึกอบรม - จำนวนเงินในเอกสารการเงินที่ต้องการ ขอรับรอง ให้ทำวงกลมหรือขีดเส้นด้วยปากกาเน้น คำให้ชัดเจน 7. วุฒิบัตร ( ถ้ามี ) 6. สำเนาหนังสือแจ้งฝึกอบรม พร้อมหลักสูตร

13 8. สำเนาหนังสือมอบอำนาจ 9. สำเนาหนังสือรับรองการจด ทะเบียนนิติ บุคคล

14 ขั้นตอนการจัดทำเอกสาร ขอรับรองหลักสูตร ( ฝึกนอก ) 1. แบบฝย / ฝป 2-2 2. แบบ ฝย / ฝป 1

15 เอกสารที่ต้องแนบยื่นขอรับรองหลักสูตร 1. หนังสือแจ้งขอรับรอง หลักสูตร 2. แบบ ฝย / ฝป 1 3. แบบ ฝย / ฝป 2-2 4. หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมและ แบบตอบรับ 5. วุฒิบัตร 6. เอกสารเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ( กรณีมี คชจ.)

16 7. สำเนาหนังสือมอบอำนาจ 8. สำเนาหนังสือรับรองการจด ทะเบียนนิติ บุคคล

17 ระยะเวลาการฝึกอบรม และยื่นรับรองฯ - การฝึกอบรมเริ่ม 1 มกราคม สิ้นสุด 31 ธันวาคม ของทุกปี - ยื่นรับรองหลักสูตรภายใน 60 วัน สิ้นสุด 15 มกราคม ของปีถัดไป

18 ปัญหาที่เกิดในการรับรอง หลักสูตรที่ต้องแก้ไข

19 1. การยื่นรับรองหลักสูตร ภายใน 60 วันหลังจาก ฝึกอบรมเสร็จสิ้นรวมถึง เอกสารแก้ไข 3. หัวข้อและเนื้อหาวิชารวบ มาเพียงหัวข้อเดียว 2. ระยะเวลาฝึกอบรมไม่ สัมพันธ์กับหัวข้อและ เนื้อหาวิชา

20 4. จำนวนผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมระบุมาไม่ถูกต้อง ซึ่งแบ่งเป็น 3 กรณี - ไม่เกิน 100 คน / รุ่น - ไม่เกิน 50 คน / รุ่น - ไม่เกิน 25 คน / รุ่น 5. ไม่ระบุชื่อวิทยากร

21 6. ขาดสำเนาหนังสือแจ้ง ฝึกอบรมและหลักสูตรแนบ ( กรณีฝึกเอง ) 7. คชจ. ที่ยื่นมาไม่มี รายละเอียดประกอบ 8. คชจ. ที่ยื่นรับรองต้องไม่รวม Vat 9. แบบแจ้งผู้ผ่านการ ฝึกอบรมไม่เป็นไปตาม แบบฟอร์มที่กำหนด ( กรณีฝึกเอง )

22 10. ใบลงทะเบียนต้องมีรายมือ ชื่อผู้ฝึกอบรมทุกวัน ( กรณี หลักสูตรหลายวัน ) 11. จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรม ไม่ตรง กับใบลงทะเบียน ( ใน แบบฝย / ฝป 2-1) 12. ยังไม่มอบอำนาจ 13. หลักสูตรบางหลักสูตรไม่ รับรอง

23 14. ไม่แจ้ง ศพจ. ก่อนการ ฝึกอบรม ( กรณีฝึกเอง ) 15. ไม่แจ้ง ศพจ. กรณีมี การเปลี่ยนแปลงการ ฝึกอบรม 16. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องเข้าอบรมอย่างน้อย 80% 17. ไม่รับรองสำเนา ( กรณี ถ่ายสำเนา )

24 ขอความร่วมมือ 1. แนบเอกสารประกอบการ พิจารณาทุกครั้งเมื่อขอ รับรองหลักสูตร - สำเนาบัตรฯของผู้ยื่นคำ ขอ - สำเนาการจดทะเบียน นิติบุคคล - สำเนาหนังสือมอบ อำนาจ / สำเนา บัตรฯผู้มอบและผู้รับ มอบ

25 2. จัดทำสรุปผู้ผ่านการ ฝึกอบรม 80% 3. หลักสูตร ภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 18 ชั่วโมง 4. หลักสูตรเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์อย่างน้อย 18 ชั่วโมง 5. หลักสูตรเป็นชื่อ ภาษาไทย


ดาวน์โหลด ppt 1 การรับรอง หลักสูตร การรับรอง ค่าใช้จ่าย โดย สราวุธ ภู สดใสย ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดภูเก็ต 076 273470 ต่อ 105.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google