งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา เสนอต่อคณะรัฐมนตรีฯ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา เสนอต่อคณะรัฐมนตรีฯ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา เสนอต่อคณะรัฐมนตรีฯ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

2 สถานการณ์ WHO ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ รายงานผู้ป่วยในประเทศ แถบแอฟริกา จำนวน ๔ ประเทศ ได้แก่ กินี ไลบีเรีย เซียร์รา ลีโอน และเมืองลากรอส ไนจีเรีย จำนวน ๒,๖๑๕ ราย เสียชีวิต ๑,๔๒๗ ราย มีรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา เสียชีวิต ๒ ราย ที่ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก พบว่า เป็นคนละสาย พันธุ์กับที่ระบาดที่ประเทศแถบอาฟริกาตะวันตก ยังไม่พบ การติดเชื้อนอกทวีปอาฟริกา รวมถึงประเทศไทย

3 ไม่พบผู้ป่วย ในประเทศ พบการ ระบาด ของโรค ในประเทศ พบผู้ป่วย และมีประวัติ เดินทางไป ประเทศที่มี การระบาด ในประเทศ แสดงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบ ลา เป้าหมายการดำเนินงานป้องกันและ ควบคุมโรคในประเทศ สธ., มท., กต., ก. เกษตรและสหกรณ์, ก. ทรัพยาฯ, ก. วิทย์ฯ, สำนักนายกฯ, ก. คมนาคม, ก. แรงงาน, ก. กลาโหม, ก. ศึกษาฯ และมหาวิทยาลัย, ส. อุดมศึกษา ( รพ. สังกัดคณะ แพทยศาสตร์ ), ก. พาณิชย์, เป้าหมาย : เตรียมพร้อม และ ตรวจจับการระบาดได้ รวดเร็ว เป้าหมาย : ควบคุม โรคไม่ให้มีการ แพร่กระจาย (Rapid containment) เป้าหมาย : ควบคุมโรคไม่ให้ กระจายวงกว้าง และบรรเทาความ สูญเสีย

4 การดำเนินงาน ผู้ป่วย - ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวน - ผู้ป่วยสงสัย - ผู้ป่วยน่าจะเป็น - ผู้ป่วยยืนยัน ห้องแยกโรค ๑๓๐ ห้อง ใน โรงพยาบาลทั่วส่วนกลาง และภูมิภาค ๙๕ แห่ง ผู้สัมผัส - เสี่ยงสูง กักกัน รพช., ค่ายทหาร ทุกจังหวัด - เสี่ยงต่ำ ติดตามจนพ้นระยะฟักตัวของโรค ๒๑ วัน

5 มาตรการป้องกันควบคุมโรคของ ไทย ดำเนินการสอดคล้องกับ กับประกาศขององค์การอนามัยโลก ดังนี้ ๑. การจัดระบบเฝ้าระวังโรค และคัดกรอง  ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ดำเนินการคัดกรองผู้ที่เดินทางมา จากประเทศที่พบโรค โดยการซักประวัติสุขภาพ วัดอุณหภูมิร่างกาย และมี การติดตามผู้ที่เดินทางมาจากประเทศ ที่พบการระบาดของโรคทุกวัน จนกว่า จะครบ ๒๑ วัน  ดำเนินการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีอาการไข้ ๓๘ องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับมีประวัติเดินทางกลับมาจากประเทศที่พบผู้ป่วยในช่วง ๒๑ วันก่อน เริ่มป่วย ในโรงพยาบาลและในชุมชน

6 ๒. การดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล  การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล สถานพยาบาลมีห้อง แยกผู้ป่วยทุกจังหวัด และให้ปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติด เชื้อในโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัด  การรักษาผู้ป่วย ให้ปฏิบัติตามแนวทางการวินิจฉัย ดูแลรักษา และควบคุมป้องกันการติดเชื้อจากกรมการแพทย์ ทั้งนี้มีการ คำปรึกษาแก่แพทย์ พยาบาลในการรักษาตลอด ๒๔ ชั่วโมง มาตรการป้องกันควบคุมโรคของ ไทย ( ต่อ )

7 ๓. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงาน เครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมทางห้องปฏิบัติการให้ เป็นไปตามมาตรฐานสากล ๔. สื่อสารความเสี่ยง ไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ๕. การบริหารจัดการ กระทรวงสาธารณสุข เปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และบูรณา การการทำงานของทุกหน่วยงานและสั่งการไปยังหน่วยปฏิบัติทั่วประเทศ จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประเมินสถานการณ์และความเสี่ยง พร้อมทั้ง ปรับมาตรการในการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา มาตรการป้องกันควบคุมโรคของ ไทย ( ต่อ )

8 ความเห็นชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มติการประชุมคณะกรรมการอำนวยการการเตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติหม่แห่งชาติ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๗ เห็นชอบกรอบมาตรการเตรียมความพร้อม ๕ ด้าน ๑.การจัดระบบการเฝ้าระวังโรคทั้งในคนและในสัตว์ ๒.การดูแลผู้ป่วยและการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ๓.การพัฒนาระบบการตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ ๔.การสื่อสารความเสี่ยง ๕.การบริหารจัดการแบบบูรณาการหลายภาคส่วน โดยมีศูนย์ ประสานปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน สั่งการเชื่อมโยงการ ทำงานทั้งประเทศ กรณีพบผู้ป่วยอีโบลา

9 ภาพรวมที่เสนอคำของบกลาง กรณี โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

10 รายการงปม. ที่ต้องใช้ งปม. อนุมัติ หลักการ รวมทั้งสิ้น 43.842672.9600 ๑.เฝ้าระวังผู้เดินทางระหว่างประเทศ (ด่านฯ) 0.2086 - ๒. ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสอบสวนป้องกัน 5.40006.7200 ๒.๑ เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรค 5.4000 - ๒.๒ สอบสวนโรคผู้สงสัย -6.7200 ๓. อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย (PPE) 19.2402- ๔. สนับสนุนยา และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ -31.8000 ๕. ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรักษา -34.4400 ๖. สนับสนุนวัสดุวิทยาศาสตร์ 1.0800- ๗. สื่อสารความเสี่ยงเพื่อการป้องกันโรค 13.1636- ๘. ซ้อมแผน (ปภ.) 4.7500- สรุปงบประมาณรวม ๑๑๖.๘๐๒๕ ลบ. หน่วย : ล้านบาท


ดาวน์โหลด ppt โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา เสนอต่อคณะรัฐมนตรีฯ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google