งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แจ่มจันทร์ เกียรติกุล.  ตอบสนองตรงเป้าหมายขององค์กรและ ผู้รับบริการหรือกลุ่มเป้าหมาย (Responsiveness)  มีนวัตกรรมเกิดขึ้นจากการทำงาน (Innovation) 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แจ่มจันทร์ เกียรติกุล.  ตอบสนองตรงเป้าหมายขององค์กรและ ผู้รับบริการหรือกลุ่มเป้าหมาย (Responsiveness)  มีนวัตกรรมเกิดขึ้นจากการทำงาน (Innovation) "— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แจ่มจันทร์ เกียรติกุล

2  ตอบสนองตรงเป้าหมายขององค์กรและ ผู้รับบริการหรือกลุ่มเป้าหมาย (Responsiveness)  มีนวัตกรรมเกิดขึ้นจากการทำงาน (Innovation)  คนในองค์กรมีการพัฒนาและใช้ศักยภาพอย่าง เต็มที่ (Competency)  มีประสิทธิภาพ (Efficiency)

3  ศาสตราจารย์ อิคูจิโร โนนากะ เชื่อว่ามนุษย์คือ ผู้สร้างความรู้  ความสำเร็จเกิดขึ้นที่อีกมิติหนึ่งขององค์กร สมัยใหม่ด้วยการเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ระดับ ปฏิบัติการ

4  ความรู้ที่เป็นประสบการณ์ที่อยู่กับตัวผู้ปฏิบัติงาน จึงถือเป็น " ทุนทางปัญญา (Intellectual Capital)  เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อความสำเร็จที่ยั่งยืนของ องค์กรอย่างแท้จริงเนื่องจากทุนประเภทนี้เป็น ปัจจัยที่คู่แข่งไม่สามารถลอกเลียนแบบ  แนวคิดของ Prof. Nonaka เชื่อว่าการพัฒนาที่ ดี ควรเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืน และการสร้าง นวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) หมายถึงคนในองค์กรทุกคน จำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน และเป็นผู้นำการ เปลี่ยนแปลง

5

6 1. ความสามารถในการใช้วิจารณญาณว่าสิ่งใดดี สิ่งใดไม่ดี 2. ความสามารถในการแลกเปลี่ยนบริบทกับผู้อื่น (Ba) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ 3. ความสามารถในการเข้าใจและจับใจความ สำคัญ โดยมีความ ละเอียดอ่อนในการรับรู้ รายละเอียดได้ดี 4. ความสามารถในการสร้างและถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจที่ปฏิบัติได้จริงสู่คนอื่น ๆ ได้ดี 5. ความสามารถในการใช้อำนาจของตนเอง ในทางที่ถูกต้อง 6. ความสามารถในการสร้างสนับสนุนความรู้เชิง ปัญญาปฏิบัติให้ผู้อื่น

7  การเปลี่ยนแปลงจาก tacit เป็น explicit เกิด จากปัจจัยหลายตัว เช่น วิสัยทัศน์ของผู้นำ การ ได้ทำงานจริง การพูดคุยของคนที่ทำงานด้วยกัน หรือสภาพแวดล้อม โดยจะใช้ Ba หรือเวทีที่มี การแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งอาจจะเป็นเวทีหรือใช้ เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์  เมื่อมีการแลกเปลี่ยนความรู้ จากความรู้ส่วนตัว ก็จะกลายเป็นความรู้ของทีมงาน และเกิดการ ขยายวงความรู้ เมื่อทำแบบนี้เรื่อยๆ ความรู้ก็จะ กลายเป็นความรู้ระดับองค์กร เราจะได้ความรู้ที่มี ทั้งคุณภาพและปริมาณเกิดการสร้างความรู้ใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคน

8

9  S = Socialization เป็นการสร้างความรู้ด้วยการ แบ่งปันประสบการณ์ด้วยการพบปะสมาคมหรือการ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่น การพูดคุย การสอนงาน ฝึกงาน ซึ่งเป็นการถ่ายทอดแบ่งปันความรู้ที่อยู่ใน ตัวบุคคลไปให้ผู้อื่น  E = Externalization เป็นการถ่ายทอดความรู้ โดย การอธิบายหรือแสดงความรู้ที่อยู่ในตัวเพื่อให้ผู้อื่น ได้รับการแบ่งปัน แนวคิด ภาษาสัญลักษณ์ ลาย ลักษณ์อักษร  C = Combination เป็นการผสมผสาน โดยนำ ความรู้ที่ชัดแจ้งมาสร้างสรรค์ หรือเปลี่ยนแปลง ให้ เป็นความรู้ที่ชัดแจ้งในเรื่องใหม่ ๆ มีความซับซ้อน มากขึ้น หรือเป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้น เพื่อให้สามารถ นำความรู้นั้นไปใช้ในทางปฏิบัติได้ง่ายขึ้น  I = Internalization เป็นการนำความรู้ที่ได้มาใหม่ ไปใช้ปฏิบัติหรือลงมือทำจริง ๆ

10  แนวคิดของศาสตราจารย์ อิคูจิโร โนนากะ คือ ให้ความสำคัญกับกระบวนการทางสังคมในการ พัฒนามนุษย์เพราะเชื่อว่า ความรู้ที่สำคัญในการ นำมาใช้ปฏิบัติงานเพื่อความก้าวหน้าของคนและ องค์กรจะถูกสร้างผ่านกระบวนการปฏิสัมพันธ์ ระหว่างความรู้แบบชัดแจ้งและความรู้ฝังในตน  เชื่อว่าผู้บริหารระดับกลางเป็นจุดเชื่อมต่อของ กลยุทธ์ (Strategic knot) จึงให้ความสำคัญกับ การพัฒนาผู้บริหารระดับกลางให้มีทักษะ มี ประสบการณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ และ high- emotional knowledge (care /love /trust/safety)

11  แลกเปลี่ยนความเอาใจใส่กัน (care) แลกเปลี่ยน ความรัก love แลกเปลี่ยนความไว้เนื้อเชื่อใจกัน (trust) และแลกเปลี่ยนความปลอดภัย (safety) ซึ่งเป็นพื้นฐานของ tacit knowledge (care /love /trust/safety)4 เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ มาก เพราะคือทุนทางสังคม (social capital)"  ถ้าไม่มี 4 ตัวนี้ เราจะไม่มีการแลก tacit knowledge กัน เพราะคนไม่ไว้ใจ รู้สึกไม่ ปลอดภัย รู้สึกว่าถูกละเลย หรือถูกปฏิบัติไม่ดี

12

13

14  1. ใช้เทคนิคการแลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้ ใน การสร้างและแสวงหาความรู้เพื่อการพัฒนางาน  2. ใช้สุนทรีย สนทนาเป็นหลักในการสื่อสาร พูดคุยกัน  3. ก้าวข้ามการมองจุดอ่อน จุดด้อยของคน แต่ ให้ความสำคัญกับจุดแข็ง / จุดดี มาทำให้เด่น  4. ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักในคุณค่าของ ตนเอง

15 ขอบคุณค่ะ ที่มาร่วม แลกเปลี่ยน


ดาวน์โหลด ppt แจ่มจันทร์ เกียรติกุล.  ตอบสนองตรงเป้าหมายขององค์กรและ ผู้รับบริการหรือกลุ่มเป้าหมาย (Responsiveness)  มีนวัตกรรมเกิดขึ้นจากการทำงาน (Innovation) 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google