งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีฯ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

2 สถานการณ์ WHO ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ รายงานผู้ป่วยในประเทศ แถบแอฟริกา จำนวน ๔ ประเทศ ได้แก่ กินี ไลบีเรีย เซียร์รา ลีโอน และเมืองลากรอส ไนจีเรีย จำนวน ๒,๖๑๕ ราย เสียชีวิต ๑,๔๒๗ ราย มีรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา เสียชีวิต ๒ ราย ที่ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก พบว่า เป็นคนละสาย พันธุ์กับที่ระบาดที่ประเทศแถบอาฟริกาตะวันตก ยังไม่พบ การติดเชื้อนอกทวีปอาฟริกา รวมถึงประเทศไทย

3 แสดงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
เป้าหมายการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคในประเทศ สธ., มท., กต., ก.เกษตรและสหกรณ์, ก.ทรัพยาฯ, ก.วิทย์ฯ, สำนักนายกฯ, ก.คมนาคม, ก.แรงงาน, ก.กลาโหม, ก.ศึกษาฯ และมหาวิทยาลัย, ส.อุดมศึกษา(รพ.สังกัดคณะแพทยศาสตร์), ก.พาณิชย์, ไม่พบผู้ป่วย ในประเทศ เป้าหมาย : เตรียมพร้อม และ ตรวจจับการระบาดได้รวดเร็ว พบผู้ป่วยและมีประวัติเดินทางไปประเทศที่มีการระบาด ในประเทศ เป้าหมาย : ควบคุมโรคไม่ให้มีการแพร่กระจาย (Rapid containment) สธ., มท., กต., ก.เกษตรและสหกรณ์, ก.ทรัพยาฯ, ก.วิทย์ฯ, สำนักนายกฯ, ก.คมนาคม, ก.แรงงาน, ก.กลาโหม, ก.ศึกษาฯ และมหาวิทยาลัย, ส.อุดมศึกษา(รพ.สังกัดคณะแพทยศาสตร์), ก.พาณิชย์, สธ., มท., กต., ก.เกษตรและสหกรณ์, ก.ทรัพยาฯ, ก.วิทย์ฯ, สำนักนายกฯ, ก.คมนาคม, ก.แรงงาน, ก.กลาโหม, ก.ศึกษาฯ และมหาวิทยาลัย, ส.อุดมศึกษา(รพ.สังกัดคณะแพทยศาสตร์), ก.พาณิชย์, พบการระบาดของโรค ในประเทศ เป้าหมาย : ควบคุมโรคไม่ให้กระจายวงกว้าง และบรรเทาความสูญเสีย

4 การดำเนินงาน ผู้ป่วย - ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวน - ผู้ป่วยสงสัย - ผู้ป่วยน่าจะเป็น - ผู้ป่วยยืนยัน ห้องแยกโรค ๑๓๐ ห้อง ในโรงพยาบาลทั่วส่วนกลางและภูมิภาค ๙๕ แห่ง ผู้สัมผัส - เสี่ยงสูง กักกัน รพช., ค่ายทหาร ทุกจังหวัด - เสี่ยงต่ำ ติดตามจนพ้นระยะฟักตัวของโรค ๒๑ วัน

5 มาตรการป้องกันควบคุมโรคของไทย
ดำเนินการสอดคล้องกับ กับประกาศขององค์การอนามัยโลก ดังนี้ ๑. การจัดระบบเฝ้าระวังโรค และคัดกรอง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ดำเนินการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่พบโรค โดยการซักประวัติสุขภาพ วัดอุณหภูมิร่างกาย และมีการติดตามผู้ที่เดินทางมาจากประเทศ ที่พบการระบาดของโรคทุกวัน จนกว่าจะครบ ๒๑ วัน ดำเนินการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีอาการไข้ ๓๘ องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับมีประวัติเดินทางกลับมาจากประเทศที่พบผู้ป่วยในช่วง ๒๑ วันก่อนเริ่มป่วย ในโรงพยาบาลและในชุมชน

6 มาตรการป้องกันควบคุมโรคของไทย (ต่อ)
๒. การดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล สถานพยาบาลมีห้องแยกผู้ป่วยทุกจังหวัด และให้ปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัด การรักษาผู้ป่วย ให้ปฏิบัติตามแนวทางการวินิจฉัย ดูแลรักษา และควบคุมป้องกันการติดเชื้อจากกรมการแพทย์ ทั้งนี้มีการคำปรึกษาแก่แพทย์ พยาบาลในการรักษาตลอด ๒๔ ชั่วโมง

7 มาตรการป้องกันควบคุมโรคของไทย (ต่อ)
๓. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมทางห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ๔. สื่อสารความเสี่ยง ไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ๕. การบริหารจัดการ กระทรวงสาธารณสุข เปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานและสั่งการไปยังหน่วยปฏิบัติทั่วประเทศ จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประเมินสถานการณ์และความเสี่ยง พร้อมทั้งปรับมาตรการในการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

8 ความเห็นชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มติการประชุมคณะกรรมการอำนวยการการเตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติหม่แห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เห็นชอบกรอบมาตรการเตรียมความพร้อม ๕ ด้าน การจัดระบบการเฝ้าระวังโรคทั้งในคนและในสัตว์ การดูแลผู้ป่วยและการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล การพัฒนาระบบการตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ การสื่อสารความเสี่ยง การบริหารจัดการแบบบูรณาการหลายภาคส่วน โดยมีศูนย์ประสานปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน สั่งการเชื่อมโยงการทำงานทั้งประเทศ กรณีพบผู้ป่วยอีโบลา

9 ภาพรวมที่เสนอคำของบกลาง กรณี โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
ภาพรวมที่เสนอคำของบกลาง กรณี โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

10 สรุปงบประมาณรวม ๑๑๖.๘๐๒๕ ลบ. หน่วย : ล้านบาท รายการ งปม. ที่ต้องใช้ งปม. อนุมัติหลักการ รวมทั้งสิ้น ๑.เฝ้าระวังผู้เดินทางระหว่างประเทศ (ด่านฯ) 0.2086 - ๒. ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสอบสวนป้องกัน 5.4000 6.7200 ๒.๑ เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรค ๒.๒ สอบสวนโรคผู้สงสัย ๓. อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย (PPE) ๔. สนับสนุนยา และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ๕. ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรักษา ๖. สนับสนุนวัสดุวิทยาศาสตร์ 1.0800 ๗. สื่อสารความเสี่ยงเพื่อการป้องกันโรค ๘. ซ้อมแผน (ปภ.) 4.7500


ดาวน์โหลด ppt โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google