งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บทที่ 2 จิตวิทยากับองค์กรธุรกิจ อุตสาหกรรม. 2 จิตวิทยากับองค์กร จิตวิทยากับองค์กร หลักและโครงสร้างองค์กร หลักและโครงสร้างองค์กร พฤติกรรมองค์กร พฤติกรรมองค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บทที่ 2 จิตวิทยากับองค์กรธุรกิจ อุตสาหกรรม. 2 จิตวิทยากับองค์กร จิตวิทยากับองค์กร หลักและโครงสร้างองค์กร หลักและโครงสร้างองค์กร พฤติกรรมองค์กร พฤติกรรมองค์กร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บทที่ 2 จิตวิทยากับองค์กรธุรกิจ อุตสาหกรรม

2 2 จิตวิทยากับองค์กร จิตวิทยากับองค์กร หลักและโครงสร้างองค์กร หลักและโครงสร้างองค์กร พฤติกรรมองค์กร พฤติกรรมองค์กร พฤติกรรมของมนุษย์ในองค์กร พฤติกรรมของมนุษย์ในองค์กร

3 3

4 4 จิตวิทยากับองค์กรธุรกิจ อุตสาหกรรม องค์ประกอบขององค์กร องค์ประกอบขององค์กร การสร้างประสิทธิภาพในองค์กร การสร้างประสิทธิภาพในองค์กร ปัญหาทางจิตวิทยากับองค์กร ธุรกิจ ปัญหาทางจิตวิทยากับองค์กร ธุรกิจ อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม

5 5 จิตวิทยากับองค์กร สิทธิโชค วรานุสันติกุล (2534 : 24 - 26) 1. แนวทางที่เน้นปัจเจกชน 2. แนวทางที่เน้นกลุ่ม 3. แนวทางที่เน้นองค์กร

6 6 หลักและโครงสร้างองค์กร บทบาทหน้าที่โครงสร้างขององค์กร 1. ด้านการจัดให้มีระบบการทำงานที่ มีประสิทธิภาพ 2. ด้านการจัดให้มีการติดต่อสื่อสาร 3. ด้านการจัดให้มีสมาชิกในองค์กร ได้ทำงานตามที่ตนพึงพอใจ 4. ด้านการจัดให้มีเอกลักษณ์ของ องค์กรและของ แต่ละคน ในองค์กร

7 7 พฤติกรรมองค์กร อิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของ องค์กร 1. อิทธิพลต่อความนึกคิด ความรู้สึก และการกระทำ ของสมาชิกใน องค์กร 2. อิทธิพลต่อแนวทางการมองโลก และพฤติกรรมระหว่างการทำหน้าที่ สมาชิกขององค์กร

8 8 แนวทางการปรับพฤติกรรม องค์กร 1. ความชำนาญ งาน 2. สายการบังคับ บัญชา 3. ขอบข่ายการ ควบคุม 4. การจัดลำดับงาน ให้น้อยที่สุด 5. การแบ่งงาน 6. เอกภาพในการ บังคับบัญชา 7. หลักสกาลาร์ 8. หลักช่วงบังคับ บัญชา 9. การใช้กฎ 10. การปฏิบัติต่อ ทุกคนโดยเท่า เทียมกัน 11. เทคโนเครซี 12. การสื่อ ความหมายที่เป็น ลายลักษณ์อักษร

9 9 วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ศาสตร์ทางชีวภาพศาสตร์ทางกายภาพมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์เศรษฐศาสตร์ประวัติศาสตร์รัฐศาสตร์พฤติกรรมศาสตร์มนุษยวิทยาสังคมวิทยาจิตวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมศาสตร์ กับสาขาวิชาต่างๆ

10 10 องค์ประกอบขององค์กร 1. ความมุ่งหมาย 2. คน 3. กระบวนการปฏิบัติ 4. สถานที่หรือ ทรัพยากรอื่นๆ

11 11 การสร้างประสิทธิภาพในองค์กร 1. ศิลปะในการบริหาร 2. วิสัยทัศน์ผู้บริหาร 3. การวิเคราะห์โอกาส และข้อจำกัด 4. การออกแบบโครงสร้าง และระบบองค์กร 5. มีความสามารถในการ ควบคุมทรัพยากร 6. มีความสามารถสร้าง ทีมงาน 7. มีความสามารถในการ ชักจูง 8. มีมนุษยสัมพันธ์ 9. เป็นผู้นำการ เปลี่ยนแปลง 10. มีความสามารถ ติดต่อสื่อสาร 11. มีความคล่องตัวในการ ทำงาน 12. มีความสามารถในการ กระตุ้น 13. สร้างมนุษย์สัมพันธ์

12 12 ปัญหาทางจิตวิทยากับองค์กร ธุรกิจอุตสาหกรรม 1. ปัญหาอุตสาหกรรม สมัยใหม่ 2. ปัญหาสายงาน ความรับผิดชอบ 3. ปัญหาโครงสร้าง องค์กร 4. ปัญหาขนาดของ องค์กร 5. ปัญหาระหว่างความ ต้องการของผู้บริหาร และความต้องการ ของคนงาน 6. ปัญหาการคัดเลือก 7. ปัญหาการ ประสานงานระหว่าง แผนกต่างๆ ใน องค์กร 8. ปัญหาความอยู่รอด ขององค์กร 9. ปัญหาการนำ เทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้

13 13 คำถามท้ายบท ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในปัจจุบันประสบ ปัญหาทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ท่านคิดว่า การใช้หลักการทางจิตวิทยาลดปัญหาในองค์กร ได้หรือไม่ อย่างไร


ดาวน์โหลด ppt 1 บทที่ 2 จิตวิทยากับองค์กรธุรกิจ อุตสาหกรรม. 2 จิตวิทยากับองค์กร จิตวิทยากับองค์กร หลักและโครงสร้างองค์กร หลักและโครงสร้างองค์กร พฤติกรรมองค์กร พฤติกรรมองค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google