งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตร เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินไม่ให้เป็นหนี้เสีย วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2556 โรงแรมอมารีบูเลอวาร์ด สุขุมวิท 5 สอบถามและสำรองที่ Tel: 086-3394326,02-4646524.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตร เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินไม่ให้เป็นหนี้เสีย วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2556 โรงแรมอมารีบูเลอวาร์ด สุขุมวิท 5 สอบถามและสำรองที่ Tel: 086-3394326,02-4646524."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตร เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินไม่ให้เป็นหนี้เสีย วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2556 โรงแรมอมารีบูเลอวาร์ด สุขุมวิท 5 สอบถามและสำรองที่ Tel: 086-3394326,02-4646524 Fax.02-9030080 ต่อ 4326 Fax.02-9030080 ต่อ 4326info@perfecttrainingandservice.com www.perfecttrainingandservice.com www.perfecttrainingandservice.com หลักสูตร 1 วัน หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้ทำหน้าที่ปล่อยสินเชื่อ และ ติดตามเร่งรัดหนี้ได้เรียนรู้และเข้าใจในกลยุทธ์และเทคนิคที่เหมาะสมในการติดต่อ กับลูกค้าเพื่อปล่อยสินเชื่อ รวมถึงวิธีการที่จะต้องติดตามเร่งรัดการชำระหนี้อย่าง ได้ผล เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่อง นี้ให้เกิดผลดีทั้งสองฝ่ายได้ด้วยด้วยตนเอง เนื้อหา เวลา 09.00 – 16.00 น. 1.การควบคุมสินเชื่อและการเรียกเก็บหนี้ - ความมุ่งหมายในการควบคุมสินเชื่อและเรียกเก็บหนี้ - การเรียกเก็บหนี้ - การควบคุมการเรียกเก็บหนี้ - การจัดทำบัญชีลูกหนี้รายตัว - การทำงบแยกอายุลูกหนี้ - การวิเคราะห์อัตราส่วนเกี่ยวกับลูกหนี้ เปรียบเทียบมาตรฐาน 2. การปรับข้อมูลสินเชื่อในแฟ้มลูกค้ารายตัว 3.วิธีปฏิบัติในการควบคุมและติดตามสินเชื่อ - การควบคุมติดตามสินเชื่อที่ยังมีการเคลื่อนไหวอยู่ - การติดตามสินเชื่อที่ด้อยคุณภาพหรือมีปัญหา 4. สัญญาณเตือนภัยของหนี้เริ่มมีปัญหา - ประวัติการติดต่อด้านเครดิต - จากการวิเคราะห์งบการเงิน - สัญญาณเตือนภัยด้านอื่นๆ 5.การเยี่ยมลูกค้าและการจัดทำบันทึกการออกเยี่ยม - วัตถุประสงค์ในการออกเยี่ยมลูกค้าสินเชื่อ - วิธีออกเยี่ยมเยียนลูกค้าสินเชื่อ 6.การวิเคราะห์ถึงสาเหตุของลูกหนี้ที่มีปัญหา 7.การจัดชั้นหนี้ตามคุณภาพหนี้ 8.ศิลปะการติดตามหนี้ 9.มาตรการที่จะนำมาใช้ในการแก้ไขหนี้ที่มีปัญหา 10.การวางแนวทางเชิงเร่งรัดหนี้ 11.เครื่องมือที่ใช้ในการเรียกเก็บหนี้ 12.การเตรียมตัวของพนักงานเร่งรัดหนี้ก่อนเจรจากับลูกหนี้ 13.วิธีการและขั้นตอนการเจรจา 14.สรุปคำถาม และคำตอบ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องกลยุทธ์การปล่อยสินเชื่อและการเร่งรัดติดตามหนี้ อย่างได้ผล 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปล่อยสินเชื่อและการ เร่งรัดติดตามหนี้ให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากร อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์ ที่ปรึกษาธุรกิจต่างประเทศ ธนาคาร พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย วิทยากรสถาบันฝึกอบรมการค้า ระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการ ส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทาง ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ กลาง

2 อัตราค่าลงทะเบียน ราคาปกติท่านละ 4,000 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,280 บาท สมัครก่อนวันที่ 30 เมษายน 2556 ท่านละ 3,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้  ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร  ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 % แบบฟอร์มลงทะเบียน แบบฟอร์มสำหรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมสัมมนา ชื่อหน่วยงาน / บริษัท...................................................................................................................... ที่อยู่บริษัท.................................................................................................................................... 1. ชื่อ................................... ตำแหน่ง......................................... Email...................................... 2. ชื่อ................................... ตำแหน่ง......................................... Email...................................... 3. ชื่อ................................... ตำแหน่ง......................................... Email...................................... โทรศัพท์............................... ต่อ........................................ โทรสาร.................................... บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ที่อยู่ 16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 Tel. 02-4646524 Mobile. 086-339-43-26 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0735553003036  เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา พุทธมณฑล สาย 4 เลขที่บัญชี 391-211414-7 การแจ้งยกเลิก: ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 15 ของค่าสมัคร และในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 7 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินร้อยละ 50 ของค่าสมัคร นอกเหนือจากนี้แล้ว บริษัทฯ จะไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น การจองมีผลเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วและโปรดแฟ็กซ์ใบ Pay-in เพื่อเป็นหลักฐานในการสำรองที่นั่ง หลักสูตร เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินไม่ให้เป็นหนี้เสีย


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตร เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินไม่ให้เป็นหนี้เสีย วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2556 โรงแรมอมารีบูเลอวาร์ด สุขุมวิท 5 สอบถามและสำรองที่ Tel: 086-3394326,02-4646524.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google